Opisyal na Lokasyon ng mga Estasyon na Hulugan ng Balota sa San Francisco

People filling dropping off ballots at a drop off station

 

Ang mga opisyal na estasyon na hulugan ng balota ng San Francisco ay mayroong mga pulang kahon para sa balota na may opisyal na tatak ng Lungsod at County ng San Francisco at naroroon para maglingkod ang mga nakasuot ng pulang tsaleko na kawani ng Departamento ng mga Eleksyon.

Maaaring magsauli ang mga botante ng kanilang mga binotohang balota sa isa sa mga opisyal na estasyon na hulugan ng balota na bukas sa sumusunod na mga oras:

Lokasyon Petsa/Oras
City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Pl Lunes–Biyernes, Agosto 16–Setyembre 13: 8 a.m.–5 p.m. (maliban sa Labor Day, Setyembre 6)
Sabado at Linggo, Setyembre 4–5 at Setyembre 11–12: 10 a.m.–4 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Setyembre 14: 7 a.m.–8 p.m.
Supervisorial District 1 - Richmond Branch Library, 351 9th Ave Sabado at Linggo, Setyembre 11–12: 10 a.m.–4 p.m.
Lunes, Setyembre 13:8 a.m.–5 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Setyembre 14:: 7 a.m.–8 p.m.
Supervisorial District 2 - Golden Gate Valley Branch Library, 1801 Green St
Supervisorial District 3 - City College - Chinatown Campus, 808 Kearny St
Supervisorial District 4 - Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
Supervisorial District 5 - Park Branch Library, 1833 Page St
Supervisorial District 6 - Chase Center, 3rd St. at Warriors Way
Supervisorial District 7 - Merced Branch Library, 155 Winston Dr
Supervisorial District 8 - Noe Valley Branch Library, 451 Jersey St
Supervisorial District 9 - City College - Mission Campus, 1125 Valencia St
Supervisorial District 10 - Bayview Branch Library, 5075 3rd St
Supervisorial District 11 - Excelsior Branch Library, 4400 Mission St

Sa Araw ng Eleksyon, Setyembre 14, magbubukas ang 588 na lugar ng botohan sa buong lungsod para sa pagboto nang personal at sa paghuhulog ng balota. Upang mahanap ang malapit sa inyong lokasyon na hulugan ng balota, bisitahin ang sfelections.org/MyVotingLocation

Maaari ding ibalik ng mga botante ang kanilang balota sa alinmang opisyal na estasyon na hulugan ng balota o lugar ng botohan sa California — ipadadala sa San Francisco ang mga lokal na balota na ibinalik sa ibang county.

Para mabilang, kailangang maibalik nang hindi lalagpas sa pagsasara ng botohan (8.pm.) sa Araw ng Eleksyon ang mga balotang isasauli nang personal; kailangang mai-postmark ang mga balota bago o sa Araw ng Eleksyon ang mga balotang isasauli sa pamamagitan ng koreo.