Mga Susunod na Eleksyon

Elections staff handing a child a sticker at a Department Outreach event

 

Nakalista sa ibaba ang listahan ng mga nakatakdang eleksyon na gaganapin sa Lungsod at County ng San Francisco sa susunod na tatlong taon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga susunod na eleksyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

Nobyembre 5, 2019, Pangmunisipal na Eleksyon

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mayor
 • Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5
 • Abugado ng Lungsod
 • Abugado ng Distrito
 • Sheriff
 • Ingat-Yaman

Mga lokal na panukala sa balota

Marso 3, 2020, Pinagsamang Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Presidente ng Estados Unidos

Mga komite ng partido

 • Sentral na Komite ng County

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Senador ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, Distrito 12 at 14
 • Senador ng Estado, Distrito 11
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mga Hukom ng Korte Superyor (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Presidente at Bise-Presidente

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, Distrito 12 at 14
 • Senador ng Estado, Distrito 11
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Lupon ng BART, Distrito 7 at 9
 • Lupon ng Edukasyon, 4 puwesto (lokal)
 • Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad, 4 puwesto (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor – Distrito 1,3,5,7,9,11 (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota