Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Person dropping a completed vote-by-mail ballot into a postal service mailbox

 

Maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo ang sinumang rehistradong botante ng San Francisco. Kinakailangang matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo nang hindi lalampas sa legal na deadline, na pitong araw bago ang isang eleksyon.

Para malaman kung kayo ay isa nang botanteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante).

Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Kung hindi pa kayo isang botanteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, maaari kayong mag-apply para bumoto sa pamamagitan ng koreo para sa isang eleksyon lamang, o maging isang botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Mag-apply para Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Isang Eleksyon Lamang

May tatlong paraan para humiling ng balota para sa "pang-isang beses" na pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa susunod na eleksyon:

*Ang opsiyong ito ay para lamang sa mga botanteng hindi permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo. Kailangan ng inyong pirma ang anumang pagbabago sa impormasyon tungkol sa inyong pagiging botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Maging Botante na Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo

Maaaring maging botante na permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo ang sinumang botante. Ang mga botante na permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo ay awtomatikong pinadadalahan ng mga balota sa koreo mga isang buwan bago ang bawat eleksyon.

Para mag-apply o para baguhin ang impormasyon sa inyong pagiging botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, isumite ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (PDF) sa Departamento ng mga Eleksyon sa personal, sa koreo, sa fax sa (415) 554-4372, o i-scan at i-email sa SFVote@sfgov.org. Kailangan ng inyong pirma sa mga pagbabagong ito, at kinakailangan itong isumite bago ang deadline sa aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, na pitong araw bago ang isang eleksyon.

Mga Residente ng San Francisco na Naglalakbay

Ang mga residente ng San Francisco na wala sa mismong Araw ng Eleksyon ay maaaring humiling na ipadala ang isang balota sa kanilang pansamantalang address, kabilang ang address sa labas ng bansa, o bumoto ng maaga sa Sentro ng Botohan sa City Hall.

Maaari ninyong hilingin na ipadala sa inyong pansamantalang address ang isang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, kabilang ang address sa labas ng bansa, gamit ang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (PDF). Ang huling araw para humiling ay pitong araw bago ang Araw ng Eleksyon, subalit hinihikayat namin kayong mag-apply ng mas maaga para makapaglaan ng sapat na oras para matanggap at maibalik ninyo ang inyong balota. Kinakailangang ma-postmark ang inyong balota bago o sa Araw ng Eleksyon at matanggap ito ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas ng Biyernes, tatlong araw makalipas ang Araw ng Eleksyon.

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 na araw bago ang bawat eleksyon, at bukas para sa lahat ng mga botante ng San Francisco. Maaari kayong bumoto nang personal o i-awtorisa ang sinuman para kunin ang inyong balota. Bisitahin ang pahina para sa Pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall para sa karagdagang kaalaman.

Impormasyon para sa mga Botanteng Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo

Sinisimulang ipadala sa koreo ng Departamento ang mga balota sa mga botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo mga isang buwan bago ang isang eleksyon, at patuloy na nagpapadala ng mga balota hanggang sa deadline ng paghiling, na pitong araw bago ang isang eleksyon.

Ipadadala ang inyong balota at iba pang materyales para sa eleksyon sa inyong address na pang-koreo. Kung wala kayong address na pang-koreo sa file ng Departamento ng mga Eleksyon, ipadadala ang inyong balota sa address ng inyong tirahan. Para alamin kung mayroon kayong address na pang-koreo sa file, gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante).

Tandaan: Hindi nagpapasa ng karamihan sa mga materyales para sa eleksyon ang United States Postal Service. Kung hindi na kayo nakatatanggap ng mga padala sa inyong address, maaaring maibalik ang inyong balota sa Departamento ng mga Eleksyon bilang “undeliverable (hindi maipadala)”. Sundin ang mga instruksiyon sa ibaba para ma-update ang inyong address na pang-koreo sa file ng Departamento.

Paano Palitan ang Inyong Address na Pang-Koreo para sa Isang Eleksyon Lamang

Para palitan ang inyong address na pang-koreo para lamang sa susunod na eleksyon, magsumite ng pinirmahang Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (PDF) sa Departamento ng mga Eleksyon nang personal, sa koreo, sa pag-fax sa (415) 554-4372, o i-scan at i-email ito sa SFVote@sfgov.org. Kung naipadala na sa inyo ang isang balota, ipadadala sa bago ninyong address na pang-koreo ang ikalawang balota matapos maiproseso ng Departamento ang inyong aplikasyon.

Paano Palitan ang Inyong Permanenteng Address na Pang-Koreo

Para palitan ang inyong permanenteng address na pang-koreo, magsumite ng pinirmahang Form para sa Pag-Update ng Rehistrasyon sa Departamento ng mga Eleksyon nang personal, sa koreo, sa pag-fax sa (415) 554-4372, o i-scan at i-email ito sa SFVote@sfgov.org. Kung naipadala na sa inyo ang isang balota, ipadadala sa bago ninyong address na pang-koreo ang ikalawang balota matapos maiproseso ng Departamento ang inyong aplikasyon.

Paano Alisin ang Katayuan bilang Botanteng Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo

Para alisin ang inyong katayuan bilang botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, magsumite ng pinirmahang Form para sa Pag-Update ng Rehistrasyon sa Departamento ng mga Eleksyon nang personal, sa koreo, sa pag-fax sa (415) 554-4372, o i-scan at i-email ito sa SFVote@sfgov.org.

Pagbalik ng Inyong Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Tandaang ibalik sa oras ang inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, sa personal man o sa pamamagitan ng koreo. Para mabilang, kinakailangang ma-postmark ang mga balotang ipadadala sa koreo bago o sa Araw ng Eleksyon, at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas sa Biyernes, tatlong araw makalipas ang Araw ng Eleksyon. Ang mga balotang ibabalik nang personal ay kailangang matanggap ng Departamento ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Kumpletuhin ang Pambalik na Sobre

Para maibalik ang inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, kumpletuhin at pirmahan ang pambalik na sobre para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Siguraduhing sumulat nang malinaw at tama, at pirmahan ng inyong pangalan na katulad ng pagpirma ninyo noong kayo ay nagparehistro. Ang mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi nabibilang ang mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay:

 • Hindi pinirmahan ng botante ang pambalik na sobre
 • Hindi maipagtugma ang pirma sa pambalik na sobre sa pirma sa rekord ng rehistrasyon bilang botante
 • Na-postmark ang pambalik na sobre matapos ang Araw ng Eleksyon, o natanggap ito ng Departamento makalipas ang Biyernes matapos ang Araw ng Eleksyon

Kung sa tingin ninyo ay maaaring nagbago ang inyong pirma mula nang huli kayong nagparehistro para makaboto, maaari ninyong i-update ang inyong pirma sa file ng Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro.

Paano Ibabalik ang Inyong Balota sa Pamamagitan ng Koreo

Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, tiklupin ng isa-isa ang mga kard ng inyong balota at ilagay sa loob ng kinumpleto at pinirmahang pambalik na sobre. Kung ibabalik ninyo ang inyong balota sa Araw ng Eleksyon gamit ang asul na USPS mailbox (hulugan ng sulat), alamin ang nakatalang oras ng koleksyon para maberipikang mapo-postmark ang pambalik na sobre ng balota sa araw ding iyon.

Hinihikayat ang lahat ng mga botante na ibalik ng maaga ang kanilang mga balota para maiwasan ang anumang posibleng pagkaantala sa mga serbisyo ng koreo. Kung hindi kayo sigurado na makararating sa oras ang inyong balota sa Departamento ng mga Eleksyon, maaari ninyong ibalik nang personal ang inyong balota.

Paano Ibabalik nang Personal ang Inyong Balota

Para ibalik nang personal ang inyong balota, tiklupin ng isa-isa ang mga kard ng inyong balota at ilagay sa loob ng kinumpleto at pinirmahang pambalik na sobre. Para mabilang ang inyong balota, kailangan itong maibalik sa Departamento ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon. Tingnan ang talaan sa ibaba para sa mga oras at lokasyon para sa pagbabalik ng iyong balota nang personal.

  Oras Lokasyon
Sentro ng Botohan sa City Hall Lunes hanggang Biyernes, simula 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Sabado at Linggo (dalawang Sabado-
Linggo bago ang Araw ng Eleksyon)
10 a.m. hanggang 4 p.m.

Araw ng Eleksyon
7 a.m. hanggang 8 p.m.
Pinakamababang Palapag ng City Hall ng San Francisco
I-click ito para sa direksyon
Mga Estasyon ng Hulugan ng Balota sa Labas ng City Hall Sabado at Linggo (Sabado-Linggo bago ang Araw ng Eleksyon)

10 a.m. hanggang 4 p.m.

Lunes, ang araw bago ang Araw ng Eleksyon
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Araw ng Eleksyon
7 a.m. to 8 p.m.
Sa labas ng dalawang pasukan sa City Hall: sa pangunahing pasukan sa Dr. Carlton B. Goodlett Place (Polk Street) at sa pasukan sa Grove Street
Anumang Lugar ng Botohan sa California* Araw ng Eleksyon
7 a.m. hanggang 8 p.m.
Mga Lugar ng Botohan sa kabuuan ng California

*Simula 2017, may awtorisasyon na ang mga botante ng California na ibalik ang kanilang mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo saan mang lugar ng botohan sa loob ng Estado.

I-awtorisa ang Sinuman para Ibalik ang Inyong Balota

Maaari ninyong i-awtorisa ang sinuman para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon sa likod ng inyong pambalik na sobre para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Kaparehas nito ang deadline sa pagbabalik.

Pag-track ng Inyong Balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo

Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) ng Departamento para i-track ang inyong balota habang dumaraan ito sa siyam na hakbang sa proseso ng eleksyon, mula sa petsa ng pagproseso ng inyong kahilingan para sa isang balota hanggang sa pagbilang sa inyong balota. Ang tool na ito ay magbibigay din sa inyo ng impormasyon kung mayroong mga isyu na humahadlang sa Departamento ng mga Eleksyon para mabilang ang inyong balota.

Para humiling ng kapalit na balota sa pamamagitan ng koreo matapos na maipadala na ang isang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, maaari ninyong gamitin ang “Paghiling para sa Kapalit na Balota” sa tool na ito.

“Tulong! Hindi Ko Pa Natatanggap ang Balota Ko!”

Sinisimulang ipadala sa koreo ng Departamento ang mga balota sa mga botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo humigit kumulang isang buwan bago ang isang eleksyon. Patuloy na nagpapadala ng mga balota sa koreo ang Departamento hanggang sa deadline ng paghiling para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, na pitong araw bago ang isang eleksyon. Kadalasang nakararating ang mga balota sa mga mailbox ng botante humigit kumulang tatlong linggo bago ang bawat eleksyon.

Kung hindi pa kayo nakatatanggap ng balota sa koreo at sa tingin ninyo, dapat nakatanggap na kayo, narito ang Departamento ng mga Eleksyon para tumulong sa inyo. Para makatanggap ng balota, sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) para kumpirmahin ang katayuan ng inyong rehistrasyon, at beripikahin na sunod-sa-panahon ang inyong impormasyon.

 2. Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) para alamin kung anong petsa inihatid sa post office ang pakete ng inyong balota. Dahil sa dami ng mga padalang kaugnay ng eleksyon, mangyaring magpahintulot ng tatlo hanggang limang araw ng negosyo mula sa petsang ito para maihatid ang inyong balota.

 3. Kung hindi pa ninyo natatanggap ang inyong balota sa loob ng oras na ito, may iba’t-iba kayong mga opsiyon:
  • Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) para humiling ng kapalit na balota sa pamamagitan ng koreo

  • Kumuha ng kapalit na balota nang personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall, o mag-awtorisa ng sinuman para kunin ang balota para sa inyo

  • Maghain ng probisyonal na balota sa inyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Mabibilang ang inyong probisyonal na balota matapos makumpirma ng Departamento ng mga Eleksyon na elihible kayong bumoto sa San Francisco, at hindi pa kayo nakaboboto gamit ang ibang balota.