Pagboto sa Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon

“A button of the California flag is placed on top of an American flag

 

Noong 2018, isang bagong batas ang naglipat ng primarya sa California mula Hunyo patungong Marso. Sa 2020, ang Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon ay gaganapin sa Marso 3.

Para sa Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon sa Marso 3, 2020, ang partidong pinili ng mga botante noong sila ay huling nagparehistro upang bumoto ang magtatakda kung aling pampanguluhang primaryang labanan, kung mayroon man, ang lalabas sa kanilang balota.

Bukod sa pagboto sa mga kandidato sa pagka-Presidente para mapabilang sa pangkalahatang eleksyon sa Nobyembre 2020, boboto rin ang mga botante sa iba pang mga pampederal at pang-estadong katungkulan at panukalang-batas sa balota.

Handa na ba kayo para sa primaryang eleksyon? Maaaring kailanganin ninyong gumawa ng hakbang upang matiyak na maboboto ninyo ang gusto ninyong kandidato sa pagka-Presidente. Alamin kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido; kung paano mag-check, baguhin, o alisin ang inyong kinakatigang partido; at iba pa.

Bakit Mahalaga ang Kinakatigang Partido sa Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon sa Marso 2020

Para sa pampanguluhan na primaryang eleksyon, ang partidong pinili ng mga botante kapag nagrerehistro upang bumoto ang magtatakda kung aling pampanguluhang primaryang labanan, kung mayroon man, ang lalabas sa kanilang balota.

Ang mga botanteng pumili ng isang partido noong nagparehistro sila ay makatatanggap ng balotang may mga kandidato ng partidong iyon sa pagka-Presidente. Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco, lalabas din sa balota ang mga kandidato para sa labanang iyon.

Ang mga botanteng may kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto sa mga kandidato sa ibang partido na tumatakbo sa pampanguluhang primarya o sa labanan sa sentral na komite/konseho ng county.

Ang mga botanteng hindi pumili ng isang partido, o pumili sa isang hindi-kuwalipikadong politikal na partido sa California, ay makatatanggap ng balotang walang labanan para sa Presidente. Para makaboto sila sa isang kandidato sa pagka-Presidente sa eleksyong ito, dapat na espesipikong humiling ang mga botanteng ito ng balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa pampanguluhang primarya nito*. Alamin kung paano humiling ng balota ng isang partido.

Ang mga botanteng walang kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto sa mga labanan para sa sentral na komite/konseho ng county ng isang politikal na partido.

Anuman ang kinakatigang partido, ang lahat ng mga botante ay makatatanggap ng balotang may labanan para sa mga katungkulang nominado ng botante: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado; at anumang mga katungkulang hindi makapartido at mga panukalang-batas sa balota.

I-check ang inyong kinakatigang partido at iba pang impormasyon sa rehistrasyon gamit ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon Bilang Botante.

Upang baguhin, idagdag, o alisin ang inyong kinakatigang partido, kumpletuhin ang isang bagong form ng rehistrasyon o ang Online na Aplikasyon ng Kalihim ng Estado ng California para sa Pagpaparehistro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon.

*Ang listahan ng mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020 ay idaragdag sa pahinang ito sa huling bahagi ng Oktubre 2019.

Paano Isinasagawa ang Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon sa California

Maaaring magkaroon ng pampanguluhang primarya ang mga kuwalipikadong politikal na partido sa California* sa isa sa dalawang paraan: closed presidential primary (saradong pampanguluhang primarya) o modified-closed presidential primary (binagong-saradong pampanguluhang primarya). Kadalasan, ang mga partido ay may saradong pampanguluhang primarya at ang iba ay may binagong-saradong pampanguluhang primarya.

Sa ilalim ng mga patakaran ng saradong pampanguluhang primarya, ang mga botante lamang na pumili ng isang partido noong nagparehistro sila upang bumoto ang maaaring bumoto sa mga kandidato ng partidong iyon.

Sa ilalim ng mga patakaran ng binagong-saradong pampanguluhang primarya , ang isang partido ay maaari ring magpahintulot sa mga botanteng hindi pumili ng isang partido—na kilala bilang "No Party Preference (Walang Kinakatigang Partido)" o "NPP" na mga botante—upang bumoto sa mga kandidato sa pagka-Presidente ng partidong iyon.

Bago mag-Oktubre 21, 2019, maglalabas ang Kalihim ng Estado ng California ng isang listahan ng mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na lumahok sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020; ang listahang ito ay idaragdag sa pahinang ito.

*Nagpapasya ang Kalihim ng mga Estado kung aling mga partido ang kuwalipikado sa California at naglalathala ng isang  listahan ng mga kuwalipikadong politikal na partido.

Paano Isinasagawa ang mga Primaryang Eleksyon para sa mga Katungkulang Pang-estado at Pampederal, Maliban sa Presidente

Sa mga eleksyon sa California, maaaring iboto ng lahat ng mga botante ang sinumang kandidatong tumatakbo para sa mga katungkulang nominado ng botante, anuman ang kinakatigang partido ng mga botante o mga kandidato. Sa Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon sa Marso 2020, ang sumusunod na mga katungkulang nominado ng botante ay lalabas sa balota: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado.

Sa bawat paligsahan para sa isang katungkulang nominado ng botante, ang dalawang kandidatong may pinakamaraming boto sa primaryang eleksyon sa Marso ay magpapatuloy sa pangkalahatang eleksyon sa Nobyembre—kahit na ang dalawang kandidato ay may parehong kinakatigang partido. Ang prosesong ito ay tinatawag na top two open primary election (bukas na primarya ng nangungunang dalawang kandidato).

Sa ilalim ng mga patakaran ng bukas na primarya ng nangungunang dalawang kandidato, ang primaryang labanan para sa isang katungkulang nominado ng botante ay dapat ganapin kahit na dalawa lang ang kandidatong tumatakbo para sa isang katungkulan. Kahit makuha ng isang kandidato para sa isang katungkulang nominado ng botante ang boto ng mayorya sa primarya, kailangan pa rin ng kandidatong ito na tumakbo laban sa runner-up o pumapangalawa sa pangkalahatang eleksyon. Dagdag dito, maaari lamang tumakbo sa pangkalahatang eleksyon ang isang kandidatong write-in o isinusulat-lamang para sa isang katungkulang nominado ng botante kung nakuha niya ang isa sa dalawang pinakamaraming boto sa primarya.

Maaari ring bumoto ang lahat ng mga botante para sa anumang katungkulang hindi makapartido, at para sa o laban sa mga panukalang-batas na lalabas sa balota ng Marso 2020.

Mga Madalas na Katanungan tungkol sa Kinakatigang Partido

 1. Ano ang ibig sabihin ng kinakatigang partido?
 2. Ano ang ibig sabihin ng partido na nakalista kasama ng pangalan ng kandidato sa balota?
 3. Anu-anong mga politikal na partido ang kasalukuyang kuwalipikado sa California?
 4. Paano ko matitingnan ang partidong pinili ko noong nagparehistro ako upang bumoto?
 5. Paano ko mapapalitan ang aking kinakatigang partido?
 6. Pumili ako ng partido noong nagparehistro ako upang bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
 7. Pumili ako ng partidong hindi kuwalipikado sa California noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
 8. Hindi ako pumili ng partido noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
 9. Aling mga partido ang magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020?
 10. Kailan maaaring humiling ng balota ng partido ang isang botanteng walang kinakatigang partido?
 11. Isa akong botanteng walang kinakatigang partido. Paano ako makahihiling ng balota ng partido?
 12. Bumoboto ako sa pamamagitan ng koreo. Paano ako makakukuha ng balotang iba sa natanggap ko?
 13. Hindi ako umabot sa deadline ng pagpaparehistro. Maaari ko pa bang baguhin ang aking kinakatigang partido at bumoto sa isang balota base sa pagbabagong ito?
 14. Bumoboto ako sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Paano malalaman ng kawani ng Departamento kung aling balota ang ibibigay sa akin?
 15. Bumoboto ako sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Paano malalaman ng poll worker o manggagawa sa lugar ng botohan kung aling balota ang ibibigay sa akin?
 16. Paano kung mayroon pa akong karagdagang mga tanong?
 1. Ano ang ibig sabihin ng kinakatigang partido?
  Sa pangkalahatan, ang "kinakatigang partido" ay tumutukoy sa politikal na partido kung saan nakarehistro ang isang botante.

  Kapag nagpaparehistro upang bumoto, maaaring pumili ang mga botante ng isang kuwalipikadong partido, isang hindi kuwalipikadong partido, o walang partido.

  Ang pagpaparehistro upang bumoto nang may kinakatigang kuwalipikadong partido ay nagpapahintulot sa mga botante na lumahok sa mga pampanguluhang primaryang eleksyon sa partidong iyon. Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng parehong partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco, maaari ring bumoto ang mga botante sa labanang iyon.

  Ang mga botanteng walang kinakatigang partido o may kagustuhan para sa isang partidong hindi kuwalipikado ay maaaring lumahok sa mga pampanguluhang primarya ng mga partidong nagpapahintulot sa mga botante na bumoto para sa kanilang mga kandidato sa pagka-Presidente*; gayunpaman, ang mga botanteng ito ay dapat na espesipikong humiling ng balota ng isang partido. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-11 tanong.
   
  Ang mga botanteng walang kinakatigang partido o may kinakatigang partidong hindi kuwalipikado ay hindi elihibleng bumoto sa mga labanan para sa sentral na komite/konseho ng county ng isang politikal na partido.

  *Bago mag-Oktubre 21, 2019, ang Kalihim ng Estado ng California ay maglalathala ng listahan ng mga partido na magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na lumahok sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020; ang listahang ito ay idaragdag sa pahinang ito.
   
 2. Ano ang ibig sabihin ng partido na nakalista kasama ng pangalan ng kandidato sa balota?
  Ang partido na lumalabas kasama ng pangalan ng kandidato sa balota ay may iba't ibang kahulugan, depende sa uri ng katungkulan at uri ng eleksyon.
   
  • Para sa mga katungkulang nominado ng partido (Presidente at Bise Presidente): ang politikal na partidong nakasulat kasama ng pangalan ng mga kandidato ay nangangahulugan na ang mga kandidatong ito ang mga pinili ng partido para sa katungkulan. Ang labanang ito ay lalabas sa balota para sa pangkalahatang eleksyon sa Nobyembre 2020.
    
  • Para sa mga katungkulang nominado ng botante na pang-estado at pampederal bukod sa Presidente: ang kinakatigang partido ng kandidato ay nakasulat kasama ng kanyang pangalan sa balota. Ang "kinakatigang partido" ay ang politikal na partido kung saan nakarehistro ang kandidato upang bumoto. Nakasulat ang "Kinakatigang Partido: Wala" kung walang kinakatigang kuwalipikadong politikal na partido ang isang kandidato.

   Ang kinakatigang partido ng kandidato ay hindi nangangahulugan na ang kandidato ay iniendorso ng partidong iyon. Ang mga opisyal na pag-endorso ng partido na natanggap ng Departamento ng mga Eleksyon sa deadline o huling araw ng pagsusumite ay nakalimbag sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (ilalabas sa unang bahagi ng Pebrero 2020).
    
  • Ang mga katungkulang panghukuman, pampaaralan, at pangmunisipal ay hindi makapartido. Walang partidong nakasulat kasama ng pangalan ng mga kandidato para sa mga katungkulang ito.

 3. Anu-anong mga politikal na partido ang kasalukuyang kuwalipikado sa California?
  Ang mga politikal na partidong kasalukuyang kuwalipikadong lumahok sa anumang primaryang eleksyon o pampanguluhan na pangkalahatang eleksyon sa California ay: ang Partidong Amerikanong Independiyente, ang Partidong Demokratiko, ang Partidong Green (Luntian), ang Partidong Libertaryan, ang Partidong Peace and Freedom (Kapayapaan at Kalayaan), at ang Partidong Republikano.

  Ang Kalihim ng Estado ng California ang nagpapasya kung aling mga partido ang kuwalipikado sa California at naglilimbag ng  listahan ng mga kuwalipikadong politikal na partido.
   
 4. Paano ko matitingnan ang partidong pinili ko noong nagparehistro ako upang bumoto?
  Maraming paraan upang ma-check ang inyong kinakatigang partido:

 5. Paano ko mapapalitan ang aking kinakatigang partido?
  Upang palitan, idagdag, o alisin ang inyong kinakatigang partido, kumpletuhin ang isang bagong form ng rehistrasyon o ang Online na Aplikasyon para sa Rehistrasyon ng Kalihim ng Estado ng California. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon. Ang deadline ng rehistrasyon para sa Marso 3, 2020 na eleksyon ay Lunes, Pebrero 17, 2020.

  Ang mga hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro ay maaaring bumisita sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa Room 48 hanggang sa Araw ng Eleksyon upang samantalahin ang rehistrasyon at pagboto para sa kondisyonal na botante. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-13 tanong.

  Kung nais ninyong baguhin ang inyong kinakatigang partido, mangyaring gawin ito sa lalong madaling panahon upang makatulong na matiyak ang napapanahong pagtanggap ng inyong ginustong balota.
   
 6. Pumili ako ng partido noong nagparehistro ako upang bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
  Kung pumili kayo ng isang kuwalipikadong partido sa California, makatatanggap kayo ng balotang may mga kandidato ng partidong iyon sa pagka-Presidente.

  Tandaan: Ang mga botanteng may kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto para sa mga kandidato ng ibang partidong tumatakbo sa pampanguluhang primarya, maliban kung babaguhin nila ang kanilang kinakatigang partido sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro upang bumoto.

  Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng partido, ang namamahalang lupon ng partido sa San Francisco, lalabas din sa inyong balota ang mga kandidato para sa labanang iyon.

  Kasama rin sa inyong balota ang mga paligsahan para sa mga katungkulang nominado ng botante: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado; at anumang mga katungkulang hindi makapartido at mga panukalang-batas sa balota.

  Kung pumili kayo ng isang partidong hindi kuwalipikado sa California, magkapareho ang mga opsiyon ninyo ng mga botanteng walang kinakatigang partido; para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-8 tanong.
   
 7. Pumili ako ng partidong hindi kuwalipikado sa California noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
  Magkapareho ang mga opsiyon ninyo ng mga botanteng walang kinakatigang partido; para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-8 tanong.
   
 8. Hindi ako pumili ng partido noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
  Kabilang sa inyong balota ang mga labanan para sa mga katungkulang nominado ng botante: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado; at mga katungkulang hindi makapartido at mga panukalang-batas sa balota. Hindi kasama sa inyong balota ang labanan para sa Presidentemaliban kung espesipikong humiling kayo ng balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020. Idaragdag sa pahinang ito sa huling bahagi ng Oktubre 2019 ang listahan ng mga partido na nagbukas ng kanilang mga primarya sa mga botanteng walang kinakatigang partido. Para malaman kung paano humiling ng isang balota ng partido, tingnan ang ika-11 tanong.

  Ang mga botanteng walang kinakatigang partido ay hindi kuwalipikadong bumoto sa mga labanan para sa sentral na komite/konseho ng county ng isang politikal na partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco.
   
 9. Aling mga partido ang magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020?
  Ang listahan ng mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na lumahok sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020 ay idaragdag sa pahinang ito sa huling bahagi ng Oktubre 2019.

  Mayroong  listahan ng mga politikal na partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na lumahok sa mga kamakailang primaryang eleksyon sa website ng Kalihim ng Estado ng California.

 10. Kailan maaaring humiling ng balota ng partido ang isang botanteng walang kinakatigang partido?
  Maaaring humiling ng balota ng isang partido ang mga botanteng walang kinakatigang partido sa sandaling ipahayag ng Kalihim ng Estado ng California, na hindi lalampas sa Oktubre 21, 2019, ang mga politikal na partido na pumiling ibukas sa mga botanteng walang kinakatigang partido ang kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020. Bagama’t maaaring humiling ng balota ng partido ang mga botante hanggang sa Araw ng Eleksyon, Martes, Marso 3, 2020, hinihikayat ng Departamento ang mga botante na humiling sa lalong madaling panahon upang makatulong na matiyak ang napapanahong pagtanggap ng kanilang ginustong balota.

  Idaragdag sa pahinang ito, sa huling bahagi ng Oktubre 2019, ang listahan ng mga partidong nagbukas ng kanilang mga pampanguluhang primarya sa mga botanteng walang kinakatigang partido.
   
 11. Isa akong botanteng walang kinakatigang partido. Paano ako makahihiling ng balota ng partido?
  Sa sandaling ipahayag ng Kalihim ng Estado ng California, na hindi lalampas sa Oktubre 21, 2019, ang mga politikal na partidong nagbukas ng kanilang pampanguluhang primarya sa mga botanteng walang kinakatigang partido, maaari kayong humiling ng balota ng partido sa maraming paraan:
  • Kung permanente kayong bumoboto sa pamamagitan ng koreo, makatatanggap kayo ng postcard na naglalaman ng mga opsiyon ninyo sa balota sa Nobyembre 2019. Piliin ang gusto ninyong balota at ibalik ang postcard sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng koreo (walang kinakailangang selyo); sa personal sa tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48; sa email bilang isang na-scan na attachment sa SFVote@sfgov.org, o sa pamamagitan ng fax sa (415) 554-7344
  • Gamitin ang paraan para sa Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon Bilang Botante (lalabas ang seleksyon sa pagpili ng balota sa Oktubre 2019)
  • Tawagan ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310
  • Bisitahin ang tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48
  • Humiling sa pamamagitan ng pag-email ng isang na-scan na attachment sa SFVote@sfgov.org o sa pamamagitan ng fax sa (415) 554-4372, o magpadala ng sulat-kahilingan sa Departamento ng mga Eleksyon. Dapat kasama sa kahilingan ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, pirma, address ng tirahan, at ang address kung saan dapat ipadala ang balota, kung naiiba ito sa inyong address ng tirahan
  • Kumpletuhin at ibalik ang aplikasyong nasa likod na pabalat ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (darating sa unang bahagi ng Pebrero 2020)
  • Kung nais ninyong humiling ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ng isang beses lamang para sa eleksyon sa Marso 2020, ipahiwatig ang gusto ninyong balota sa online na Aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (magagamit sa Oktubre 2019)
  • Kung boboto kayo nang personal, hilingin ang gusto ninyong balota mula sa kawani ng Departamento na nasa Sentro ng Botohan sa City Hall o sa isang manggagawa sa inyong lugar ng botohan

 12. Bumoboto ako sa pamamagitan ng koreo. Paano ako makakukuha ng balotang iba sa natanggap ko?
  Kung kayo ay nakarehistro na walang kinakatigang partido at nakatanggap ng balotang walang labanan para sa presidente, maaari kayong humiling ng isang kapalit na balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang pampanguluhang primarya sa maraming paraan:
  • Tawagan ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310
  • Bisitahin ang tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48
  • Gamitin ang pagpapalit ng balota (magagamit kapag ang mga balota ay naipadala na sa unang bahagi ng Pebrero 2020) sa Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Balota.
  • Humiling sa pamamagitan ng pag-email ng isang na-scan na attachment sa SFVote@sfgov.org o sa pamamagitan ng fax sa (415) 554-4372, o magpadala ng sulat-kahilingan sa Departamento ng mga Eleksyon. Dapat kasama sa kahilingan ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, pirma, address ng tirahan, at ang address kung saan dapat ipadala ang balota, kung naiiba mula sa inyong address ng tirahan

  Kung nakarehistro kayo na may kinakatigang partido ngunit nais ninyong bumoto gamit ang balota para sa ibang partido, kailangan ninyong muling magparehistro sa o bago sumapit ang deadline ng pagpaparehistro sa Lunes, Pebrero 17, 2020. Pagkatanggap ng inyong bagong rehistrasyon, magpapadala ang Departamento ng kapalit na balota base sa inyong bagong kinakatigang partido.

  Mula sa araw matapos ang deadline ng pagpaparehistro hanggang sa Araw ng Eleksyon sa Marso 3, 2020, maaari ninyong baguhin ang inyong kinakatigang partido at bumoto gamit ang probisyonal na balota base sa inyong bagong kinakatigang partido sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa Room 48.
   
 13. Hindi ako umabot sa deadline ng pagpaparehistro. Maaari ko pa bang baguhin ang aking kinakatigang partido at bumoto sa isang balota base sa pagbabagong ito?
  Opo. Maaari ninyong baguhin ang inyong kinakatigang partido at bumoto gamit ang probisyonal na balota base sa inyong bagong kinakatigang partido sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa Room 48 hanggang sa Araw ng Eleksyon, Marso 3, 2020.

  Tandaan: sa ilalim ng batas ng estado ukol sa eleksyon, magagawa lamang ang opsiyong ito, na kilala bilang Rehistrasyon at Pagboto para sa Kondisyonal na Botante, sa Sentro ng Botohan sa City Hall at hindi sa iba pang mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.
   
 14. Bumoboto ako sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Paano malalaman ng kawani ng Departamento kung aling balota ang ibibigay sa akin?
  Nakalagay sa database ng pagpaparehistro ng Departamento ang kinakatigang partido ng bawat botante ng San Francisco. Ibibigay ng kawani ng Departamento sa inyo ang inyong balota batay sa impormasyong iyon. Kung wala kayong kinakatigang partido, aalukin kayong pumili sa pagitan ng balotang walang labanan para sa presidente o ng balota ng isa sa mga partidong nagbukas ng pampanguluhang primarya nito sa mga botanteng walang kinakatigang partido.
   
 15. Bumoboto ako sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Paano malalaman ng poll worker o manggagawa sa lugar ng botohan kung aling balota ang ibibigay sa akin?
  Makikita sa Listahan ng mga Botante ang kinakatigang partido ng bawat botante sa presinto, at ang mga opsiyon sa balota para sa mga botanteng walang kinakatigang partido. Ibibigay ng manggagawa sa lugar ng botohan ang inyong balota batay sa impormasyong iyon. Kung wala kayong kinakatigang partido, aalukin kayong pumili sa pagitan ng balotang walang labanan para sa presidente o ng balota ng isa sa mga partidong nagbukas ng pampanguluhang primarya nito sa mga botanteng walang kinakatigang partido.
   
 16. Paano kung mayroon pa akong karagdagang mga tanong?
  Tawagan ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sumulat sa SFVote@sfgov.org.