Pagboto

Voter placing an “I voted” sticker onto their shirt

 

Maging handa para sa susunod na eleksyon. Alamin ang mga labanang makikita sa balota, mga opsiyon sa pagboto, paano markahan ang inyong balota, at marami pang iba.

Maglulunsad ng Bagong Sistema ng Pagboto sa Nobyembre 5, 2019 na Eleksyon
Alamin ang tungkol sa bagong sistema ng pagboto na sisimulang gamitin ng mga botante ng San Francisco sa Nobyembre 5, 2019 sa Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon. Habang nagbibigay ng mas malawak at mas mahusay na mga katangian ang bagong sistema, patuloy na gagamit ang mga botante ng papel na balota.
Ranked-Choice Voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato)
Maghanda para sa bagong format ng ranked-choice na balota kung saan pinapayagan ang mga botante na magbigay ng ranggo hanggang 10 kandidato, magsanay sa pagmarka ng isang interaktibong balotang pandemonstrasyon, at alamin kung paano binibilang ang mga ranked-choice na mga boto
Ano ang nasa Balota?
Alamin ang tungkol sa mga kandidato at mga panukalang makikita sa paparating na balota
Mga Paraan sa Pagboto
Alamin ang iba’t-ibang paraan sa pagboto sa San Francisco, kabilang na ang pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall, at pagboto sa inyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon
Aksesibilidad sa Wika
Alamin ang mga opsiyon sa pagboto at mga serbisyong ibinibigay sa mga botante ng San Francisco sa mga wikang bukod sa Ingles
Aksesibilidad sa Pagboto at sa mga Serbisyo
Alamin ang mga makukuhang opsiyon para sa aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyo para matulungan ang mga botanteng may kapansanan na makaboto ng pribado at malaya
Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa
Alamin ang mga espesyal na programa para sa pagboto ng mga miyembro ng militar at ng kanilang mga pamilya, at ng mga botante ng San Franciso na nakatira sa labas ng Estados Unidos
Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan
Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad at pagboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 2019
Mga Eleksyon sa mga Ahensiya at Distrito
Alamin ang tungkol sa Community Benefit District at iba pang mga eleksyong magaganap sa 2019
Pagboto sa Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon
Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido