Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Two U.S. passports displayed on a world map

 

Alam ba ninyo na ang mga miyembro ng militar ng Estados Unidos, ang kanilang mga pamilya, at ang mga mamamayan na nasa ibang bansa ay maaaring gamitin ang kanilang karapatang bumoto saan man sa mundo? Sa pagpaparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota at mga materyales sa pagboto sa email, fax, o koreo, at bumoto sa mga labanan sa lahat ng mga eleksyong pampederal, estado, at lokal na isinasagawa sa presinto kung saan kayo huling tumira, o kung saan huling tumira ang inyong mga magulang kung hindi pa kayo nakatitira sa Estados Unidos.

Dito, makikita ninyo ang impormasyon at iba pang mga materyales para sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa, kabilang na ang mga kuwalipikasyon, impormasyon sa rehistrasyon, at mga instruksiyon para sa pagtanggap at pagbalik ng inyong balota. Para sa karagdagang tulong, mag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Kuwalipikasyon

Kuwalipikado kayong maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa kung karapat-dapat kayong bumoto sa California, wala sa county kung saan kayo karapat-dapat na bumoto, at:

 • Miyembro ng aktibo o reserbang bahagi ng United States Army (Sandatahang Lakas ng Estados Unidos), Navy (Hukbong-Dagat), Air Force (Hukbong Panghimpapawid), Marine Corps (Mga Pangkat na Pandagat), o Coast Guard (Guwardiya ng Baybay Dagat); isang Merchant Marine (Marinong Mangangalakal); isang miyembro ng United States Public Health Service Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon ng Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko ng Estados Unidos); isang miyembro ng National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon para sa Pambansang Administrasyon ng Karagatan at Atmospera ng Estados Unidos); o isang miyembro na nasa aktibong katayuan ng National Guard (Pambansang Guwardiya) o milisiya ng estado
 • Asawa o dependent (umaasa) ng taong inilalarawan sa itaas, o
 • Mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos

Magparehistro o I-update ang Inyong Impormasyon

Para makaboto sa susunod na eleksyon, magparehistro para makaboto sa o bago ang deadline, na 15 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Sa pagpaparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, mangyaring magbigay ng isang balidong address ng tirahan sa San Francisco, na nagpapakita kung saan kayo huling tumira sa Estados Unidos, o kung saan huling tumira ang inyong mga magulang kung hindi pa kayo nakatitira sa Estados Unidos, para makapagtakda ng presinto ng botohan ang Departamento para sa inyo. Dagdag pa dito, kailangan ninyong ibigay ang kumpletong address kung saan kayo kasalukuyang naka-estasyon o naninirahan sa ibang bansa.

Magparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa

Maaari kayong mag-apply para maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga sumusunod:

I-update ang Inyong Impormasyon

Para palitan ang paraan kung paano ipadadala sa inyo ang inyong balota, magbigay sa Departamento ng bagong address na pang-koreo, o i-update ang inyong email address, gamit ang bagong Aplikasyon para sa Federal Post Card.

Kung hindi na ninyo natutugunan ang mga kuwalipikasyon para sa pagiging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, maaari ninyong alisin ang katayuang ito sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro para makaboto gamit ang  Aplikasyon para sa Online na Pagpaparehistro sa Kalihim ng Estado ng California at ipaalam na, "Mamamayan ako ng Estados Unidos na naninirahan sa California.” Para sa iba pang opsiyon para sa rehistrasyon, bisitahin ang pahinang Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon.

Pagtanggap ng Inyong Balota

Maaaring pumili ang mga botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa ng isa sa tatlong opsiyon para sa pagpapadala ng balota sa kanila: koreo, email, o fax. Para i-check kung sa anong paraan ipadadala sa inyo ang inyong balota base sa aming file, at para kumpirmahin ang inyong katayuan bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante).

Tanggapin sa Pamamagitan ng Koreo

Sinisimulan ng Departamento ang pagpapadala sa koreo ng mga pakete ng balota sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa 60 hanggang 45 na araw bago ang Araw ng Eleksyon. Laman ng pakete ng balota ninyo ang mga kard ng balota, mga instruksiyon sa pagboto, at isang pambalik na sobre.

Kung nag-apply kayo para sa balota makalipas ang panahong ito, mangyaring magpahintulot ng tatlo hanggang limang araw para maiproseso ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong kahilingan at maipadala ang inyong balota.

Iba-iba ang oras ng pagpapadala sa koreo sa labas ng bansa. Para sa mas mabilis na pagpapadala, maaari ninyong palitan ang paraan ninyo ng pagtanggap ng balota at gawin itong “email o fax”.

Tanggapin sa Pamamagitan ng Email o Fax

Sinisimulan ng Departamento ang pagpapadala sa fax at email ng mga balota sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa 60 hanggang 45 araw bago ang Araw ng Eleksyon.

Kung hiniling ninyo na matanggap sa email ang inyong balota, magpapadala ng email sa inyo ang Departamento na naglalaman ng link ng portal para saAksesibilidad sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Kailangan mong patunayan ang inyong pagiging elihible at ipasok ang numero ng inyong bahay at ZIP code na nauugnay sa inyong tirahan sa San Francisco, bilang huling nakarehistro upang bumoto, at petsa ng kapanganakan.

Ipapakita sa inyo ang mga paraan ng pagboto at ang inyong balota na maaari ninyong lagyan ng marka gamit ang anumang kompyuter na mayroong internet access. Pagkatapos na lagyan ng marka ang inyong balota, kakailanganin ninyo itong i-print at ibalik sa Departamento ng mga Eleksyon.

Hindi nakakaapekto sa anumang remote server ang proseso na bahagi kung saan ang botante ay naglalagay ng marka ng mga napili sa balota. Nagaganap lamang ang proseso ng pagmamarka sa aparato na ginagamit ng botante para ma-access ang portal.

Kung nahihirapan kayo na ma-access ang inyong balota sa portal na ito, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng pag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o pagtawag sa (415) 554-4310 para kayo ay matulungan.

Federal Write-in Absentee Ballot (FWAB) (Pederal na Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na Isinusulat-Lamang)

Naglalaan ang Federal Voting Assistance Program (Pederal na Programa para sa Pagtulong sa Pagboto) ng Federal Write-In Absentee Ballot na nagsisilbing back-up na balota kung hindi ninyo matatanggap sa oras ang inyong balota mula sa San Francisco.

Pagbalik ng Inyong Balota sa Pamamagitan ng Fax

Kung nakatira kayo sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax.

Para mabilang, kailangang matanggap ng Departamento ang inyong balota na ipinadala sa pamamagitan ng fax nang hindi lalampas ng 8 p.m. PT sa Araw ng Eleksyon. Hindi maaaring ibalik ng mga botante ang mga balota sa pamamagitan ng email.

Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax, ibalik ang dalawang sumusunod na mga bagay, ayon sa ganitong pagkakasunod-sunod, sa isang pagpapadala o transmisyon ng fax sa (415) 554-4372:

 1. Kinumpleto at pinirmahang “Panunumpa para sa Pagboto ng mga Militar at Nasa Ibang Bansa” (PDF)
 2. Lahat ng pahina ng mga kard ng balota ninyo na may minarkahang boto, sa sukat na maaaring i-fax (8.5 x 11 pulgada o katulad). Maaari rin ninyong i-photocopy (i-xerox) ang inyong balota para paliitin ang sukat nito.

Tandaan na ang inyong binotohang balota – kung ipinadala ito sa pamamagitan ng fax – ay hindi maaaring bilangin maliban lamang kung ang Panunumpa ng Botante ay kumpleto, may pirma at ipinadala kasama ang balota. Para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa Panunumpa ng Botante sa pirma na nasa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante. Kung nagbago ang inyong pirma, magpadala sa Departamento ng bagong  Aplikasyon para sa Federal Post Card. Kung hindi kayo makakapirma, ilagay ang inyong “marka” at papirmahan sa saksi sa tabi nito.

Tandaan: Hindi maaaring magbalik ng balota sa pamamagitan ng fax ang mga botanteng militar na naka-estasyon sa loob ng Estados Unidos, at ang kanilang asawa at mga dependent (umaasa). Ang mga naturang botante ay kailangang ibalik ang kanilang balota nang personal o sa pamamagitan ng koreo.

Pagbalik ng Inyong Balota sa Pamamagitan ng Koreo

Para mabilang, kailangang may postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon, at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas sa Biyernes, tatlong araw matapos ang Araw ng Eleksyon. Hinihikayat namin kayong ipadala sa koreo ng maaga ang inyong balota upang magbigay-daan sa anumang hindi inaasahang pangyayari na maaaring magpatagal ng pagdating ng inyong balota.

Mga Instruksiyon sa Pagbabalik ng Inyong Balota sa Pamamagitan ng Koreo Gamit ang Bayad na Selyo na Pambalik-sobre ng Departamento ng mga Eleksyon

 1. Matapos markahan ang inyong balota, ilagay ang lahat ng kard ng balota sa loob ng pambalik na sobre
 2. Pirmahan ang sobre. Ipinapakita ng mga butas na nasa pambalik na sobre ang gilid na bahagi ng pirmahan kung saan maaaring lumagda.
  Tandaan na para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa sobre sa pirma ninyo sa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante na nasa Departamento ng mga Eleksyon. Kung nagbago ang inyong pirma, magpadala ng bagong  Aplikasyon para sa Federal Post Card. Kung hindi kayo makakapirma, ilagay ang inyong “marka” at papirmahan sa saksi sa tabi nito.
 3. Isara nang mabuti ang sobre.

Mga Instruksiyon sa Pagbabalik ng Inyong Balota sa Pamamagitan ng Koreo Gamit ang Inyong Sariling Sobre

 1. Matapos markahan ang inyong balota, ilagay ang lahat ng kard ng balota sa loob ng inyong sobre
 2. Kumpletuhin at pirmahan ang “Panunumpa para sa Pagboto ng mga Militar at Nasa Ibang Bansa” (PDF)
 3. Ilagay ang “Panunumpa ng Botante” sa loob ng inyong sobre
  Tandaan na ang inyong binotohang balota–kung ipinadala ninyo ito gamit ang inyong sariling sobre–ay hindi maaaring bilangin maliban lamang kung ang Panunumpa ng Botante ay kumpleto, may pirma at ipinadala kasama ang balota. Para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa Panunumpa ng Botante sa pirma na nasa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante na nasa Departamento ng mga Eleksyon. Kung nagbago ang inyong pirma, magpadala sa Departamento ng bagong  Aplikasyon para sa Federal Post Card. Kung hindi kayo makakapirma, ilagay ang inyong “marka” at papirmahan ito sa saksi.
 4. Isara nang mabuti ang sobre
 5. Maglagay ng selyo sa sobre
 6. Ipadala ang sobre sa:
          Department of Elections
          Voter Services Division
          1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
          City Hall, Room 48
          San Francisco, CA 94102, USA

Pagbabalik nang Personal ng Inyong Balota

Kapag ibinabalik ang inyong balota nang personal, sundin ang parehong mga hakbang sa pagpapadala ng inyong balota gamit ang koreo, ngunit sa halip na ipadala sa koreo, dalhin ang sobre sa Sentro ng Botohan sa City Hall, na bukas 29 na araw bago ang bawat eleksyon. Maaari rin ninyong dalhin ang sobre sa mga drop-off station (lugar na paghuhulugan) sa labas ng City Hall apat na araw bago ang Araw ng Eleksyon o sa kahit saang lugar ng botohan sa California sa Araw ng Eleksyon, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Kung hindi ninyo maibabalik ang inyong balota, maaari kayong mag-awtorisa ng sinuman para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng pagbibigay ng kailangang impormasyon na makikita sa likod ng inyong pambalik na sobre ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Pag-Track ng Inyong Balota

Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) para i-check ang paraan ng pagpapadala ng inyong balota sa aming file, at i-track ang katayuan ng inyong balota bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa. Malalaman rin ninyo sa pamamagitan ng pagtiyak na ito kung mayroong anumang isyu na humahadlang sa Departamento ng mga Eleksyon para bilangin ang inyong balota.

Mga Espesyal na Kalagayan

Nakatuon ang Departamento sa pagbibigay ng indibiduwal na serbisyo para sa lahat ng mga botante. Kung ang mga sumusunod na kalagayan ay angkop sa inyo, patuloy na magbasa para sa karagdagang impormasyon. Para sa karagdagang tulong, mangyaring mag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga botanteng militar na naka-estasyon sa loob ng Estados Unidos subalit nasa labas ng San Francisco

Kung kayo ay isang botanteng militar na naka-estasyon sa loob ng teritoryo ng Estados Unidos, subalit nasa labas ng San Francisco, kuwalipikado kayong mag-apply para maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, at maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota sa pamamagitan ng email, fax, o koreo. Para ibalik ang inyong balota, ipadala ito sa pamamagitan ng koreo sa Departamento ng mga Eleksyon, o i-awtorisa ang isang pinagkakatiwalaan ninyong tao para ibalik nang personal ang inyong balota. Hindi ninyo maaaring ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax.

Mga botanteng militar na ipinatawag para magsilbi sa labas ng San Francisco nang mas mababa sa pitong araw bago ang isang eleksyon

Kung isa kayong botante sa San Francisco na ipinatawag para magsilbi sa labas ng San Francisco nang mas mababa sa pitong araw bago ang isang eleksyon, maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota sa pamamagitan ng email, fax, o koreo, at maaaring magbalik ng inyong balota sa pamamagitan ng fax o koreo. Kung angkop sa inyo ang kalagayang ito, tawagan agad ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 para mapabilis namin ang pagproseso ng inyong kahilingan.

Mga residente ng San Francisco na naglalakbay

Ang mga residente ng San Francisco na wala sa mismong Araw ng Eleksyon ay maaaring humiling ng balota para maipadala sa kanilang pansamantalang address, kabilang ang address sa labas ng bansa, o bumoto ng maaga sa Sentro ng Botohan sa City Hall.

Maaari kayong humiling na mapadalahan ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa inyong pansamantalang address, kabilang ang address sa labas ng bansa, gamit ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (PDF). Ang deadline sa paghiling ay pitong araw bago ang Araw ng Eleksyon, subalit hinihikayat namin kayong mag-apply ng mas maaga para makapaglaan ng sapat na oras para matanggap at maibalik ninyo ang inyong balota. Kinakailangang may postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon, at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas ng Biyernes, tatlong araw matapos ang Araw ng Eleksyon.

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 na araw bago ang bawat eleksyon, at bukas para sa lahat ng mga botante ng San Francisco. Maaari kayong bumoto nang personal, kumuha ng sariling ninyong balota, o i-awtorisa ang sinuman para kunin ang inyong balota. Bisitahin ang pahina para sa Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall para sa karagdagang kaalaman.