Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Person dropping a completed vote-by-mail ballot into a postal service mailbox

 

MAHALAGANG PAUNAWA: Noong Hunyo 18, 2020, nilagdaan ni Gobernador Newsom ang Assembly Bill 860, na naguutos sa mga county sa California na magpadala ng mga balota sa lahat ng rehistradong botante para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon, at nagpapahintulot sa lahat ng botante na gumamit ng remote accessible vote-by-mail (AVBM) na sistema para makuha ang kanilang mga balota.

Bilang pagtugon, magpapadala ang Departameto ng mga Eleksyon ng mga pakete ng vote-by-mail na balota at bubuksan ang Sistemang AVBM sa lahat ng rehistradong botante sa San Francisco simula sa 29 na araw bago ang Nobyembre 3 eleksyon.

Nangangahulugan ito na hindi na kailangan pang gumawa ng anumang aksyon ang karamihan ng mga botante para makatanggap ng balota sa darating na eleksyon at sa halip na pumunta sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, maaari nang makaboto ang sinumang rehistradong botante gamit ang vote-by-mail na balota

Kung nais ninyong higit pang matutunan ang tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, inaanyayahan namin kayong siyasatin ang pahinang ito at makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang mga katanungan.

Mag-aalok din ang Departamento ng mga serbisyong pagboto nang personal sa mga sentro ng botohan at sa mga lugar ng botohan, kasama na ang kondisyonal na pagpaparehistro ng botante at probisyonal na pagboto para sa mga botanteng hindi nakaabot sa deadline ng rehistrasyon. Kung nais naman ninyong higit pang matutunan ang tungkol sa mga serbisyo sa pagboto nang personal, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto.

Pag-subaybay at Pagtanggap ng Inyong Balota

Magsisimulang makatanggap ang mga rehistradong botante ng San Francisco ng mga pakete ng balotang vote-by-mail, pati na rin ng pang-estado at lokal na mga gabay para sa mga botante, sa unang bahagi ng Oktubre.

Ang inyong balota at mga pang-eleksyong materyales ay ipapadala sa inyong address ng tirahan maliban na lang kung ang inyong rekord bilang botante ay may ibang address na pang-koreo.

Maaaring ma-check ng mga botante ang katayuan ng kanilang rehistrasyon at masubaybayan ang kanilang mga balota habang sumasailalim ang mga ito sa mga hakbang ng pag-iimprenta, pagkukumpleto, paghahatid, at pagpoproseso, sa pamamagitan ng paggamit ng Voter Portal.

Maaari ring piliin ng mga botante na makatanggap ng mga awtomatikong abiso patungkol sa katayuan ng kanilang balota sa pamamagitan ng email, SMS (text), o voice call. Bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov para makapag-palista sa nasabing serbisyo.

Panatilihing Napapanahon ang Inyong Address para Matiyak na Maihahatid sa Oras ang Inyong Balota!

Isang aksyon na maaari ninyong gawin ngayon upang matiyak ang napapanahong paghahatid ng inyong balota ay ang pag-kumpirma ng impormasyon sa inyong rekord bilang botante sa website ng Kalihim ng Estado ng California sa voterstatus.sos.ca.gov o sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sa sfvote@sfgov.org

Mayroong tatlong paraan para ma-update ang inyong address ng tirahan o address na pang-koreo.

  1. Kumpletuhin ang Registration Update Form at ibalik ito sa Departamento.
  2. Muling magparehistro para makaboto sa registertovote.ca.gov o makipagugnayan sa Departamento para sa papel na aplikasyon.
  3. Magpadala ng sulat sa Departamento na naglalaman ng inyong pangalan, dating tirahan, kasalukuyang tirahan, address na pang-koreo (kung naiiba), sertipikasyon na galing sa inyo, ang botante, na totoo at wasto ang nilalaman ng naisulat na kahilingan sa ilalim ng parusa ng perjury, at ang inyong pinetsahang pirma.

Kung mas nais ninyong matanggap ang inyong balota sa isang pansamantalang address para sa eleksyong ito, maaari ninyong isumite ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng Voter Portal o sa pagtawag sa (415) 554-4310.

Pagboto sa Inyong Balota

Ang inyong pakete ng vote-by-mail na balota ay maglalaman ng isang opisyal na balota, nakalakip na instruksiyon, isang opisyal na pambalik na sobre na bayad na ang selyo, at isang "Bumoto Ako" na sticker.

Sundin ang mga instruksiyon sa tuktok ng bawat kard ng balota upang markahan ang inyong mga pinili, at siguraduhing suriin ang magkabilang panig ng mga kard para sa mga labanan.

Kung kayo ay nagkamali at kailangan ninyo ng pamalit na balota, isumite ang inyong kahilingan sa Voter Portal o tumawag sa (415) 554-4310.

Kapag natapos na kayong bumoto, alisin ang resibo mula sa mga kard ng balota, tupiin ang bawat kard, ipasok ang mga kard sa pambalik na sobre, at pilasin ang self-sealing strip para isara ang sobre.Kailangan ninyong pirmahan ang sobre para mabilang ang inyong balota!

Nagtatampok ang sobre ng mga nabubutasang markahan ng linya para sa lagda upang matulungan ang mga botanteng may kapansanan sa paningin na mahanap ang espasyo kung saan pipirma. Para sa mga botanteng walang kakayahang pumirma, nasa sobre rin ang mga instruksiyon kung paano gagamit ng nasaksihang marka kapalit ng sarili nilang lagda.

Kapag natanggap na ang inyong balota, ikukumpara ng Departamento ang pirma ninyo sa sobre sa inyong (mga) pirma sa inyong rekord bilang botante. Kung nagbago na ang inyong pirma mula noong una kayong nagparehistro upang makaboto, siguraduhing magparehistro muli gamit ang inyong bagong pirma sa lalong madaling panahon.

Pagbalik ng Inyong Balota

Kailangan ninyong ibalik ang inyong balota sa oras para ito’y mabilang!

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ang inyong pambalik na sobre ng balota ay dapat na-postmark ng koreo hanggang sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3 (alamin ang nakatalang oras ng koleksyon kung kayo ay gagamit ng asul na hulugan ng sulat o mailbox ng USPS sa Nobyembre 3).

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota nang personal, dapat ninyo itong gawin nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3. Magbubukas para mahulugan ng balotang vote-by-mail ang lahat ng 588 na lugar ng botohan sa buong Lungsod mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3. Maaari rin ninyong ibalik ang inyong balota sa kahit saang county sa California o i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo.