Mga Susunod na Eleksyon

Elections staff handing a child a sticker at a Department Outreach event

 

Nakalista sa ibaba ang listahan ng mga nakatakdang eleksyon na gaganapin sa Lungsod at County ng San Francisco sa susunod na tatlong taon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga susunod na eleksyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

Hunyo 5, 2018, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Gobernador
 • Tenyente Gobernador
 • Kalihim ng Estado
 • Kontroler (Tagapamahala ng Pinansiya)
 • Ingat-Yaman ng Estado
 • Pangkalahatang Abugado
 • Komisyoner ng Seguro
 • Miyembro, Lupon ng Tagapamahala ng Buwis ng Estado, Distrito 2
 • Senador ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, Distrito 12 at 14
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
 • Mga Hukom ng Korte Superyor (lokal)
 • Mayor (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor, Distrito 8 (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 6, 2018, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Gobernador
 • Tenyente Gobernador
 • Kalihim ng Estado
 • Kontroler (Tagapamahala ng Pinansiya)
 • Ingat-Yaman ng Estado
 • Pangkalahatang Abugado
 • Komisyoner ng Seguro
 • Miyembro, Lupon ng Tagapamahala ng Buwis ng Estado, Distrito 2
 • Senador ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, Distrito 12 at 14
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng Estado
 • Kasamang Mahistrado ng Korte Suprema
 • Mga Namamatnugot na Mahistrado, Korte ng Pag-Apela
 • Mga Kasamang Mahistrado, Korte ng Pag-Apela
 • Lupon ng BART, Distrito 8
 • Tagatasa-Tagatala (lokal)
 • Pampublikong Tagapagtanggol (lokal)
 • Lupon ng Edukasyon, 3 puwesto (lokal)
 • Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad, 3 puwesto (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor – Distrito 2,4,6,8,10 (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 5, 2019, Pangmunisipal na Eleksyon

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mayor
 • Abugado ng Lungsod
 • Abugado ng Distrito
 • Sheriff
 • Ingat-Yaman

Mga lokal na panukala sa balota

Marso 3, 2020, Pinagsamang Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Presidente ng Estados Unidos

Mga komite ng partido

 • Sentral na Komite ng County

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Senador ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, Distrito 12 at 14
 • Senador ng Estado, Distrito 11
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mga Hukom ng Korte Superyor (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Presidente at Bise-Presidente

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, Distrito 12 at 14
 • Senador ng Estado, Distrito 11
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Lupon ng BART, Distrito 7 at 9
 • Lupon ng Edukasyon, 4 puwesto (lokal)
 • Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad, 4 puwesto (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor – Distrito 1,3,5,7,9,11 (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota