Pagboto

Voter placing an “I voted” sticker onto their shirt

 

Maging handa para sa susunod na eleksyon. Alamin ang mga labanang makikita sa balota, mga opsiyon sa pagboto, paano markahan ang inyong balota, at marami pang iba.

Mga Paraan sa Pagboto
Alamin ang iba’t-ibang paraan sa pagboto sa San Francisco, kabilang na ang pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall, at pagboto sa inyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon
Mga Gabay ng Impormasyon para sa Botante
Alamin ang tungkol sa mga kandidato at mga panukalang makikita sa paparating na balota
Ranked-Choice Voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato)
Alamin ang tungkol sa balotang ranked-choice voting na pinapayagan ang mga botante na magbigay ng ranggo hanggang sa 10 kandidato, magsanay sa pagmarka ng isang interaktibong balotang pandemonstrasyon, at alamin kung paano binibilang ang mga ranked-choice na mga boto.
Aksesibilidad sa Wika
Alamin ang mga opsiyon sa pagboto at mga serbisyong ibinibigay sa mga botante ng San Francisco sa mga wikang bukod sa Ingles
Aksesibilidad sa Pagboto at sa mga Serbisyo
Alamin ang mga makukuhang opsiyon para sa aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyo para matulungan ang mga botanteng may kapansanan na makaboto ng pribado at malaya
Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa
Alamin ang mga espesyal na programa para sa pagboto ng mga miyembro ng militar at ng kanilang mga pamilya, at ng mga botante ng San Franciso na nakatira sa labas ng Estados Unidos
Mga Susunod na Eleksyon
Alamin kung kailan ang susunod na eleksyon, at kung anong mga labanan ang makikita sa mga susunod na balota
Mga Eleksyon sa mga Ahensiya at Distrito
Alamin ang tungkol sa nalalapit na eleksyon para sa mga ahensya at distrito.