Opisyal na Lokasyon ng mga Estasyon na Hulugan ng Balota sa San Francisco

People filling dropping off ballots at a drop off station

 

Maaaring ibalik ng mga botante ng San Francisco ang kanilang mga binotohang balota sa isa sa mga opisyal na lokasyon ng hulugan ng balota na bukas sa mga sumusunod na oras:

Lokasyon Petsa/Oras
Bill Graham Civic Auditorium,
99 Grove St
Lunes-Biyernes, Oktubre 5-Nobyembre 2, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Sabado/Linggo, Oktubre 17-18, Oktubre 24-25 at Oktubre 31-Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Distrito 1 - Anza Branch Library, 550 37th Ave Sabado/Linggo: Oktubre 31-Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Lunes, Nobyembre 2: mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Distrito 2 - Golden Gate Valley Library, 1801 Green St
Distrito 3 - Portsmouth Square, Washington St at Walter U Lum Pl
Distrito 4 - Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
Distrito 5 - Park Branch Library, 1833 Page St
Distrito 6 - Chase Center, 1655 3rd St
Distrito 7 - West Portal Branch Library, 190 Lenox Way
Distrito 8 - Noe Valley/Sally Brunn Branch Library, 451 Jersey St
Distrito 9 - Mission Branch Library, 300 Bartlett St
Distrito 10 -Bayview/Linda Brooks-Burton Library, 5075 3rd St
Distrito 11 -Excelsior Branch Library, 4400 Mission St

Madaling makilala ang mga opisyal na estasyon na hulugan ng balota. Binabantayan ito ng mga kawani ng Eleksyon na nakasuot ng pulang tsaleko, at bukod sa lahat, sinisiguro ang seguridad ng mga balotang ibinalik ng mga botante.

Sa mga estasyon ng hulugan, hinuhulog ng mga botante ang kanilang binotohang balota sa loob ng selyadong pulang kahon para sa mga balota na may opisyal na marka ng Lungsod at County ng San Francisco at binabantayan ng mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon.

Bawat araw ng botohan, lahat ng pulang kahon para sa balota na naglalaman ng mga binotohang balota ay dadalhin ng mga Deputy Sheriff ng Lungsod at County ng San Francisco sa Departamento ng mga Eleksyon. Nagpapanatili ang Departamento ng mga Eleksyon ng kumpletong rekord ng chain of custody (listahan ng pagkakasunod-sunod ng pangangalaga) para sa mga balota na ibinalik ng mga botante sa mga estasyon ng hulugan, at ito’y lumilikha ng rekord ng oras ng koleksyon , kustodiya, paglilipat, at pagkakaloob ng mga nasabing balota.

Maaari ding ibalik ng mga botante ang kanilang mga balota sa pamamagitan ng koreo. Hindi na kailangan ng selyo kung ito’y ibabalik gamit ang United States Postal Service (USPS). Ang mga balotang ibinalik sa pamamagitan ng koreo ay dapat ma-postmark bago o sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3. Para mahanap ang malapit sa inyong lokasyon ng mga kahon ng USPS at mga oras ng pag-pickup, maaaring pumunta ang mga botante sa usps.com/locator.

Sa Araw ng Eleksyon, maaaring ibalik ng mga botante ang kanilang balota sa alinman sa 588 na estasyon na hulugan ng balota sa mga lugar ng botohan sa buong Lungsod. Kailangang mahatid ang mga balotang personal na ibabalik ng hindi lalagpas sa pagsasara ng mga botohan, 8:00 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3.