Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Person dropping a completed vote-by-mail ballot into a postal service mailbox

 

Noong Pebrero 19, 2021, pinirmahan ni Governor Newsom ang Senate Bill 29 na nagsasaad na ang lahat ng rehistradong mga botante ay awtomatikong makatatanggap ng balota sa pamamagitan ng koreo sa bawat eleksyon hanggang sa pagtatapos ng 2021.

Kung nais ninyong higit pang matutunan ang tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, inaanyayahan namin kayong siyasatin ang pahinang ito at makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang mga katanungan.

Pag-subaybay at Pagtanggap ng Inyong Balota

Nagsisimulang magpadala ang Departamento ng mga vote-by-mail na balota humigit kumulang isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon.

Maaaring ma-check ng mga botante ang katayuan ng kanilang rehistrasyon at masubaybayan ang kanilang mga balota habang sumasailalim ang mga ito sa mga hakbang ng pag-iimprenta, pagkukumpleto, paghahatid, at pagpoproseso, sa pamamagitan ng paggamit ng Voter Portal.

Maaari ring piliin ng mga botante na makatanggap ng mga awtomatikong abiso patungkol sa katayuan ng kanilang balota sa pamamagitan ng email, SMS (text), o voice call. Bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov para makapag-palista sa nasabing serbisyo.

Mayroong tatlong paraan para ma-update ang inyong address ng tirahan o address na pang-koreo.

 1. Kumpletuhin ang Registration Update Form at ibalik ito sa Departamento.
 2. Muling magparehistro para makaboto sa registertovote.ca.gov o makipagugnayan sa Departamento para sa papel na aplikasyon.
 3. Magpadala ng sulat sa Departamento na naglalaman ng inyong pangalan, dating tirahan, kasalukuyang tirahan, address na pang-koreo (kung naiiba), sertipikasyon na galing sa inyo, ang botante, na totoo at wasto ang nilalaman ng naisulat na kahilingan sa ilalim ng parusa ng perjury, at ang inyong pinetsahang pirma.

Kung mas nais ninyong matanggap ang inyong balota sa isang pansamantalang address para sa eleksyong ito, maaari ninyong isumite ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng Voter Portal o sa pagtawag sa (415) 554-4310.

Pagboto sa Inyong Balota

Ang inyong pakete ng vote-by-mail na balota ay maglalaman ng isang opisyal na balota, nakalakip na instruksiyon, isang opisyal na pambalik na sobre na bayad na ang selyo, at isang "Bumoto Ako" na sticker.

Sundin ang mga instruksiyon sa tuktok ng bawat kard ng balota upang markahan ang inyong mga pinili, at siguraduhing suriin ang magkabilang panig ng mga kard para sa mga labanan.

Kung kayo ay nagkamali at kailangan ninyo ng pamalit na balota, isumite ang inyong kahilingan sa Voter Portal o tumawag sa (415) 554-4310.

Kapag natapos na kayong bumoto, alisin ang resibo mula sa mga kard ng balota, tupiin ang bawat kard, ipasok ang mga kard sa pambalik na sobre, at pilasin ang self-sealing strip para isara ang sobre.Kailangan ninyong pirmahan ang sobre para mabilang ang inyong balota!

Nagtatampok ang sobre ng mga nabubutasang markahan ng linya para sa lagda upang matulungan ang mga botanteng may kapansanan sa paningin na mahanap ang espasyo kung saan pipirma. Para sa mga botanteng walang kakayahang pumirma, nasa sobre rin ang mga instruksiyon kung paano gagamit ng nasaksihang marka kapalit ng sarili nilang lagda.

Kapag natanggap na ang inyong balota, ikukumpara ng Departamento ang pirma ninyo sa sobre sa inyong (mga) pirma sa inyong rekord bilang botante. Kung nagbago na ang inyong pirma mula noong una kayong nagparehistro upang makaboto, siguraduhing magparehistro muli gamit ang inyong bagong pirma sa lalong madaling panahon.

Pagbalik ng Inyong Balota

Kailangan ninyong ibalik ang inyong balota sa oras para ito’y mabilang!

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ang inyong pambalik na sobre ng balota ay dapat na-postmark ng koreo hanggang sa Araw ng Eleksyon (alamin ang nakatalang oras ng koleksyon kung kayo ay gagamit ng asul na hulugan ng sulat o mailbox ng USPS sa Araw ng Eleksyon).

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota nang personal sa isang lugar ng botohan, sentro ng botohan, o lugar para sa hulugan ng balota, dapat ninyo itong gawin nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Maaari din ninyong ibalik ang inyong balota sa kahit saang county sa California o i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo.

Lokasyon Petsa/Oras
Bill Graham Civic Auditorium,
99 Grove St
Lunes-Biyernes, Oktubre 5-Nobyembre 2, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Sabado/Linggo, Oktubre 17-18, Oktubre 24-25 at Oktubre 31-Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Distrito 1 - Anza Branch Library, 550 37th Ave Sabado/Linggo: Oktubre 31-Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Lunes, Nobyembre 2: mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Distrito 2 - Golden Gate Valley Library, 1801 Green St
Distrito 3 - Portsmouth Square, Washington St at Walter U Lum Pl
Distrito 4 - Ortega Branch Library, 3223 Ortega St
Distrito 5 - Park Branch Library, 1833 Page St
Distrito 6 - Chase Center, 1655 3rd St
Distrito 7 - West Portal Branch Library, 190 Lenox Way
Distrito 8 - Noe Valley/Sally Brunn Branch Library, 451 Jersey St
Distrito 9 - Mission Branch Library, 300 Bartlett St
Distrito 10 - Bayview/Linda Brooks-Burton Library, 5075 3rd St
Distrito 11 - Excelsior Branch Library, 4400 Mission St

Mga Madalas Itanong ukol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 1. Paano ko masisiguradong ang aking balota ay maipadadala sa aking kasalukuyang address?
 2. Kailangan ko ba ng selyo para maipadala sa koreo ang aking balota?
 3. Kailangan ko bang pirmahan ang pambalik na sobre?
 4. Kung ipadadala ko sa koreo ang aking balota sa Araw ng Eleksyon, darating ba ito sa takdang oras para mabilang?
 5. Paano ko mahahanap ang pinakamalapit sa akin na asul na collection box ng USPS para maipadala ang aking balota?
 6. Maaari ko bang ibalik nang personal ang aking balota?
 7. Paano ko masusubaybayan ang aking balota?
 8. Paano kung hindi dumating sa koreo ang aking balota?
 9. Paano ko masisiguradong mabibilang ang lahat ng mga napili ko sa aking balota?
 10. Paano ako makakukuha ng pamalit na balota?
 1. Paano ko masisiguradong ang aking balota ay maipadadala sa aking kasalukuyang address?
  I-check ang inyong impormasyon sa voterstatus.sos.ca.gov at kung kinakailangan, i-update ang inyong rehistrasyon sa registertovote.ca.gov. (Hindi maaaring i-forward ng post office ang opisyal na mga balota sa ibang address.)
   
 2. Kailangan ko ba ng selyo para maipadala sa koreo ang aking balota?
  Hindi po. Bayad na ang selyo ng pambalik na sobre ng balota.
   
 3. Kailangan ko bang pirmahan ang pambalik na sobre?
  Opo. Kung hindi ninyo pinirmahan ang sobre, o kung ang inyong pirma ay hindi maikumpara sa pirma sa inyong rekord bilang botante, hindi mabibilang ng Departamento ang inyong balota maliban na lang kung magbigay kayo ng karagdagang impormasyon. Kung nagbago na ang inyong pirma, mangyaring muli kayong magparehistro.
   
 4. Kung ipadadala ko sa koreo ang aking balota sa Araw ng Eleksyon, darating ba ito sa takdang oras para mabilang?
  Depende po. Para mabilang, kailangang mai-postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon. Kung ipadadala ninyo sa koreo ang inyong balota sa Araw ng Eleksyon, siguraduhing i-check ninyo ang oras ng pag-pickup sa asul na collection box ng USPS, home letterbox, o business mail drop. Kung nangyari na ang huling oras ng pag-pickup, huli nang ma-popostmark ang sobre ng inyong balota at hindi na ito mabibilang. Hinihikayat ng Departamento ang mga botante na ibalik ang kanilang balota sa lalong madaling panahon!
   
 5. Paano ko mahahanap ang pinakamalapit sa akin na asul na collection box ng USPS para maipadala ang aking balota?
  Maaari ninyong mahanap ang lokasyon ng mga hulugan ng USPS at oras ng pag-pickup sa usps.com/locator.
   
 6. Maaari ko bang ibalik nang personal ang aking balota?
  Opo. Maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa kahit saang lugar ng botohan, sentro ng botohan, o lugar para sa hulugan ng balota sa California.
   
 7. Paano ko masusubaybayan ang aking balota?
  Pumunta sa sfelections.org/voterportal para masubaybayan ang balota mula sa pagbuo nito hanggang sa paghahatid, beripikasyon, at pagbilang. Para mag-sign up upang makatanggap ng mga notipikasyon sa email, text, o voice message, bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov.
   
 8. Paano kung hindi dumating sa koreo ang aking balota?
  Gamitin ang Portal para sa Botante para subaybayan ang inyong balota o humingi ng pamalit na balota, at makipag-ugnay sa Departamento ng mga Eleksyon kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong.
   
 9. Paano ko masisiguradong mabibilang ang lahat ng mga napili ko sa aking balota?
  Sundang maigi ang instruksiyon na naka-imprenta sa bawat card ng balota. Matapos markahan ang inyong balota, i-check muli kung kayo ay nagkamali tulad ng hindi ninyo buong napunan ang oval ng inyong napili, nasobrahan ang inyong napili sa isang labanan, o nakagawa kayo ng mga hindi sinasadyang marka. Kung nagkamali kayo, maaari kayong humiling ng pamalit na balota.
   
 10. Paano ako makakukuha ng pamalit na balota?
  Bago o sa Oktubre 28, maaari kayong pumunta sa sfelections.org/voterportal o tumawag sa (415) 554-4310 para humiling ng pamalit na balota na ipadadala sa inyo sa pamamagitan ng koreo. Pagkatapos ng Oktubre 28, makipagugnayan sa Departamento sa lalong madaling panahon para suriin ang inyong mga opsiyon.
   

May mga katanungan? Kailangan ng karagdagang impormasyon? Mangyaring makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sa sfvote@sfgov.org.