Mga Susunod na Eleksyon

Elections staff handing a child a sticker at a Department Outreach event

 

Nakalista sa ibaba ang listahan ng mga nakatakdang eleksyon na gaganapin sa Lungsod at County ng San Francisco sa susunod na tatlong taon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga susunod na eleksyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

Hunyo 7, 2022, Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon 

Mga katungkulang nominado ng botante

 • Gobernador
 • Tenyente Gobernador
 • Kalihim ng Estado
 • Kontroler
 • Ingat-Yaman (estado)
 • Pangkalahatang Abugado
 • Komisyonado ng Seguro
 • Miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis, Distrito 2
 • Senado ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estado Unidos, Distrito 12 at 14
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Hukom ng Korte Superyor (lokal)
 • Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo (estado)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 8, 2022, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Mga katungkulang nominado ng partido

 • Gobernador
 • Tenyente Gobernador
 • Kalihim ng Estado
 • Kontroler
 • Ingat-Yaman (estado)
 • Pangkalahatang Abugado
 • Komisyonado ng Seguro
 • Miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis, Distrito 2
 • Senado ng Estados Unidos
 • Kinatawan ng Estado Unidos, Distrito 12 at 14
 • Miyembro ng Asembleya ng Estado, Distrito 17 at 19

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Kasamang Mahistrado ng Korte Suprema (estado)
 • Namamatnugot na Mahistrado, Korte ng Pag-Apela (estado)
 • Kasamang Mahistrado, Korte ng Pag-Apela (estado)
 • Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng Estado (estado)
 • Direktor ng BART, Distrito 8 (panrehiyon)
 • Tagatasa-Tagatala (lokal)
 • Pampublikong Tagapagtanggol (lokal)
 • Lupon ng Edukasyon, 3 puwesto (lokal)
 • Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad, 3 puwesto (lokal)
 • Lupon ng mga Superbisor, Distrito 2, 4, 6, 8, 10 (lokal)

Mga pang-estado at lokal na panukala sa balota

Nobyembre 7, 2023, Pangmunisipal na Eleksyon

Mga katungkulang hindi makapartido

 • Mayor
 • City Attorney (Abogado ng Lungsod)
 • District Attorney (Abogado ng Distrito)
 • Sheriff
 • Treasurer (Ingat-Yaman)

Mga lokal na panukala sa balota