Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Person dropping a completed vote-by-mail ballot into a postal service mailbox

 

MAHALAGANG PAUNAWA: Noong Hunyo 18, 2020, nilagdaan ni Gobernador Newsom ang Assembly Bill 860, na naguutos sa mga county sa California na magpadala ng mga balota sa lahat ng rehistradong botante para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon, at nagpapahintulot sa lahat ng botante na gumamit ng remote accessible vote-by-mail (AVBM) na sistema para makuha ang kanilang mga balota.

Bilang pagtugon, magpapadala ang Departameto ng mga Eleksyon ng mga pakete ng vote-by-mail na balota at bubuksan ang Sistemang AVBM sa lahat ng rehistradong botante sa San Francisco simula sa 29 na araw bago ang Nobyembre 3 eleksyon.

Nangangahulugan ito na hindi na kailangan pang gumawa ng anumang aksyon ang karamihan ng mga botante para makatanggap ng balota sa darating na eleksyon at sa halip na pumunta sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, maaari nang makaboto ang sinumang rehistradong botante gamit ang vote-by-mail na balota

Kung nais ninyong higit pang matutunan ang tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, inaanyayahan namin kayong siyasatin ang pahinang ito at makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang mga katanungan.

Mag-aalok din ang Departamento ng mga serbisyong pagboto nang personal sa mga sentro ng botohan at sa mga lugar ng botohan, kasama na ang kondisyonal na pagpaparehistro ng botante at probisyonal na pagboto para sa mga botanteng hindi nakaabot sa deadline ng rehistrasyon. Kung nais naman ninyong higit pang matutunan ang tungkol sa mga serbisyo sa pagboto nang personal, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto.

Pag-subaybay at Pagtanggap ng Inyong Balota

Magsisimulang makatanggap ang mga rehistradong botante ng San Francisco ng mga pakete ng balotang vote-by-mail, pati na rin ng pang-estado at lokal na mga gabay para sa mga botante, sa unang bahagi ng Oktubre.

Ang inyong balota at mga pang-eleksyong materyales ay ipapadala sa inyong address ng tirahan maliban na lang kung ang inyong rekord bilang botante ay may ibang address na pang-koreo.

Maaaring ma-check ng mga botante ang katayuan ng kanilang rehistrasyon at masubaybayan ang kanilang mga balota habang sumasailalim ang mga ito sa mga hakbang ng pag-iimprenta, pagkukumpleto, paghahatid, at pagpoproseso, sa pamamagitan ng paggamit ng Voter Portal.

Maaari ring piliin ng mga botante na makatanggap ng mga awtomatikong abiso patungkol sa katayuan ng kanilang balota sa pamamagitan ng email, SMS (text), o voice call. Bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov para makapag-palista sa nasabing serbisyo.

Panatilihing Napapanahon ang Inyong Address para Matiyak na Maihahatid sa Oras ang Inyong Balota!

Isang aksyon na maaari ninyong gawin ngayon upang matiyak ang napapanahong paghahatid ng inyong balota ay ang pag-kumpirma ng impormasyon sa inyong rekord bilang botante sa website ng Kalihim ng Estado ng California sa voterstatus.sos.ca.gov o sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sa sfvote@sfgov.org

Mayroong tatlong paraan para ma-update ang inyong address ng tirahan o address na pang-koreo.

 1. Kumpletuhin ang Registration Update Form at ibalik ito sa Departamento.
 2. Muling magparehistro para makaboto sa registertovote.ca.gov o makipagugnayan sa Departamento para sa papel na aplikasyon.
 3. Magpadala ng sulat sa Departamento na naglalaman ng inyong pangalan, dating tirahan, kasalukuyang tirahan, address na pang-koreo (kung naiiba), sertipikasyon na galing sa inyo, ang botante, na totoo at wasto ang nilalaman ng naisulat na kahilingan sa ilalim ng parusa ng perjury, at ang inyong pinetsahang pirma.

Kung mas nais ninyong matanggap ang inyong balota sa isang pansamantalang address para sa eleksyong ito, maaari ninyong isumite ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng Voter Portal o sa pagtawag sa (415) 554-4310.

Pagboto sa Inyong Balota

Ang inyong pakete ng vote-by-mail na balota ay maglalaman ng isang opisyal na balota, nakalakip na instruksiyon, isang opisyal na pambalik na sobre na bayad na ang selyo, at isang "Bumoto Ako" na sticker.

Sundin ang mga instruksiyon sa tuktok ng bawat kard ng balota upang markahan ang inyong mga pinili, at siguraduhing suriin ang magkabilang panig ng mga kard para sa mga labanan.

Kung kayo ay nagkamali at kailangan ninyo ng pamalit na balota, isumite ang inyong kahilingan sa Voter Portal o tumawag sa (415) 554-4310.

Kapag natapos na kayong bumoto, alisin ang resibo mula sa mga kard ng balota, tupiin ang bawat kard, ipasok ang mga kard sa pambalik na sobre, at pilasin ang self-sealing strip para isara ang sobre.Kailangan ninyong pirmahan ang sobre para mabilang ang inyong balota!

Nagtatampok ang sobre ng mga nabubutasang markahan ng linya para sa lagda upang matulungan ang mga botanteng may kapansanan sa paningin na mahanap ang espasyo kung saan pipirma. Para sa mga botanteng walang kakayahang pumirma, nasa sobre rin ang mga instruksiyon kung paano gagamit ng nasaksihang marka kapalit ng sarili nilang lagda.

Kapag natanggap na ang inyong balota, ikukumpara ng Departamento ang pirma ninyo sa sobre sa inyong (mga) pirma sa inyong rekord bilang botante. Kung nagbago na ang inyong pirma mula noong una kayong nagparehistro upang makaboto, siguraduhing magparehistro muli gamit ang inyong bagong pirma sa lalong madaling panahon.

Pagbalik ng Inyong Balota

Kailangan ninyong ibalik ang inyong balota sa oras para ito’y mabilang!

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ang inyong pambalik na sobre ng balota ay dapat na-postmark ng koreo hanggang sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3 (alamin ang nakatalang oras ng koleksyon kung kayo ay gagamit ng asul na hulugan ng sulat o mailbox ng USPS sa Nobyembre 3).

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota nang personal, dapat ninyo itong gawin nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3. Magbubukas para mahulugan ng balotang vote-by-mail ang lahat ng 588 na lugar ng botohan sa buong Lungsod mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3.

Maaari din ninyong ibalik ang inyong balota sa kahit saang county sa California o i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo.

Maaari din ninyong ibalik ang inyong balota sa isa sa mga estasyon na hulugan ng balota na bukas sa mga sumusunod na lugar at oras:

Lokasyon Petsa/Oras
Bill Graham Civic Auditorium,
99 Grove St
Lunes-Biyernes, Oktubre 5-Nobyembre 2, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Sabado/Linggo, Oktubre 17-18, Oktubre 24-25 at Oktubre 31-Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Distrito 1 - Anza Branch Library, 550 37th Ave Sabado/Linggo: Oktubre 31-Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Lunes, Nobyembre 2: mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Distrito 2 - Golden Gate Valley Library, 1801 Green St
Distrito 3 - Portsmouth Square, Washington St at Walter U Lum Pl
Distrito 4 - Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
Distrito 5 - Park Branch Library, 1833 Page St
Distrito 6 - Chase Center, 1655 3rd St
Distrito 7 - West Portal Branch Library, 190 Lenox Way
Distrito 8 - Noe Valley/Sally Brunn Branch Library, 451 Jersey St
Distrito 9 - Mission Branch Library, 300 Bartlett St
Distrito 10 - Bayview/Linda Brooks-Burton Library, 5075 3rd St
Distrito 11 - Excelsior Branch Library, 4400 Mission St

Mga Madalas Itanong ukol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 1. Paano ko masisiguradong ang aking balota ay maipadadala sa aking kasalukuyang address?
 2. Kailangan ko ba ng selyo para maipadala sa koreo ang aking balota?
 3. Kailangan ko bang pirmahan ang pambalik na sobre?
 4. Kung ipadadala ko sa koreo ang aking balota sa Araw ng Eleksyon, darating ba ito sa takdang oras para mabilang?
 5. Paano ko mahahanap ang pinakamalapit sa akin na asul na collection box ng USPS para maipadala ang aking balota?
 6. Maaari ko bang ibalik nang personal ang aking balota?
 7. Paano ko masusubaybayan ang aking balota?
 8. Paano kung hindi dumating sa koreo ang aking balota?
 9. Paano ko masisiguradong mabibilang ang lahat ng mga napili ko sa aking balota?
 10. Paano ako makakukuha ng pamalit na balota?
 1. Paano ko masisiguradong ang aking balota ay maipadadala sa aking kasalukuyang address?
  Kung kayo ay rehistrado sa San Francisco, ipadadala ng Departamento ang balota sa address na nasa inyong rekord bilang botante. I-check ang inyong impormasyon sa voterstatus.sos.ca.gov at kung kinakailangan, i-update ang inyong rehistrasyon sa registertovote.ca.gov. (Hindi maaaring i-forward ng post office ang opisyal na mga balota sa ibang address.)
   
 2. Kailangan ko ba ng selyo para maipadala sa koreo ang aking balota?
  Hindi po. Bayad na ang selyo ng pambalik na sobre ng balota.
   
 3. Kailangan ko bang pirmahan ang pambalik na sobre?
  Opo. Kung hindi ninyo pinirmahan ang sobre, o kung ang inyong pirma ay hindi maikumpara sa pirma sa inyong rekord bilang botante, hindi mabibilang ng Departamento ang inyong balota maliban na lang kung magbigay kayo ng karagdagang impormasyon. Kung nagbago na ang inyong pirma, mangyaring muli kayong magparehistro.
   
 4. Kung ipadadala ko sa koreo ang aking balota sa Araw ng Eleksyon, darating ba ito sa takdang oras para mabilang?
  Depende po. Para mabilang, kailangang mai-postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon. Kung ipadadala ninyo sa koreo ang inyong balota sa Araw ng Eleksyon, siguraduhing i-check ninyo ang oras ng pag-pickup sa asul na collection box ng USPS, home letterbox, o business mail drop. Kung nangyari na ang huling oras ng pag-pickup, huli nang ma-popostmark ang sobre ng inyong balota at hindi na ito mabibilang. Hinihikayat ng Departamento ang mga botante na ibalik ang kanilang balota sa lalong madaling panahon!
   
 5. Paano ko mahahanap ang pinakamalapit sa akin na asul na collection box ng USPS para maipadala ang aking balota?
  Maaari ninyong mahanap ang lokasyon ng mga hulugan ng USPS at oras ng pag-pickup sa usps.com/locator.
   
 6. Maaari ko bang ibalik nang personal ang aking balota?
  Opo. Sa Araw ng Eleksyon, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa alinmang 588 na lugar ng botohan sa San Francisco o saanmang botohan sa California. Maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa isa sa mga estasyon na hulugan ng balota na bukas sa sumusunod na mga oras:
  Lunes-Biyernes: Oktubre 5-Nobyembre 3 | Sabado/Linggo: Oktubre 17-18, Oktubre 24-25 at Oktubre 31- Nobyembre 1
  • Bill Graham Civic Auditorium, 99 Grove St
  Sabado/Linggo: Oktubre 31-Nobyembre 1 Lunes-Martes: Nobyembre 2-3
  • Distrito 1 -Anza Branch Library, 550 37th Ave
  • Distrito 2 -Golden Gate Valley Library, 1801 Green St
  • Distrito 3 -Portsmouth Square, Washington St at Walter U Lum Pl
  • Distrito 4 -Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
  • Distrito 5 -Park Branch Library, 1833 Page St
  • Distrito 6 -Chase Center, 1655 3rd St
  • Distrito 7 -West Portal Branch Library, 190 Lenox Way
  • Distrito 8 - Noe Valley/Sally Brunn Branch Library, 451 Jersey St
  • Distrito 9 - Mission Branch Library, 300 Bartlett St
  • Distrito 10 - Bayview/Linda Brooks-Burton Library, 5075 3rd St
  • Distrito 11 - Excelsior Branch Library, 4400 Mission St
  Mga oras ng estasyon ng hulugan
  • Lunes-Biyernes: 8 am – 5 pm
  • Sabado-Linggo: 10 am – 4 pm
  • Araw ng Eleksyon: 7 am – 8 pm

   
 7. Paano ko masusubaybayan ang aking balota?
  Pumunta sa sfelections.org/voterportal para masubaybayan ang balota mula sa pagbuo nito hanggang sa paghahatid, beripikasyon, at pagbilang. Para mag-sign up upang makatanggap ng mga notipikasyon sa email, text, o voice message, bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov.
   
 8. Paano kung hindi dumating sa koreo ang aking balota?
  Kung Oktubre 13 na at hindi pa rin dumating ang inyong balota, makipagugnayan sa Departamento sa lalong madaling panahon.
   
 9. Paano ko masisiguradong mabibilang ang lahat ng mga napili ko sa aking balota?
  Sundang maigi ang instruksiyon na naka-imprenta sa bawat card ng balota. Matapos markahan ang inyong balota, i-check muli kung kayo ay nagkamali tulad ng hindi ninyo buong napunan ang oval ng inyong napili, nasobrahan ang inyong napili sa isang labanan, o nakagawa kayo ng mga hindi sinasadyang marka. Kung nagkamali kayo, maaari kayong humiling ng pamalit na balota.
   
 10. Paano ako makakukuha ng pamalit na balota?
  Bago o sa Oktubre 28, maaari kayong pumunta sa sfelections.org/voterportal o tumawag sa (415) 554-4310 para humiling ng pamalit na balota na ipadadala sa inyo sa pamamagitan ng koreo. Pagkatapos ng Oktubre 28, makipagugnayan sa Departamento sa lalong madaling panahon para suriin ang inyong mga opsiyon.
   

May mga katanungan? Kailangan ng karagdagang impormasyon? Mangyaring makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sa sfvote@sfgov.org.

Hindi pa huling gawin ang 2020 Census! Magpabilang ngayon sa my2020census.gov.