Misyon at mga Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon

Plaque stating, “San Francisco Department of Elections, established in 1878”

 

Misyon ng Departamento ng mga Eleksyon ang magbigay ng mga serbisyong kaugnay ng eleksyon at sa pagboto, at magsagawa ng eleksyon sa paraang malaya, makatarungan, at makabuluhan.

Karangalan naming maglingkod sa inyo, mga botante ng San Francisco!

Alamin ang Inyong mga Karapatan

Ang Batas sa Mga Karapatan ng Botante (Voter Bill of Rights), na naka paskil sa lahat ng lugar ng botohan at sentro ng botohan, at naka-imprenta sa Voter Information Pamphlet ng San Francisco, ay naglilista ng sampung pangunahing mga karapatan na mayroon ang mga botante ng California.

Pahayag ng Hindi Angkop na mga Aktibidad

Ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco at ang Komisyon ng mga Eleksyon ay nagpapahayag ng mga uri ng mga aktibidad na hindi angkop sa mga pampublikong tungkulin at sa gayon ay ipinagbabawal.Tingnan ang Pahayag ng Hindi Angkop na Aktibidad (PDF, Ingles).

Estratehikong Plano para sa 2021-2023 ng Departamento ng mga Eleksyon (malapit na)

Mga Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon

Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon ang pagsasagawa ng mga eleksyon alinsunod sa mga panuntunan at regulasyong itinakda ng pederal, pang-estado, at lokal na mga batas–lalo na ang Voting Rights Act (Batas ng mga Karapatan sa Pagboto), Help America Vote Act (Batas para Tulungang Bumoto ang Amerika), Americans with Disabilities Act (Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan), at ang Language Access Ordinance (Ordinansa sa Paggamit ng Wika) ng Lungsod; ang pagpapanatiling bukas ng proseso na nagdudulot ng kumpiyansa ng publiko sa sistema ng eleksyon; ang pag-abot at pagtuturo sa publiko, at pagpapahusay pa nito, para mapalahok ang mga elihibleng potensiyal na botante sa San Francisco; at ang patuloy na pagpapahusay ng mga serbisyo sa pamamagitan ng pagpapasimple at pagpapabilis ng mga proseso, at pag-iisip ng mga maaaring kailanganin ng mga botante ng San Francisco.

Dahil may pinaglilingkurang rehistradong botante na binubuo ng halos 520,000 na mga indibiduwal, responsable ang Departamento para sa lahat ng bahagi ng pangangasiwa ng eleksyon, na kinabibilangan ng:

 • Pagpapanatili ng tama at kumpletong listahan ng botante, at patuloy na pagmementena ng mga file ng botante;
 • Pangangasiwa ng paghahain ng nominasyon ng mga kandidato, mga lokal at pandistritong panukala sa balota, at mga argumento sa balota na lalabas sa opisyal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante;
 • Paggawa ng opisyal ng balota ng San Francisco, halimbawang balota, at Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, sa iba’t-ibang wika at mga porma para sa aksesibilidad;
 • Pagbibigay sebisyo at edukasyon sa mga rehistrading botante at mga potensiyal na magpaparehistro;
 • Pangangasiwa ng programa para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa higit 388,000 botante na permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, at higit 11,000 botanteng militar at nasa ibang bansa;
 • Pagkakaroon ng halos 600 lugar ng botohan para pangasiwaan ang pagboto sa Araw ng Eleksyon;
 • Pag-recruit at pagsasanay ng halos 3,000 manggagawa sa botohan para pangasiwaan ang mga itinakdang patakaran, at pagsilbihan ang mga botanteng iba’t-iba ang wika at kultura;
 • Pangangasiwa ng pagboto sa City Hall simula 29 araw bago ang bawat eleksyon;
 • Pag-oorganisa ng koleksyon ng mga balota at mga datos ng resulta ng eleksyon sa gabi ng Araw ng Eleksyon;
 • Pagtatala ng mga balota at pag-uulat ng mga resulta ng eleksyon;
 • Pagsasagawa ng opisyal na pagbibilang ng mga boto para matiyak na tama at balido ang mga resulta ng eleksyon

Nagtatrabaho ang Departamento para mapanatili ang isang bukas at malinaw na proseso, na nagdudulot ng kumpiyansa ng publiko sa sistema ng eleksyon, at naghihikayat ng pakikilahok ng mga botante. Patuloy na nagsusumikap ang Departamento para mapahusay ang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagpapadali at pagpapasimple ng mga proseso, paggawa ng mga bago at pinahusay na pamamaraan para pagsilbihan ang publiko, at at pag-iisip ng mga maaaring kailanganin ng mga botante ng San Francisco. Para magawa ito, humihingi kami ng komento mula sa komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang pagkakataon para sa pakikipag-partner sa komunidad at sa pagmamasid sa publiko, at sa pamamagitan ng aming survey na makukuha sa aming website at sa aming tanggapan.

Layunin naming manatili kayong may alam at napapanahon sa proseso ng eleksyon, at mapahusay ang inyong pangkalahatang karanasan sa pagboto. Sa anumang mga katanungan tungkol sa pagpaparehistro, pagboto, o iba pang kaugnay sa eleksyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming contact form , o sa pagtawag sa amin sa (415) 554-4375.