Mga Susunod na Eleksyon

Elections staff handing a child a sticker at a Department Outreach event

 

Nakalista sa ibaba ang listahan ng mga nakatakdang eleksyon na gaganapin sa Lungsod at County ng San Francisco sa susunod na tatlong taon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga susunod na eleksyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

Hunyo 7, 2022, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Gobernador
 • Tenyente Gobernador
 • Kalihim ng Estado
 • Kontroler
 • Ingat-Yaman (estado)
 • Pangkalahatang Abugado
 • Komisyonado ng Seguro
 • Miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis, Distrito 2
 • Senador ng Estados Unidos (termino na matatapos sa Enero 3, 2029)*
 • Senador ng Estados Unidos (natitirang bahagi ng kasalukuyang termino na matatapos sa Enero 3, 2023)*
 • Kinatawan ng Estado Unidos, Distrito 11 at 15
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19
*May dalawang labanan sa Senado ng U.S. sa balotang ito. Maaari kang bumoto para sa parehong labanan.

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo (estado)
 • Abugado ng Lungsod (lokal)**
**Ang labanang ito ay nasa balota dahil mayroong bakante, na pinunan sa pamamagitan ng pagtatalaga hanggang sa makapili ang mga botante ng taong magsisilbi para sa mga natitirang panahon ng kasalukuyang termino.

Mga lokal na panukala sa balota

 • A. Bond para sa pagiging maaasahan ng Muni at Kaligtasan sa mga Kalye
 • B. Building Inspection Commission (Komisyon sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali)
 • C. Iskedyul ng mga Gawain para sa Recall (Pagpapaalis sa Katungkulan) at Pagtatalaga para sa Nabakanteng mga Katungkulan
 • D. Office of Victim and Witness Rights (Opisina para sa mga Karapatan ng mga Biktima at Saksi); Serbisyo Legal para sa mga Biktima ng Karahasan sa Tahanan
 • E. Behested Payments (Perang Hinihiling ng Pampublikong Opisyal para sa Layuning Lehislatibo, para sa Gobyerno, o Pangkawanggawa)
 • F. Pangongolekta at Pagtatapon sa Basura
 • G. Pagliban nang Dahil sa Emergency sa Pampublikong Kalusugan
 • H. Panukala ukol sa Recall (Pagpapaalis sa Katungkulan) ni Chesa Boudin***
***Nasa balota ang recall na labanan na ito dahil sinertipika ang petisyon para sa recall noong Nobyembre 2021 (batay sa lokal na batas, kasama sa “panukala” ang lokal na labanan para sa recall). Kung mas marami sa mga botante ang pipili ng “Oo” kaysa sa “Hindi” sa recall na labanang ito, magtatalaga ang Mayor ng kapalit na magsisilbi sa natitirang bahagi ng apat na taong termino ng na-recall na Abugado ng Distrito. Anuman ang kahinatnan ng eleksyong ito, makikita muli sa Nobyembre 2023 na balota ang labanan para sa Abugado ng Distrito.

Nobyembre 8, 2022, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Gobernador
 • Tenyente Gobernador
 • Kalihim ng Estado
 • Kontroler
 • Ingat-Yaman (estado)
 • Pangkalahatang Abugado
 • Komisyonado ng Seguro
 • Miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis, Distrito 2
 • Senado ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estado Unidos, Distrito 11 at 15
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Kasamang Mahistrado ng Korte Suprema (estado)
 • Namamatnugot na Mahistrado, Korte ng Pag-Apela (estado)
 • Kasamang Mahistrado, Korte ng Pag-Apela (estado)
 • Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng Estado (estado)
 • Direktor ng BART, Distrito 8 (panrehiyon)
 • Tagatasa-Tagatala (lokal)
 • Pampublikong Tagapagtanggol (lokal)
 • Lupon ng Edukasyon, 3 puwesto (lokal)
 • Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad, 3 puwesto (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor, Distrito 2, 4, 6, 8, 10 (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 7, 2023, Pangmunisipal na Eleksyon

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mayor
 • City Attorney (Abogado ng Lungsod)
 • District Attorney (Abogado ng Distrito)
 • Sheriff
 • Treasurer (Ingat-Yaman)

Mga lokal na panukala sa balota

Marso 5, 2024, Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Presidente

Mga komite ng partido

 • Sentral na Komite ng County

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Senador ng Estados Unidos
 • Kinatawan sa Kongreso ng Estados Unidos, Distrito 11 at 15
 • Senador ng Estado, Distrito 11
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mga Hukom ng Korte Superyor

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 5, 2024, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Presidente at Bise Presidente

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Senador ng Estados Unidos
 • Kinatawan sa Kongreso ng Estados Unidos, Distrito 11 at 15
 • Senador ng Estado, Distrito 11
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Lupon ng BART, Distrito 7 at 9
 • Lupon ng Edukasyon, 4 na puwesto (lokal)
 • Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad, 4 na puwesto (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor – mga distritong odd-numbered (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota