Pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall - Bago o sa Araw ng Eleksyon

 Entrance of City Hall with sign advertising Voting Center

 

Bilang pagsunod sa kamakailang mga pagbabago sa batas, ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ay magpapadala ng mga balotang vote-by-mail sa pamamagitan ng koreo at magpapahintulot ng paggamit ng accessible na sistemang vote-by-mail (AVBM) sa lahat ng rehistradong botante para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon. Magaalok din ang Departamento ng mga serbisyo para makaboto nang personal sa mga Sentro ng Botohan sa City Hall at sa 588 na mga lugar ng botohan.

Upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan, itatayo ang Sentro ng Botohan ng City Hall sa harap ng Bill Graham Civic Auditorium sa 99 Grove Street, sa pagitan ng mga kalye ng Polk at Larkin.

Kung plano ninyong bumoto Sentro ng Botohan sa City Hall sa darating na eleksyon, inaanyayahan namin kayong suriin ang pahinang ito at makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa mga katanungan. Kung pinagdedesisyunan ninyo pa lang kung paano makaboto sa darating na eleksyon, o nais ninyong matutunan ang mga iba’t-ibang opsiyon sa pagboto, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto.

Tip sa Pagboto: Gamitin ang inyong Ballot Worksheet!

Sa dami ng mga bagay sa balota sa darating na eleksyon, makatutulong ang Ballot Worksheet (PDF) para padaliin at pabilisin ang pagboto nang personal. Nililista ng worksheet na ito ang lahat ng mga labanan at mga panukala sa buong Lungsod, at magagamit ito para mamarkahan nang maaga ang mga napili, makatipid sa oras, at maiwasan ang mga pagkakamali sa pagmamarka ng opisyal na balota. Makukuha din ang worksheet kasama ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante na ipapadala sa lahat ng botante sa unang bahagi ng Oktubre.

Mga Nakahandang Tulong na Magagamit sa Sentro ng Botohan

Magbibigay ng mga balota at mga serbisyo ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa lahat ng residente* ng Lungsod na nais makakuha o maihulog ang kanilang mga balotang vote-by-mail, magparehistro upang makaboto (bago o pagkatapos ng deadline ng rehistrasyon), makakuha ng tulong sa personal, makagamit ng mga accessible na aparato sa pagboto, makakuha ng pamalit na balota, o makaboto nang personal.

Magaalok rin ang mga Sentro ng Botohan sa City Hall ng mga aksesibleng kagamitan sa pagboto tulad ng mga lente para sa mga pahina, panghawak ng panulat, at pagboto nang nakaupo, pati na rin ang mga aksesibleng aparato na pang-marka ng balota na may touchscreen/audio na format at tugma sa mga personal na aparatong pantulong.

Sinumang botante ay maaaring humiling na bumoto sa “gilid ng daan” sa Sentro ng Botohan sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 554-4310 o makiusap sa isang kasama na pumasok sa sentro ng botohan para humiling na padalhan ang botante sa labas ng mga materyales na pang-boto.

*Binigyan ng Proposisyon N ng karapatang makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ang mga hindi mamamayan na residente ng San Francisco na nasa legal na gulang para makaboto, hindi nakakulong o nahatulan ng peloni, na magulang o legal na tagapatnubay o tagapag-alaga ng mga batang mas mababa sa 19 ang edad at nakatira sa San Francisco. Bisitahin ang pahinang Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan para sa karagdagang impormasyon.

Mga Oras, Lokasyon, at Oras ng Paghihintay sa Sentro ng Botohan sa City Hall

Upang maprotektahan ang kalusugan ng mga botante na nagnanais na makakuha ng mga serbisyo sa pagboto nang personal sa 29 araw na panahon ng maagang botohan, itatayo sa labas ng Bill Graham Civic Auditorium sa 99 Grove Street, sa pagitan ng mga kalye ng Polk at Larkin, ang Sentro ng Botohan sa City Hall.

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa 29 araw na panahon ng maagang botohan sa mga sumusunod na oras:

  • Lunes hanggang Biyernes, Oktubre 5-Nobyembre 2, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  • Tatlong Sabado-Linggo, Oktubre 17-18, Oktubre 24-25 at Oktubre 31 at Nobyembre 1, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m
  • Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, 7 a.m. hanggang 8 p.m. (pareho sa oras ng pagboto sa mga lugar ng botohan).

Upang mapabilis at gawing mas ligtas ang kanilang pagboto, maaaring gamitin ng mga botante ang Tool para sa Lokasyon ng mga Botohan at Oras ng Paghihintay para i-check ang oras na gugugulin nila sa paghihintay sa Sentro ng Botohan sa City Hall habang plinaplano nilang pumunta sa mga ito.

Dahil may pagkakataon para makaboto ng maaga 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon, hinihikayat namin kayong bumoto nang maaga hangga’t maaari. Kung kayo ay maagang boboto nang personal o sa pamamagitan ng koreo, maiiwasan ninyo ang posibleng mahabang oras ng paghihintay at masisikip na pampublikong mga lugar, at agarang masusuri at mabibilang ang inyong balota bago pa man ang Araw ng Eleksyon.

Karaniwang Pagboto

Para sa karamihan ng mga taga-San Francisco, ang pagboto sa sentro ng botohan ay may tatlong pangunahing mga hakbang: Una, ibibigay ng mga botante ang kanilang impormasyon sa isang kawani ng sentro ng botohan at ipabatid kung mas gusto nilang bumoto sa sentro ng botohan o kung kukuhanin muna ang balota para bumoto sa ibang lugar, at babalik na lang sa ibang oras. Pangalawa, hahanapin ng kawani ng sentro ng botohan ang botante sa database ng rehistrasyon at bibigyan sila ng opisyal na balota kasama ng pambalik na sobre, mga instruksiyon sa pagboto, at ang “Bumoto Ako!” na sticker. Pangatlo, mamarkahan ng botante ang kanilang balota sa sentro ng botohan at ihuhulog ito sa pulang kahon para sa mga balota, o maaari ding kunin nila ang kanilang balota upang bumoto at bumalik sa ibang pagkakataon.

Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto

Kung ang botante ay hindi rehistrado saanman sa San Francisco, hindi maililista ang kanilang pangalan sa database ng mga rehistrasyon. Sa pagkakataong iyon, maaring piliin ng botante na kondisyonal na magparehistro at makaboto nang probisyonal. Kung ang botante ay elihibleng makaboto sa San Francisco, bibilangin ng mga kawani ng Departamento ang kanilang probisyonal na balota matapos maproseso ang impormasyon sa kanilang form para sa kondisyonal na pagpaparehistro. Bisitahin ang pahinang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto para sa karagdagang impormasyon.

Kung ang rekord ng rehistrasyon ng botante ay hindi naglalaman ng impormasyon ng pagkakakilanlan, o kaya’y boboto sila sa pampederal na eleksyon sa unang pagkakataon, hihingan ng kawani ng sentro ng botohan ang botante ng kanilang identipikasyon na may larawan o impormasyon ukol sa kanilang tirahan (karamihan ng botante ay mayroon nang nasabing impormasyon sa kanilang rekord bilang botante, at hindi na hihingan ng identipikasyon). Kung ang botante ay hindi nakapagbigay ng ID, maaari pa rin silang probisyonal na makaboto sa eleksyon. Bisitahin ang HAVA Mga Batayan sa Identipikasyon ng Kalihim ng Estado ng California para sa karagdagang impormasyon.

Kalusugan at Kaligtasan sa Sentro ng Botohan

Bilang pagsunod sa mga bagong patnubay mula sa mga opisyal ng pampublikong kalusugan, nagpatupad ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga bagong patakaran ukol sa kalusugan at kaligtasan sa mga lokasyon kung saan maaaring bumoto nang personal. Magaalok ang Departamento ng mga panglinis ng kamay, guwantes, at mga face mask sa lahat ng mga botante at mga manggagawa sa lugar ng botohan. Maglalagay din ng mga paunawa at paalala na humihiling sa mga botante at mga taga-obserba na sumunod sa mga patnubay sa kalusugan tulad ng paggamit ng face mask o ibang mga pantakip sa mukha, kalinisan ng kamay, at mga patakaran ukol sa social distancing (pagpapanatili ng 6 piyang distansya sa pagitan ng mga tao) sa lahat ng mga lokasyon kung saan maaaring makaboto nang personal.

Sisimulan din ng Departamento ang mga bagong pamantayan sa sanitasyon at pagdidisimpekta para sa mga supply sa pagboto at mga kasangkapan na ginagamit sa lahat ng mga lokasyon kung saan maaaring makaboto nang personal.

Aayusin din ang Sentro ng Botohan sa City Hall upang mapanatili ang 6-piyang distansya sa pagitan ng mga taong nakapila, mga workstation ng mga kompyuter, talahanayan, mga booth sa pagboto, at mga hulugan ng balota.

Kung napagpasyahan ninyong bumoto nang personal sa darating na eleksyon, mangyaring tandaan na magsuot ng pantakip sa mukha o face mask upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at sumunod sa lokal na batas.