Misyon at mga Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon

Plaque stating, “San Francisco Department of Elections, established in 1878”

 

Ang misyon ng Departamento ng mga Eleksyon ay ang magbigay ng pantay-pantay na aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyong may kinalaman sa eleksyon, at ang magsagawa ng mga eleksyong malaya, makatarungan at makabuluhan para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Kumikilos ang Departamento para panatilihin ang isang prosesong malinaw at bukas sa pagsusuri na pupukaw sa tiwala ng komunidad sa sistema ng eleksyon, at patuloy kaming magsusumikap para pagbutihin pa ang aming mga serbisyo habang isinasaisip na ang mga pangangailangan ng mga botante ng San Francisco sa hinaharap. Inaanyayahan namin kayong suriin ang 2021-2023 Estratehikong Plano para sa Departamento ng mga Eleksyon (PDF) para alamin ang mga kasalukuyan at susunod na mga aktibidad at proyekto ng Departamento na naglalayong ipabatid ang patuloy na hangarin ng Departamento na makapaghatid ng aksesible at pantay-pantay na mga serbisyo at mga programang may kinalaman sa pagboto, sa lahat ng residente ng San Francisco na elihibleng makilahok sa mga eleksyon, habang itinataguyod ang isang ligtas, ingklusibo, at umuunlad na kalagayan sa trabaho para sa mga empleyado.

Para makamit ang aming estratehikong mga layunin, humihingi kami ng tugon o reaksyon mula sa komunidad sa pamamagitan ng iba’t-ibang mga ugnayan at mga oportunidad para sa pampublikong obserbasyon, at sa pamamagitan ng aming feedback survey na makikita sa aming website at sa aming tanggapan.

Mga Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon

Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon na magsagawa ng mga eleksyon bilang pagsunod sa lahat ng naaangkop na batas pederal, pang-estado, at lokal, kabilang na ang Voting Rights Act o Batas para sa mga Karapatan sa Pagboto, ang Help America Vote Act o ang Batas para Tulungang Bumoto ang Amerika, ang Americans with Disabilities Act o Batas sa Amerikanong may Kapansanan, at ang City’s Language Access Ordinance o Ordinansa ng Lungsod para sa Aksesibilidad sa Wika, at sa lahat ng naaangkop na mga regulasyong inilabas ng Kalihim ng Estado ng California. Nakikibahagi ang Departamento sa lahat ng mga gawaing pang-eleksyon na may sumusunod na layunin: mapukaw ang tiwala ng komunidad sa mga eleksyon; mapalawak ang epekto ng mga programa sa pag-abot at pagbigay kaalaman sa komunidad para sa mga lokal na botante at potensyal na mga rehistrante; at mapahusay pa ang mga serbisyo habang isinasaisip na ang mga pangangailangan ng mga botante ng Lungsod sa hinaharap.

Naglilingkod sa humigit-kumulang 500,000 na kasalukuyang rehistradong mga botante, ang Departamento ang responsable sa lahat ng bahagi ng pangangasiwa sa eleksyon, ilan dito ay kinabibilangan ng:

 • Pagpapanatili ng tama at kumpletong listahan ng mga botante at pagsagawa nang tuloy-tuloy na pamamaraan sa pagmementena ng file ng botante;
 • Pangangasiwa sa pag-file ng mga papeles para sa nominasyon ng kandidato, mga panukalang lokal at pandistrito, at mga argumento sa balota na makikita sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante;
 • Paggawa ng opisyal na balota ng San Francisco, halimbawang balota, at Pamplet ng Impormasyon para sa Botante sa iba’t-ibang wika at aksesibleng mga format;
 • Pagbibigay ng serbisyo at kaalaman sa mga rehistradong mga botante at potensyal na mga rehistrante;
 • Pangangasiwa sa unibersal (awtomatikong) programang pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa lahat ng lokal na rehistradong botante at humigit kumulang 11,000 mga botanteng militar at nasa ibang bansa;
 • Paghahanap ng halos 600 mga lugar ng botohan para maisagawa ang pagboto sa Araw ng Eleksyon;
 • Pag-recruit at pagsasanay sa halos 3,000 mga manggagawa sa botohan para maisagawa ang nakamandatong mga proseso at makapaglingkod sa mga botanteng magkakaiba ang wika at kultura;
 • Pangangasiwa sa mga programa sa maagang pagboto simula 29 na araw bago ang bawat Araw ng Eleksyon;
 • Pag-oorganisa sa pangongolekta ng mga balota at datos ng mga resulta ng eleksyon mula sa mga lugar ng botohan sa Gabi ng Eleksyon;
 • Pag-tabulate sa mga balota at pag-uulat ng mga resulta ng eleksyon;
 • Pagsagawa ng Opisyal na Pagbibilang sa mga boto upang beripikahin ang katiyakan at pagiging balido ng mga resulta ng eleksyon

Ang Pahayag ng Hindi Angkop na mga Aktibidad ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco at Komisyon ng mga Eleksyon (PDF) ang gumagabay sa mga opisyal at mga manggagawa ng Departamento ng mga Eleksyon at Komisyon ng mga Eleksyon tungkol sa mga uri ng mga aktibidad na hindi angkop sa mga tungkulin at samakatuwid ay ipinagbabawal.

Batas sa mga Karapatan ng Botante

Ang Batas sa mga Karapatan ng Botante, na nakapaskil sa lahat ng lugar ng botohan, at naka-imprenta sa Pamplet ng Impormasyon para sa mga Botante ng San Francisco, ay naglilista ng sampung pangunahing mga karapatan na mayroon ang mga botante ng California:

 • Karapatang bumoto kung kayo ay isang nakarehistrong botante. Elihible kayong bumoto kung kayo ay isang mamamayan ng U.S. na naninirahan sa California, hindi kukulangin sa 18 taong gulang, nakarehistro kung saan kayo kasalukuyang naninirahan, hindi kasalukuyang nakabilanggo sa pang-estado o pederal na kulungan dahil sa pagkakahatol ng felony, at hindi kasalukuyang napatunayan ng isang hukuman na may kahinaan o walang sapat na kakayanan ang pag-iisip para bumoto.
 • Karapatang bumoto kung kayo ay isang nakarehistrong botante kahit na ang inyong pangalan ay wala sa listahan. Boboto kayo gamit ang provisional ballot (probisyonal na balota). Bibilangin ang inyong boto kung natiyak ng mga opisyal ng eleksyon na elihible kayong bumoto.
 • Karapatang bumoto kung kayo ay nakapila pa kahit magsasara na ang mga botohan.
 • Karapatang bumoto nang pribado, nang walang gumagambala sa inyo o nagsasabi sa inyo kung sino o ano ang iboboto.
 • Karapatang makakuha ng bagong balota kung nagkamali kayo, kung hindi pa ninyo isinumite ang inyong balota. Maaari kayong humingi ng bagong balota sa manggagawa sa botohan, ipapalit ang inyong balotang vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo) sa tanggapan ng eleksyon o sa inyong lugar ng botohan, o bumoto gamit ang probisyonal na balota.
 • Karapatang humingi ng tulong sa pagboto mula sa sinumang inyong pinili, maliban sa inyong tagapag-empleyo o kinatawan ng unyon.
 • Karapatang ihulog ang inyong kinumpletong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa kahit saang lugar ng botohan sa California.
 • Karapatang makakuha ng mga materyales sa eleksyon sa wikang maliban sa Ingles kung may sapat na bilang ng mga taong nagsasalita sa wikang iyon sa inyong presinto binobotohan.
 • Karapatang magtanong sa mga manggagawa sa botohan tungkol sa mga pamamaraan sa eleksyon at masdan ang proseso ng eleksyon. Kung hindi masagot ng taong pinagtanungan ninyo ang inyong mga katanungan, kailangan nilang magpadala sa inyo ng tamang tao para sa sagot. Kung kayo ay nakakaabala, maaari nilang itigil ang pagsagot sa inyo.
 • Karapatang mag-ulat sa isang opisyal ng eleksyon o tanggapan ng Kalihim ng Estado ng anumang ilegal o mapanlinlang na aktibidad sa eleksyon.

Kung naniniwala kayong ipinagkait sa inyo ang alinman sa mga karapatang ito o mayroon kayong kaalaman tungkol sa anumang pang-eleksyong pandaraya o asal na masama, tumawag sa Voter Hotline ng Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310, nang sa gayon ay matulungan kayo ng aming mga tauhan at masiguradong ang bawat elihibleng botante ng San Francisco ay makaboboto nang pribado. Maaari rin kayong tumawag sa kumpidensiyal at walang-bayad na Voter Hotline ng Kalihim ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683).