Pagpopondo para sa Kampanya

Campaign finance form 700

 

Itinatakda ng mga lokal, pang-estado, at pederal na regulasyon sa mga kandidato at kampanya na ipaalam sa publiko ang ilang impormasyon tungkol sa pagpopondo, kabilang na ang mga kontribusyon at paggastos para sa kampanya, mga conflict of interest (hindi pagkakatugma ng pansariling interes at opisyal na responsibilidad ng isang tao o grupo), at mga gastusing may kinalaman sa pagla-lobby (mga gawain para impluwensiyahan ang mga mambabatas).

Itinatakda ng California Fair Political Practices Commission (FPPC) (Komisyon sa mga Wastong Palakarang Pampulitika ng California) ang mga requirement (itinakdang pangangailangan) at deadline para sa paghahain; nangangasiwa din ito at nagpapatupad. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga requirement para sa paghahain ng impormasyon tungkol sa pagpopondo para sa kampanya, makipag-ugnayan sa California FPPC.