Pagboto

Voter placing an “I voted” sticker onto their shirt

 

Maging handa para sa susunod na eleksyon. Alamin ang mga labanang makikita sa balota, mga opsiyon sa pagboto, paano markahan ang inyong balota, at marami pang iba.