Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Two U.S. passports displayed on a world map

 

Alam ba ninyo na ang mga miyembro ng militar ng Estados Unidos, ang kanilang mga pamilya, at ang mga mamamayan na nasa ibang bansa ay maaaring gamitin ang kanilang karapatang bumoto saan man sa mundo? Sa pagpaparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, maaari kayong humiling na matanggap ang inyong balota at mga materyales sa pagboto sa email, fax, o koreo, at bumoto sa mga labanan sa lahat ng mga eleksyong pampederal, estado, at lokal na isinasagawa sa presinto kung saan kayo huling tumira, o kung saan huling tumira ang inyong mga magulang kung hindi pa kayo nakatitira sa Estados Unidos.

Dito, makikita ninyo ang impormasyon at iba pang mga materyales para sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa, kabilang na ang mga kuwalipikasyon, impormasyon sa rehistrasyon, at mga instruksiyon para sa pagtanggap at pagbalik ng inyong balota. Para sa karagdagang tulong, mag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310.

Magparehistro Bilang Botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa

 

Mga Kuwalipikasyon Para Maging Botanteng Militar O Nasa Ibang Bansa

Kuwalipikado kayong maging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa kung elihible kayong bumoto sa California, wala sa county kung saan kayo karapat-dapat na bumoto, at:

 • Miyembro ng aktibo o reserbang bahagi ng United States Army (Sandatahang Lakas ng Estados Unidos), Navy (Hukbong-Dagat), Air Force (Hukbong Panghimpapawid), Marine Corps (Mga Pangkat na Pandagat), o Coast Guard (Guwardiya ng Baybay Dagat); isang Merchant Marine (Marinong Mangangalakal); isang miyembro ng United States Public Health Service Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon ng Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko ng Estados Unidos); isang miyembro ng National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon para sa Pambansang Administrasyon ng Karagatan at Atmospera ng Estados Unidos); o isang miyembro na nasa aktibong katayuan ng National Guard (Pambansang Guwardiya) o milisiya ng estado
 • Asawa o dependent (umaasa) ng taong inilalarawan sa itaas, o
 • Mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos

I-check Ang Inyong Kalagayan Bilang Botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa

Para makumpirma kung kayo ay rehistrado bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, gamitin ang Voter Portal, tumawag sa (415) 554-4310, o mag padala ng email sa SFVoteAbroad@sfgov.org.

Magparehistro Bilang Botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa

Maaari kayong magparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga sumusunod:

Sa pagpaparehistro bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, mangyaring magbigay ng isang balidong address ng tirahan sa San Francisco, na nagpapakita kung saan kayo huling tumira, o kung hindi pa kayo nanirahan sa San Francisco, address kung saan huling nanirahan ang inyong magulang/tagapag-alaga. Gagamitin ng Departamento ang impormasyong iyon para magtakda ng presinto ng botohan para sa inyo. Dagdag pa rito, kailangan ninyong ibigay ang kumpletong address kung saan kayo kasalukuyang naka-estasyon o naninirahan sa ibang bansa.

I-Update ang Inyong Impormasyon

Para i-update ang impormasyon sa inyong rehistrasyon bilang botante, tulad ng inyong impormasyon para sa pakikipag-ugnayan, o paraan kung paano ipadadala ang inyong balota, magsumite ng Registration Update Form o muling magparehistro para makaboto.

Kung hindi na ninyo natutugunan ang mga kuwalipikasyon para sa pagiging botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa, maaari ninyong alisin ang katayuang ito sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro para makaboto gamit ang Aplikasyon para sa Online na Pagpaparehistro sa Kalihim ng Estado ng California.

Pagtanggap ng Inyong Balota

Maaaring pumili ang mga botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa ng isa sa tatlong opsiyon para sa pagpapadala ng balota sa kanila: koreo, email, o fax.

Ayon sa batas, sisimulan ng Departamento ang pagpapadala ng mga balota sa mga botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa na ayon sa kanilang napiling paraan ng pagpapadala 60 na araw bago ang eleksyon at dapat ay makupleto ang pagpapadala nang hindi lalampas sa 45 na araw bago ang eleksyon. Kung nagparehistro kayo bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa makalipas ang panahong ito, mangyaring magpahintulot ng tatlo hanggang limang araw para maiproseso ang inyong kahilingan at maipadala ang inyong balota.

Para i-check kung sa anong paraan ipadadala sa inyo ang inyong balota base sa inyong rekord ng rehistrasyon, at masubaybayan ang inyong balota habang ito’y sumasailalim sa pagproproseso, gamitin ang Voter Portal,

Accessible na Sistemang Vote-By-Mail

Maaaring magamit ng mga botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa ang Accessible na Sistemang Vote-By-Mail (AVBM) para ma-access ang kanilang balota.

Ang Accessible na Sistemang Vote-By-Mail (AVBM) ay nagpapahintulot sa mga botante na markahan ang isang balotang vote-by-mail na nababasa sa screen. Dahil sa mga rasong pang-seguridad, hindi nagiimbak o nag papadala ng mga boto ang sistemang AVBM sa internet. Matapos markahan ang AVBM na balota, kailangang i-download at i-print ng botante ang balota at ibalik ito sa Departamento ng mga Eleksyon.

Magbubukas para sa mga botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa ang Accessible na Sistemang AVBM simula sa 60 hanggang 45 na araw bago ang Araw ng Eleksyon, at mananatiling bukas hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa pahinang Accessible na Sistemang Vote-By-Mail. Kung nahihirapan kayong ma-access ang inyong balota, makipag-ugnayan sa Departamento sa pamamagitan ng pag-email sa SFVoteAbroad@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310 para sa tulong.

Naglalaan ang Federal Voting Assistance Program (Pederal na Programa para sa Pagtulong sa Pagboto) ng Federal Write-In Absentee Ballot (PDF) (FWAB) na nagsisilbing back-up na balota. Maaari ninyong gamitin ang FWAB kung hindi ninyo matatanggap o maipadala sa oras ang inyong balota bago ang eleksyon.

Ibalik ang Inyong Balota nang Personal o sa Pamamagitan ng Koreo

Mangyaring ibalik ang inyong balota sa lalong madaling panahon! Para mabilang, ang mga balotang ibinalik sa pamamagitan ng koreo ay dapat malagyan ng postmark bago o sa mismong Araw ng Eleksyon at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalagpas sa pitong araw matapos ang Araw ng Eleksyon. Ang mga balotang ibinalik nang personal ay dapat naihulog nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo o nang personal, o i-awtorisa ang ibang tao na ibalik ito para sa inyo, sundin lamang ang Paraan A o Paraan B sa ibaba:

Paraan A. Ibalik ang inyong balota gamit ang opisyal na pambalik na sobre para sa balota na nakalakip sa natanggap ninyo sa koreo na paketeng vote-by-mail:

 1. Ilagay ang inyong mga kard ng balota o printout ng inyong balotang galing sa sistemang AVBM sa loob ng opisyal na pambalik na sobre para sa balota.
 2. Kompletuhin ang pambalik na sobre. Kailangan ninyong pirmahan ang sobre para mabilang ang inyong balota!
 3. Pilasin ang self-sealing strip para isara ang sobre at ibalik ito sa pamamagitan ng koreo (kailangan ng selyo kung ipapadala mula sa labas ng Estados Unidos) o nang personal sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan (para sa mga lokasyon at mga oras, tingnan ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto). Maaari rin ninyong i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo sa pamamagitan ng pagpunan sa seksyon na Awtorisasyon para sa Pagbabalik ng Balota na nasa inyong opisyal na pambalik na sobre para sa balota.

Paraan B. Ibalik ang inyong balota gamit ang dalawang karaniwang sobre:

 1. Ilagay ang inyong mga kard ng balota o printout ng inyong balotang galing sa sistemang AVBM sa loob ng karaniwang sobre at isara ito nang mabuti.
 2. Isulat ang “Opisyal na Balota – Bubuksan Lamang ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco” sa harap.
 3. Maglakip ng Form para sa Pagbalik ng Balota (PDF), kasama ng inyong sobre para sa balota sa pangalawang sobre.
  1. Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ilagay ang selyo sa panlabas na sobre, at ipadala ito sa:
                       San Francisco Department of Elections
                       1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
                       City Hall, Ste. 48
                       San Francisco, CA 94102
  2. Para ibalik ang inyong balota nang personal, bisitahin ang anumang sentro ng botohan o lugar ng botohan. Maaari rin ninyong i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo sa pamamagitan ng pagpunan sa seksyon na Awtorisasyon para sa Pagbabalik ng Balota ng Form para sa Pagbalik ng Balota.

Ibalik ang Inyong Balota sa Pamamagitan ng Fax

Kung kayo ay nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos o tinawag na magsilbi sa militar sa loob ng Estados Unidos nang kulang walong araw bago ang Araw ng Eleksyon o sa Araw ng Eleksyon, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax.

Para mabilang, dapat natanggap ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong balota mula sa fax nang hindi lalampas ng 8 p.m. Oras Pasipiko (P.T.) sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3. Hindi pinapayagan ang mga botante na ibalik ang kanilang balota sa pamamagitan ng email.

Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng fax, ipadala sa isahang transmisyon ang mga sumusunod na dalawang mga bagay, ayon sa tamang pagkakasunod-sunod, sa: (415)-554-4372

 1. Nakumpleto at napirmahang "Panunumpa ng Botante para sa Pagbalik ng Balota sa Pamamagitan ng Fax” (PDF).
 2. Printout ng balota mula sa Accessible na Sistemang Vote-by-Mail, o kung minarkahan ninyo nang manwal ang inyong balota, lahat ng panig ng inyong mga kard ng balota, sa laki na kasya sa fax (8.5 x 11 pulgada o kapareho). Maaari ninyong i-photocopy ang inyong balota para mabawasan ang laki nito.

Tandaan na ang inyong binotohang balota – kung ipinadala ito sa pamamagitan ng fax – ay hindi maaaring bilangin maliban lamang kung ang Panunumpa ng Botante ay kumpleto, may pirma at ipinadala kasama ang balota. Para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa Panunumpa ng Botante sa pirma na nasa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante. Kung nagbago na ang inyong pirma, magpadala sa Departamento ng bagong Aplikasyon para sa Federal Post Card (PDF). Kung hindi kayo makakapirma, ilagay ang inyong “marka” at papirmahan sa saksi sa tabi nito.

Pag-subaybay sa Inyong Balota

Maaari ninyong masubaybayan ang katayuan ng inyong balota habang ito ay sumasailalim sa proseso ng paglilimbag, pagbubuo, pagpapadala, at pagbibilang sa pamamagitan ng pagbisita sa Voter Portal o sa pagtawag sa (415) 554-4310, o sa (866) 325-9163 walang bayad.

Maaari rin kayong mag sign-up para makatanggap ng mga awtomatikong abiso patungkol sa katayuan ng inyong balota sa pamamagitan ng email, SMS (text), o voice call sa wheresmyballot.sos.ca.gov