Obserbahan ang Proseso ng mga Eleksyon

Elections staff sorting vote-by-mail ballots at the processing center

 

Mahalagang bahagi ng malaya, makatarungan, at gumaganang mga eleksyon ang pagiging bukas nito sa pagsusuri ng publiko. Kaugnay nito, inaanyayahan ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga miyembro ng publiko na obserbahan ang mga operasyon nito at magbigay ng mga komento.

May iba’t-iba kayong oportunidad para mag-obserba:

  • Panoorin ang mga proseso ng eleksyon nang personal sa tanggapan at bodega ng Departamento ng mga Eleksyon, o mapapanood ito sa live stream
  • Lumibot sa Departamento ng mga Eleksyon
  • Maging bahagi ng Opisyal na Panel ng mga Taga-Obserba para sa mas malalim na pagtingin sa aming mga operasyon

Para matulungan ang mga potensiyal na taga-obserba na maging pamilyar sa mga proseso ng eleksyon at sa mga gabay para sa pag-oobserba, naglalabas ang Departamento ng isang Gabay para sa Taga-Obserba. Kasama sa Hunyo 7, 2022, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon Gabay para sa Taga-Obserba (PDF) ang mga karapatan at responsibilidad ng taga-obserba ayon sa pagkakatakda ng Kalihim ng Estado ng California at ng Kodigo ng mga Eleksyon sa California, at ang paglalarawan ng mga gawaing maaaring obserbahan na nangyayari bago, sa, o matapos ang Araw ng Eleksyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga oportunidad para sa obserbasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form  o tumawag sa amin sa (415) 554-4310.

Schedule ng mga Gawain

Bago ang bawat eleksyon, naghahanda ang Departamento ng isang schedule na nagpapakita kung kailan, saan, at kung paano makakapag-obserba ang mga miyembro ng publiko sa mga ispesipikong gawain kaugnay ng eleksyon.

Aplikasyon sa Opisyal na Panel ng mga Taga-Obserba

Bago ang bawat eleksyon, iniimbitahan ng Departamento na sumali sa Opisyal na Panel ng mga Taga-Obserba ang mga kinatawan mula sa mga kampanya, partidong pampulitika, Civil Grand Jury (Panghukumang Lupon ng mga Tagahatol sa mga Usaping Sibil), Liga ng mga Kababaihang Botante, iba pang mga komite at organisasyon, mga miyembro ng media, at ang mga interesadong miyembro ng publiko.

Nagsasagawa ang Departamento ng isang pulong para sa pagpapakilala mga isang buwan bago ang bawat eleksyon, para magbigay ng oportunidad para sa mga panelista na magkaroon ng kaalaman tungkol sa Departamento, matuto tungkol sa proseso ng obserbasyon, at malaman ang mga mekanismo para sa pagbibigay ng pananaw sa Departamento tungkol sa mga proseso at patakaran kaugnay ng eleksyon.

Para magsilbi sa Opisyal na Panel ng mga Taga-Obserba, mangyaring kompletuhin at isumite ang Aplikasyon para sa Panel ng mga Taga-Obserba (PDF). Padadalahan namin kayo ng karagdagang impormasyon at ng isang opisyal na imbitasyon para maging bahagi ng Panel pagkatanggap namin ng inyong aplikasyon.