Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Person dropping a completed vote-by-mail ballot into a postal service mailbox

 

Alinsunod sa batas ng estado, awtomatikong makatatanggap ang lahat ng botante ng balota sa koreo para sa lahat ng eleksyon.

Naglalaman ang pahinang ito ng impormasyon ukol sa pagtanggap at pagsubaybay ng inyong balotang vote-by-mail, paano punan ang inyong balota at sobre, mga opsiyon sa pagbalik ng balota, at mga madalas itanong tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Upang alamin ang tungkol sa pagpoproseso ng mga balotang vote-by-mail, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang aming bagong pahina na, Paano gumagana ang pagboto sa pamamagitan ng koreo sa San Francisco?

Kung mayroon kayong mga katanungan ukol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon.

Pag-subaybay at Pagtanggap ng Inyong Balota

Nagsisimulang magpadala ang Departamento ng mga vote-by-mail na balota humigit kumulang isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon.

Maaaring ma-check ng mga botante ang katayuan ng kanilang rehistrasyon at masubaybayan ang kanilang mga balota habang sumasailalim ang mga ito sa mga hakbang ng pag-iimprenta, pagkukumpleto, paghahatid, at pagpoproseso, sa pamamagitan ng paggamit ng Voter Portal.

Maaari ring piliin ng mga botante na makatanggap ng mga awtomatikong abiso patungkol sa katayuan ng kanilang balota sa pamamagitan ng email, SMS (text), o voice call. Bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov para makapag-palista sa nasabing serbisyo.

Mayroong tatlong paraan para ma-update ang inyong address ng tirahan o address na pang-koreo.

 1. Kumpletuhin ang Registration Update Form at ibalik ito sa Departamento.
 2. Muling magparehistro para makaboto sa registertovote.ca.gov o makipagugnayan sa Departamento para sa papel na aplikasyon.
 3. Magpadala ng sulat sa Departamento na naglalaman ng inyong pangalan, dating tirahan, kasalukuyang tirahan, address na pang-koreo (kung naiiba), sertipikasyon na galing sa inyo, ang botante, na totoo at wasto ang nilalaman ng naisulat na kahilingan sa ilalim ng parusa ng perjury, at ang inyong pinetsahang pirma.

Kung mas nais ninyong matanggap ang inyong balota sa isang pansamantalang address para sa eleksyong ito, maaari ninyong isumite ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng Voter Portal o sa pagtawag sa (415) 554-4310.

Pagboto sa Inyong Balota

Ang inyong pakete ng vote-by-mail na balota ay maglalaman ng isang opisyal na balota, nakalakip na instruksiyon, isang opisyal na pambalik na sobre na bayad na ang selyo, at isang "Bumoto Ako" na sticker.

Sundin ang mga instruksiyon sa tuktok ng bawat kard ng balota upang markahan ang inyong mga pinili, at siguraduhing suriin ang magkabilang panig ng mga kard para sa mga labanan.

Kung kayo ay nagkamali at kailangan ninyo ng pamalit na balota, isumite ang inyong kahilingan sa Voter Portal o tumawag sa (415) 554-4310.

Kapag natapos na kayong bumoto, alisin ang resibo mula sa mga kard ng balota, tupiin ang bawat kard, ipasok ang mga kard sa pambalik na sobre, at pilasin ang self-sealing strip para isara ang sobre.Kailangan ninyong pirmahan ang sobre para mabilang ang inyong balota!

Nagtatampok ang sobre ng mga nabubutasang markahan ng linya para sa lagda upang matulungan ang mga botanteng may kapansanan sa paningin na mahanap ang espasyo kung saan pipirma. Para sa mga botanteng walang kakayahang pumirma, nasa sobre rin ang mga instruksiyon kung paano gagamit ng nasaksihang marka kapalit ng sarili nilang lagda.

Kapag natanggap na ang inyong balota, ikukumpara ng Departamento ang pirma ninyo sa sobre sa inyong (mga) pirma sa inyong rekord bilang botante. Kung nagbago na ang inyong pirma mula noong una kayong nagparehistro upang makaboto, siguraduhing magparehistro muli gamit ang inyong bagong pirma sa lalong madaling panahon.

Pagbalik ng Inyong Balota

Kailangan ninyong ibalik ang inyong balota sa oras para ito’y mabilang!

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ang inyong pambalik na sobre ng balota ay dapat na-postmark ng koreo hanggang sa Araw ng Eleksyon (alamin ang nakatalang oras ng koleksyon kung kayo ay gagamit ng asul na hulugan ng sulat o mailbox ng USPS sa Araw ng Eleksyon).

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota nang personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall, opisyal na kahon na hulugan ng balota sa San Francisco, o sa isang lugar ng botohan, dapat ninyo itong gawin nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Mga Madalas Itanong ukol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

 1. Kung nais kong bumoto sa pamamagitan ng koreo, kailangan ko bang humiling ng balotang vote-by-mail?
 2. Kailan ko dapat asahan na darating ang aking balotang vote-by-mail?
 3. Anong petsa ko dapat ibalik ang aking balota at ano ang aking mga opsiyon sa pagbabalik?
 4. Kailangan ko ba ng selyo para ipadala ang aking balota sa koreo?
 5. Paano ko mahahanap ang pinakamalapit na asul na USPS box para ipadala ang aking balota?
 6. Paano ako makahahanap ng pinakamalapit na kahon na hulugan ng balota para ibalik ang aking balota?
 7. Bakit ko kailangan pirmahan ang aking pambalik na sobre ng balota?
 8. Kapag hinamon ang aking balota, maaari pa rin ba itong mabilang?
 9. Paano ko malalaman kung nabilang na ang aking balota?
 10. Paano ako makatitiyak na mabibilang ang lahat ng pinili ko sa balota?
 11. Paano ako makakukuha ng pamalit na balota?
 12. Paano ko matutulungan ang isang taong nangangailangan ng pamalit na balota para maihatid ito sa kanila?
 1. Kung nais kong bumoto sa pamamagitan ng koreo, kailangan ko bang humiling ng balotang vote-by-mail?
  Hindi po, kung kayo ay isang rehistradong botante, awtomatiko kayong makatatanggap ng pakete ng balotang vote-by-mail bago ang bawat eleksyon.

  Noong nakaraan, kailangan humiling ng balotang vote-by-mail ang sinumang botante ng California na nais bumoto sa pamamagitan ng koreo, ngunit nagbago na ang patakarang ito kamakailan lang. Noong 2020, nag-atas sa mga opisyal ng eleksyon ang isang pansamantalang batas na kaugnay sa COVID-19 na magpadala ng mga balotang vote-by-mail sa lahat ng botante at ginawang permanente ang batas na ito noong 2021.

 2. Kailan ko dapat asahan na darating ang aking balotang vote-by-mail?
  Kung kayo ay nakarehistro para bumoto sa San Francisco, maaari ninyong asahan na matanggap ang inyong pakete ng balota isang buwan bago ang bawat Araw ng Eleksyon (maliban na lang kung kayo ay militar o botanteng nasa ibang bansa, maaari ninyong asahan na matanggap ang inyong balota nang hindi lalampas sa 45 araw bago ang bawat Araw ng Eleksyon).

  Ang inyong pakete ng balota ay maglalaman ng balota, pambalik na sobre na bayad na ang selyo, mga instruksiyon sa pagboto, at “Bumoto Ako!” na sticker.

  Bago markahan ang inyong balota, kumpirmahin na sa inyo nakapangalan ito. Para matiyak na maipadadala ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong balota sa tamang address, i-check ang inyong impormasyon sa voterstatus.sos.ca.gov at kung kinakailangan, i-update ang inyong rehistrasyon sa registertovote.ca.gov. (Hindi maaaring i-forward ng post office ang mga opisyal na balota sa ibang address.)

  Dagdag pa rito, simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon, maaaring pumili ang sinumang botante na gamitin ang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail (AVBM) para i-access at markahan ang balotang nababasa sa screen – kailangan ibalik sa pamamagitan ng koreo o nang personal ang mga AVBM na balota sa napapanahong paraan, tulad ng pagbabalik sa mga regular na papel na balota.

 3. Anong petsa ko dapat ibalik ang aking balota at ano ang aking mga opsiyon sa pagbabalik?
  Para mabilang ang inyong balota, dapat maibalik ito bago o sa Araw ng Eleksyon.

  Maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo o nang direkta sa Departamento ng mga Elekyson.

  Kailangang malagyan ng postmark nang hindi lalagpas sa Araw ng Eleksyon ang mga balotang ibabalik sa pamamagitan ng koreo. Kung ipadadala ninyo ang inyong balota sa Araw ng Eleksyon, mangyaring tiyakin ang oras ng huling koleksyon sa asul na collection box ng USPS, home letterbox, o business mail drop – kung nangyari na ang huling koleksyon ng koreo, huli na ring malalagyan ng postmark ang inyong balota at hindi na ito mabibilang.

  Kailangang maihulog nang hindi lalagpas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon ang mga balotang ibabalik nang direkta sa Departamento ng mga Eleksyon. Simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon, maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa alinmang opisyal na kahon na hulugan ng balota, sa Sentro ng Botohan sa City Hall, o sa alinmang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

 4. Kailangan ko ba ng selyo para ipadala ang aking balota sa koreo?
  Hindi po, bayad na ang selyo ng pambalik na sobre ng balota na kalakip sa inyong pakete ng balotang vote-by-mail.

 5. Paano ko mahahanap ang pinakamalapit na asul na USPS box para ipadala ang aking balota?
  Maaari ninyong mahanap ang lokasyon ng mga kahon ng USPS at mga oras ng pagkolekta sa usps.com/locator.

 6. Paano ako makahahanap ng pinakamalapit na kahon na hulugan ng balota para ibalik ang aking balota?
  Para sa impormasyon tungkol sa mga opisyal na kahon na hulugan ng balota sa lungsod, bumisita sa sfelections.org/ballotdropoff o tumawag sa (415) 554-4310. Magagamit ang lahat ng kahon na hulugan sa San Francisco nang 24 oras araw-araw habang panahon ng maagang botohan at hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

 7. Bakit ko kailangan pirmahan ang aking pambalik na sobre ng balota?
  Kapag pinirmahan ninyo ang likod ng inyong pambalik na sobre ng balota, binibigay ninyo ang patunay na kayo ay elihibleng bumoto sa kasalukuyang eleksyon, na hindi ninyo pa ito nagagawa, at na kayo ang taong pinadalhan ng balota sa loob ng sobre. Kapag natanggap na ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong pambalik na sobre ng balota, ikukumpara ng kawani ng Departamento ang inyong pirma sa sobre sa pirma sa inyong rekord ng rehistrasyong bilang botante bago ito buksan at bilangin ang balota sa loob. Kung hindi ninyo pinirmahan ang inyong pambalik na sobre ng balota, hindi mabeberipika ang inyong pagkakakilanlan at hahamunin ang inyong balota.

 8. Kapag hinamon ang aking balota, maaari pa rin ba itong mabilang?
  Depende kung ang hamon ay “curable (maaaring maresolba)” at sa inyong agarang pagtugon.

  Kung kayang maresolba ang hamon, ibig sabihin ay maaari itong maayos, maaaring maresolba ng botante ang kanilang balota sa pamamagitan ng pagbabalik ng form ng paghamon sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng koreo, email, fax, o nang personal sa alinmang lugar ng botohan, sa kahon na hulugan, o sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Kabilang sa mga halimbawa ng kayang maresolba na hamon ang pagkalimot na pirmahan ang pambalik na sobre o pagbibigay ng lagda na hindi maikumpara sa lagda sa file ng Departamento.

  Bago hamunin ang mga balotang vote-by-mail para sa mga kadahilanang kaugnay sa paglalagda, susuriin ng tatlong magkakaibang kawani ng Departamento ang pirma sa pambalik na sobre ng balota at ikukumpara ito sa mga pirma sa rekord ng botante. Kung natapos ang proseso ng pagbeberipika sa lagda, at hindi nakahanap ang kawani ng Departamento ng maikukumpara sa lagda ng botante, hahamunin nila ang balota at susubukang bigyan ng abiso ang botante sa pamamagitan ng koreo, email, at/o teleopono na may kasamang mga opsiyon kung paano ito mareresolba.

  May ibang mga hamon na hindi na kayang maresolba, tulad ng balota na hinamon dahil ibinalik ito matapos ang Araw ng Eleksyon. Kung hindi na kayang maresolba ang hamon, wala nang magagawa ang botanteng nag sumite ng balota para mabilang ang kanilang balota.

 9. Paano ko malalaman kung nabilang na ang aking balota?
  Maaari ninyong makita ang katayuan ng inyong balota habang dumaaran ito sa proseso ng paglilimbag, pagsasama-sama, paghahatid, at pagbibilang sa pamamagitan ng pagpunta sa sfelections.org/voterportal, pakikipag-ugnayan sa Departamento sa (415) 554-4310, o mag-sign up para makatanggap ng mga awtomatikong abiso ukol sa inyong balota sa pamamagitan ng email, text, o voice message sa wheresmyballot.sos.ca.gov.

 10. Paano ako makatitiyak na mabibilang ang lahat ng pinili ko sa balota?
  Sundin ng mabuti ang mga instruksiyon na nakaimprinta sa bawat kard ng balota. Matapos ninyong markahan ang inyong balota, tiyaking muli na hindi kayo nakagawa ng pagkakamali, tulad ng hindi kompletong pagpunan sa mga oval, sobrang pagpipili sa iisang labanan, o paggawa ng mga hindi sinasadyang marka. Kung nakagawa kayo ng pagkakamali, maaari kayong humiling ng pamalit na balota.

 11. Paano ako makakukuha ng pamalit na balota?
  Kung nawala ninyo, nasira, o nagkamali kayo sa pagmamarka ng inyong balotang vote-by-mail at nais ninyong humiling ng pamalit na balota, mayroong ilang paraan para gawin ito:
  • Hanggang isang linggo bago ang Araw ng Eleksyon, maaari kayong humiling na makatanggap ng bagong balota sa koreo sa papamigitan ng pagtawag, pagbisita, o pag-email sa Departamento ng mga Eleksyon, o bumisita sfelections.org/voterportal; o
  • Anumang oras sa loob ng 29 na araw na panahon ng maagang botohan, kasama ang linggo bago ang Araw ng Eleksyon, maaari kayong humiling ng pamalit na balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall; o
  • Sa Araw ng Eleksyon, maaari kayong humiling ng pamalit na balota sa alinmang lugar ng botohan.

 12. Paano ko matutulungan ang isang taong nangangailangan ng pamalit na balota para maihatid ito sa kanila?
  Kung nais ng isang tao na matulungan mo silang makakuha ng pamalit na balota, mayroon silang ilang mga opsiyon. Una, hanggang sa isang linggo bago ang Araw ng Eleksyon, maaaring gumamit ang sinumang botante ng Awtorisasyon para sa Pagkuha ng Balota para i-awtorisa kayo na maghatid ng pamalit ng balota kung kayo ang asawa ng botante, anak, magulang, lolo o lola, apo, o kapatid, o taong nakatira sa parehong address at mahigit 16 taong gulang. O, sa huling linggo ng panahon ng botohan, ang sinumang botante na walang kakayahang magpunta sa lugar ng botohan o sa sentro ng botohan dahil sa sakit, kapansanan, o hindi makalabas ng bahay o ospital, ay maaaring kompletuhin ang Form para Humiling ng Emergency Ballot Service, na nagpapahintulot sa sinuman na kunin at ihatid ang balotang vote-by-mail ng botante sa ngalan nila.

May mga tanong ba kayo? Kailangan ng karagdagang impormasyon? Makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sfvote@sfgov.org.