Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

“A button of the California flag is placed on top of an American flag

 

Noong 2018, isang bagong batas ang naglipat ng primarya sa California mula Hunyo patungong Marso. Sa 2020, ang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo ay gaganapin sa Marso 3.

Para sa Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, ang partidong pinili ng mga botante noong sila ay huling nagparehistro upang bumoto ang magtatakda kung aling labanan sa primaryang eleksyon para sa pagkapangulo, kung mayroon man, ang lalabas sa kanilang balota.

Bukod sa pagboto sa mga kandidato sa pagka-Presidente para mapabilang sa pangkalahatang eleksyon sa Nobyembre 2020, boboto rin ang mga botante sa iba pang mga pampederal at pang-estadong katungkulan at panukalang-batas sa balota.

Handa na ba kayo para sa primaryang eleksyon? Gamitin ang Tool para sa Balota sa March 2020 Primarya para sa Pagkapangulo para malaman kung kailangan ninyong gumawa ng anumang hakbang para makakuha ng balotang naglalaman ng inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo. Suriin ang impormasyon sa pahinang ito para malaman kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido, paano makikita o mapapalitan ang inyong kinakatigang partido, at marami pang iba.

Bakit Mahalaga ang Kinakatigang Partido sa Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020

Para sa primaryang eleksyon para sa pagkapangulo, ang partidong pinili ng mga botante kapag nagrerehistro upang bumoto ang magtatakda kung aling labanan sa primarya para sa pagkapangulo, kung mayroon man, ang lalabas sa kanilang balota.

Ang mga botanteng pumili ng isang partido ay makatatanggap ng balotang may mga kandidato ng partidong iyon sa pagka-Presidente. Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco, lalabas din sa balota ang mga kandidato para sa labanang iyon.

Ang mga botanteng may kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto sa mga kandidato sa ibang partido na tumatakbo sa primarya para sa pagkapangulo o sa labanan sa sentral na komite/konseho ng county.

Ang mga botanteng hindi pumili ng isang partido, o pumili sa isang hindi-kuwalipikadong politikal na partido sa California, ay makatatanggap ng balotang walang labanan para sa Presidente, maliban na lamang kung gawan nila ito ng aksyon. Para makaboto sila sa isang kandidato sa pagka-Presidente sa eleksyong ito, dapat na espesipikong humiling ang mga botanteng ito ng balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa primaryang eleksyon para sa pagkapangulo nito. Alamin kung paano humiling ng balota ng isang partido.

Ang mga botanteng walang kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto sa mga labanan para sa sentral na komite/konseho ng county ng isang politikal na partido.

Anuman ang kinakatigang partido, ang lahat ng mga botante ay makatatanggap ng balotang may labanan para sa mga katungkulang nominado ng botante: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado; at anumang mga katungkulang hindi makapartido at mga panukalang-batas sa balota.

I-check ang inyong kinakatigang partido at iba pang impormasyon sa rehistrasyon gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante).

Upang baguhin, idagdag, o alisin ang inyong kinakatigang partido bago ang deadline ng rehistrasyon, kumpletuhin ang isang bagong form ng rehistrasyon o ang Online na Aplikasyon ng Kalihim ng Estado ng California para sa Pagpaparehistro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon. Upang baguhin, dagdagan, o alisin ang inyong kinakatigang partido matapos ang deadline ng rehistrasyon, kumpletuhin ang Form Para sa Pagpapalit ng Kinakatigang Politikal na Partido sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan.

Para sa Pinagsamang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, pahihintulutan ng mga partidong American Independent (Amerikanong Independiyente), Democratic (Demokratiko) at Libertarian (Libertaryan) ang mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang mga labanan sa primarya sa pagkapangulo.

Ang mga partidong Green (Luntian), Peace and Freedom (Kapayapaan at Kalayaan) at Republican (Republikano) ay hindi magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang mga labanan sa primarya sa pagkapangulo.

Paano Isinasagawa ang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa California

Maaaring magkaroon ng primarya sa pagkapangulo ang mga kuwalipikadong politikal na partido sa California* sa isa sa dalawang paraan: closed presidential primary (saradong primarya sa pagkapangulo) o modified-closed presidential primary (binagong-saradong primarya sa pagkapangulo). Kadalasan, ang mga partido ay may saradong primarya sa pagkapangulo at ang iba ay may binagong-saradong primarya sa pagkapangulo.

Sa ilalim ng mga patakaran ng saradong primarya sa pagkapangulo, ang mga botante lamang na pumili ng isang partido ang maaaring bumoto sa mga kandidato ng partidong iyon.

Sa ilalim ng mga patakaran ng binagong-saradong primarya sa pagkapangulo , ang isang partido ay maaari ring magpahintulot sa mga botanteng hindi pumili ng isang partido—na kilala bilang "No Party Preference (Walang Kinakatigang Partido)" o "NPP" na mga botante—upang bumoto sa mga kandidato sa pagka-Presidente ng partidong iyon.

*Nagpapasya ang Kalihim ng mga Estado kung aling mga partido ang kuwalipikado sa California at naglalathala ng isang  listahan ng mga kuwalipikadong politikal na partido.

Paano Isinasagawa ang mga Primaryang Eleksyon para sa mga Katungkulang Pang-estado at Pampederal, Maliban sa Presidente

Sa mga eleksyon sa California, maaaring iboto ng lahat ng mga botante ang sinumang kandidatong tumatakbo para sa mga katungkulang nominado ng botante, anuman ang kinakatigang partido ng mga botante o mga kandidato. Sa Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, ang sumusunod na mga katungkulang nominado ng botante ay lalabas sa balota: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado.

Sa bawat paligsahan para sa isang katungkulang nominado ng botante, ang dalawang kandidatong may pinakamaraming boto sa primaryang eleksyon sa Marso ay magpapatuloy sa pangkalahatang eleksyon sa Nobyembre—kahit na ang dalawang kandidato ay may parehong kinakatigang partido. Ang prosesong ito ay tinatawag na top two open primary election (bukas na primarya ng nangungunang dalawang kandidato).

Sa ilalim ng mga patakaran ng bukas na primarya ng nangungunang dalawang kandidato, ang primaryang labanan para sa isang katungkulang nominado ng botante ay dapat ganapin kahit na dalawa lang ang kandidatong tumatakbo para sa isang katungkulan. Kahit makuha ng isang kandidato para sa isang katungkulang nominado ng botante ang boto ng mayorya sa primarya, kailangan pa rin ng kandidatong ito na tumakbo laban sa runner-up o pumapangalawa sa pangkalahatang eleksyon. Dagdag dito, maaari lamang tumakbo sa pangkalahatang eleksyon ang isang kandidatong write-in o isinusulat-lamang para sa isang katungkulang nominado ng botante kung nakuha niya ang isa sa dalawang pinakamaraming boto sa primarya.

Maaari ring bumoto ang lahat ng mga botante para sa anumang katungkulang hindi makapartido, at para sa o laban sa mga panukalang-batas na lalabas sa balota ng Marso 2020.

Mga Madalas na Katanungan tungkol sa Kinakatigang Partido

 1. Ano ang ibig sabihin ng kinakatigang partido?
 2. Ano ang ibig sabihin ng partido na nakalista kasama ng pangalan ng kandidato sa balota?
 3. Anu-anong mga politikal na partido ang kasalukuyang kuwalipikado sa California?
 4. Paano ko matitingnan ang partidong pinili ko noong nagparehistro ako upang bumoto?
 5. Paano ko mapapalitan ang aking kinakatigang partido?
 6. Pumili ako ng partido noong nagparehistro ako upang bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
 7. Pumili ako ng partidong hindi kuwalipikado sa California noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
 8. Hindi ako pumili ng partido noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
 9. Aling mga partido ang magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang primarya sa pagkapangulo sa Marso 2020?
 10. Kailan maaaring humiling ng balota ng partido ang isang botanteng walang kinakatigang partido?
 11. Isa akong botanteng walang kinakatigang partido. Paano ako makahihiling ng balota ng partido?
 12. Bumoboto ako sa pamamagitan ng koreo. Paano ako makakukuha ng balotang iba sa natanggap ko?
 13. Hindi ako umabot sa deadline ng pagpaparehistro. Maaari ko pa bang baguhin ang aking kinakatigang partido at bumoto sa isang balota base sa pagbabagong ito?
 14. Bumoboto ako sa Sentro ng Botohan sa panahon para sa maagang pagboto. Paano malalaman ng kawani ng Departamento kung aling balota ang ibibigay sa akin?
 15. Bumoboto ako sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Paano malalaman ng poll worker o manggagawa sa lugar ng botohan kung aling balota ang ibibigay sa akin?
 16. Paano kung mayroon pa akong karagdagang mga tanong?
 1. Ano ang ibig sabihin ng kinakatigang partido?
  Sa pangkalahatan, ang "kinakatigang partido" ay tumutukoy sa politikal na partido kung saan nakarehistro ang isang botante.

  Kapag nagpaparehistro upang bumoto, maaaring pumili ang mga botante ng isang kuwalipikadong partido, isang hindi kuwalipikadong partido, o walang partido. Matapos ang deadline ng rehistrasyon, maaari nang baguhin ng mga botante ang kanilang kinakatigang partido hanggang magsara ang botohan sa Araw ng Eleksyon gamit ang Form Para sa Pagpapalit ng Kinakatigang Politikal na Partido sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan.

  Ang pagpaparehistro upang bumoto nang may kinakatigang kuwalipikadong partido ay nagpapahintulot sa mga botante na lumahok sa mga pampanguluhang primaryang eleksyon sa partidong iyon. Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng parehong partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco, maaari ring bumoto ang mga botante sa labanang iyon.

  Maaaring lumahok ang mga botanteng walang kinakatigang partido o iyong mga pumili ng isang partidong hindi kuwalipikado, sa mga primarya sa pagkapangulo ng mga partidong nagpapahintulot sa gayong mga botante na bumoto para sa kanilang mga kandidato sa pagkapangulo. Ang mga botanteng ito ay dapat espisipikong humiling ng balota ng isang partido. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-11 tanong.
   
  Ang mga botanteng walang kinakatigang partido o may kinakatigang partidong hindi kuwalipikado ay hindi elihibleng bumoto sa mga labanan para sa sentral na komite/konseho ng county ng isang politikal na partido.

   
 2. Ano ang ibig sabihin ng partido na nakalista kasama ng pangalan ng kandidato sa balota?
  Ang partido na lumalabas kasama ng pangalan ng kandidato sa balota ay may iba't ibang kahulugan, depende sa uri ng katungkulan at uri ng eleksyon.
   
  • Para sa mga katungkulang nominado ng partido (Presidente at Bise Presidente): ang politikal na partidong nakasulat kasama ng pangalan ng mga kandidato ay nangangahulugan na ang mga kandidatong ito ang mga pinili ng partido para sa katungkulan. Ang labanang ito ay lalabas sa balota para sa pangkalahatang eleksyon sa Nobyembre 2020.
    
  • Para sa mga katungkulang nominado ng botante na pang-estado at pampederal bukod sa Presidente: ang kinakatigang partido ng kandidato ay nakasulat kasama ng kanyang pangalan sa balota. Ang "kinakatigang partido" ay ang politikal na partido kung saan nakarehistro ang kandidato upang bumoto. Nakasulat ang "Kinakatigang Partido: Wala" kung walang kinakatigang kuwalipikadong politikal na partido ang isang kandidato.

   Ang kinakatigang partido ng kandidato ay hindi nangangahulugan na ang kandidato ay iniendorso ng partidong iyon. Ang mga opisyal na pag-endorso ng partido na natanggap ng Departamento ng mga Eleksyon sa deadline o huling araw ng pagsusumite ay nakalimbag sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (ilalabas sa unang bahagi ng Pebrero 2020).
    
  • Ang mga katungkulang panghukuman, pampaaralan, at pangmunisipal ay hindi makapartido. Walang partidong nakasulat kasama ng pangalan ng mga kandidato para sa mga katungkulang ito.

 3. Anu-anong mga politikal na partido ang kasalukuyang kuwalipikado sa California?
  Ang mga politikal na partidong kasalukuyang kuwalipikadong lumahok sa anumang primaryang eleksyon o pampanguluhan na pangkalahatang eleksyon sa California ay: ang Partidong Amerikanong Independiyente, ang Partidong Demokratiko, ang Partidong Green (Luntian), ang Partidong Libertaryan, ang Partidong Peace and Freedom (Kapayapaan at Kalayaan), at ang Partidong Republikano.

  Ang Kalihim ng Estado ng California ang nagpapasya kung aling mga partido ang kuwalipikado sa California at naglilimbag ng  listahan ng mga kuwalipikadong politikal na partido.
   
 4. Paano ko matitingnan ang partidong pinili ko noong nagparehistro ako upang bumoto?
  Maraming paraan upang ma-check ang inyong kinakatigang partido:
  • Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante)
  • Tawagan ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310, sumulat sa SFVote@sfgov.org, o bisitahin ang tanggapan ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.
  • I-check ang likod na pabalat ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (darating sa unang bahagi ng Pebrero 2020).

 5. Paano ko mapapalitan ang aking kinakatigang partido?
  Upang palitan, idagdag, o alisin ang inyong kinakatigang partido bago ang deadline ng rehistrasyon, kumpletuhin ang isang bagong form ng rehistrasyon o ang Online na Aplikasyon para sa Rehistrasyon ng Kalihim ng Estado ng California. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon. Ang deadline ng rehistrasyon para sa Marso 3, 2020 na eleksyon ay Martes, Pebrero 18, 2020.

  Matapos ang deadline ng rehistrasyon, maaari nang baguhin ng mga botante ang kanilang kinakatigang partido hanggang magsara ang botohan sa Araw ng Eleksyon gamit ang Form Para sa Pagpapalit ng Kinakatigang Politikal na Partido sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan.
   
 6. Pumili ako ng partido. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
  Kung pumili kayo ng isang kuwalipikadong partido sa California, makatatanggap kayo ng balotang may mga kandidato ng partidong iyon sa pagka-Presidente.

  Tandaan: Ang mga botanteng may kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto para sa mga kandidato ng ibang partidong tumatakbo sa pampanguluhang primarya, maliban kung babaguhin nila ang kanilang kinakatigang partido.

  Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng partido, ang namamahalang lupon ng partido sa San Francisco, lalabas din sa inyong balota ang mga kandidato para sa labanang iyon.

  Kasama rin sa inyong balota ang mga paligsahan para sa mga katungkulang nominado ng botante: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado; at anumang mga katungkulang hindi makapartido at mga panukalang-batas sa balota.

  Kung pumili kayo ng isang partidong hindi kuwalipikado sa California, magkapareho ang mga opsiyon ninyo ng mga botanteng walang kinakatigang partido; para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-8 tanong.
   
 7. Pumili ako ng partidong hindi kuwalipikado sa California noong nagparehistro ako para bumoto. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
  Magkapareho ang mga opsiyon ninyo ng mga botanteng walang kinakatigang partido; para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang ika-8 tanong.
   
 8. Hindi ako pumili ng partido. Anong mga labanan ang lalabas sa aking balota sa Marso 2020?
  Kabilang sa inyong balota ang mga labanan para sa mga katungkulang nominado ng botante: Kinatawan ng Estados Unidos, Senador ng Estado, at Miyembro ng Asembleya ng Estado; at mga katungkulang hindi makapartido at mga panukalang-batas sa balota. Hindi kasama sa inyong balota ang labanan para sa Presidentemaliban kung espesipikong humiling kayo ng balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020. Para sa Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, pahihintulutan ng mga partidong American Independent (Amerikanong Independiyente), Democratic (Demokratiko) at Libertarian (Libertaryan) ang mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang mga labanan sa primarya sa pagkapangulo. Para malaman kung paano humiling ng isang balota ng partido, tingnan ang ika-11 tanong.

  Ang mga botanteng walang kinakatigang partido ay hindi kuwalipikadong bumoto sa mga labanan para sa sentral na komite/konseho ng county ng isang politikal na partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco.
   
 9. Aling mga partido ang magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang primarya sa pagkapangulo sa Marso 2020?
  Para sa Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, pahihintulutan ng mga partidong American Independent (Amerikanong Independiyente), Democratic (Demokratiko) at Libertarian (Libertaryan) ang mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang mga labanan sa primarya sa pagkapangulo.

  Makikita ang listahan ng mga politikal na partido na magpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang primarya sa pagkapangulo sa Marso 2020 sa website ng Kalihim ng Estado ng California.

 10. Kailan maaaring humiling ng balota ng partido ang isang botanteng walang kinakatigang partido?
  Maaaring humiling ng balota ng isang partido ang mga botanteng walang kinakatigang partido sa sandaling ipahayag ng Kalihim ng Estado ng California, na hindi lalampas sa Oktubre 21, 2019, ang mga politikal na partido na pumiling ibukas sa mga botanteng walang kinakatigang partido ang kanilang pampanguluhang primarya sa Marso 2020. Bagama’t maaaring humiling ng balota ng partido ang mga botante hanggang sa Araw ng Eleksyon, Martes, Marso 3, 2020, hinihikayat ng Departamento ang mga botante na humiling sa lalong madaling panahon upang makatulong na matiyak ang napapanahong pagtanggap ng kanilang ginustong balota.

   
 11. Isa akong botanteng walang kinakatigang partido. Paano ako makahihiling ng balota ng partido?
  Maaaring humiling ang mga botanteng walang kinakatigang partido ng balota ng isang partido sa iba’t-ibang paraan.

  Kung permanente kayong bumoboto sa pamamagitan ng koreo, padadalhan kayo ng Departamento ng mga Eleksyon ng isang postcard na naglalaman ng inyong mga pagpipiliang balota. Ilagay ang inyong napiling balota at ibalik ang postcard, sa pamamagitan ng koreo sa Departamento (hindi kailangan ng selyo), nang personal sa tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48, sa pamamagitan ng email bilang na-scan na attachment sa SFVote@sfgov.org, o sa pamamagitan ng fax sa (415) 554-7344.

  Ang iba pang mga paraan sa paghiling ng balota ng isang partido ay ang mga sumusunod:
  1. Pakikipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310, sa SFVote@sfgov.orgo sa pamamagitan ng pag-fax sa (415) 554-4372 ng uri ng balota ng partido na hinihiling ng botante, kasama ang pangalan ng botante, address ng tirahan, address kung saan ipadadala ang balota kung ito ay iba sa address ng tirahan, at petsa ng kapanganakan.
  2. Pagbisita sa tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48
  3. Gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante)
  4. Paglalagay ng napiling balota sa vote-by-mail application o aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo (PDF) sa sfelections.org/primaryvbm (makikita simula Oktubre 28)
  5. Pagkumpleto at pagbalik sa aplikasyon na nasa likod na pabalat ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (matatanggap sa unang bahagi ng Pebrero 2020)

  Kung boboto nang personal, maaaring humiling ang mga botante ng balota ng isang partido sa sentro ng botohan o sa lugar ng botohan.

 12. Bumoboto ako sa pamamagitan ng koreo. Paano ako makakukuha ng balotang iba sa natanggap ko?
  Kung kayo ay nakarehistro na walang kinakatigang partido at nakatanggap ng balotang walang labanan para sa presidente, maaari kayong humiling ng isang kapalit na balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa kanilang primarya para sa pagkapangulo sa maraming paraan:
  • Tawagan ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310
  • Bisitahin ang tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48
  • Gamitin ang pagpapalit ng balota (magagamit kapag ang mga balota ay naipadala na sa unang bahagi ng Pebrero 2020) sa Voter Portal (Portal para sa Botante).
  • Mag-email sa SFVote@sfgov.org, mag-fax ng request o kahilingan sa (415) 554-4372, o magpadala ng request sa pamamagitan ng koreo sa Departamento ng mga Eleksyon. Kailangang kasama sa request ang pangalan ng botante, address ng tirahan, ang address kung saan ipadadala ang balota kung ito ay iba sa address ng tirahan, petsa ng kapanganakan, at ang hinihiling na uri ng balota ng partido.

  Kung nakarehistro kayo na may kinakatigang partido ngunit nais ninyong bumoto gamit ang balota para sa ibang partido, maaari kayong muling magparehistro sa o bago sumapit ang deadline ng pagpaparehistro sa Martes, Pebrero 18, 2020. Pagkatanggap ng inyong bagong rehistrasyon, magpapadala ang Departamento ng kapalit na balota base sa inyong bagong kinakatigang partido.

  Matapos ang deadline ng rehistrasyon, at hanggang sa Araw ng Eleksyon, Marso 3, 2020, maaari kayong bumisita sa inyong lugar ng botohan o sentro ng botohan para palitan, dagdagan, o alisin ang inyong kinakatigang partido gamit ang Form Para sa Pagpapalit ng Kinakatigang Politikal na Partido.
   
 13. Hindi ako umabot sa deadline ng pagpaparehistro. Maaari ko pa bang baguhin ang aking kinakatigang partido at bumoto sa isang balota base sa pagbabagong ito?
  Opo. Maaari ninyong palitan ang inyong kinakatigang partido at bumoto gamit ang isang probisyonal na balota na naglalaman ng inyong bagong kinakatigang partido sa isang sentro ng botohan sa panahon para sa maagang pagboto o sa isang lugar ng botohan sa Marso 3, Araw ng Eleksyon.
   
 14. Bumoboto ako sa Sentro ng Botohan sa panahon para sa maagang pagboto. Paano malalaman ng kawani ng Departamento kung aling balota ang ibibigay sa akin?
  Nakalagay sa database ng pagpaparehistro ng Departamento ang kinakatigang partido ng bawat botante ng San Francisco. Ibibigay ng kawani ng Departamento sa inyo ang inyong balota batay sa impormasyong iyon. Kung wala kayong kinakatigang partido, aalukin kayong pumili sa pagitan ng balotang walang labanan para sa presidente o ng balota ng isa sa mga partidong nagbukas ng pampanguluhang primarya nito sa mga botanteng walang kinakatigang partido.
   
 15. Bumoboto ako sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Paano malalaman ng poll worker o manggagawa sa lugar ng botohan kung aling balota ang ibibigay sa akin?
  Makikita sa Listahan ng mga Botante ang kinakatigang partido ng bawat botante sa presinto, at ang mga opsiyon sa balota para sa mga botanteng walang kinakatigang partido. Ibibigay ng manggagawa sa lugar ng botohan ang inyong balota batay sa impormasyong iyon. Kung wala kayong kinakatigang partido, aalukin kayong pumili sa pagitan ng balotang walang labanan para sa presidente o ng balota ng isa sa mga partidong nagbukas ng pampanguluhang primarya nito sa mga botanteng walang kinakatigang partido.
   
 16. Paano kung mayroon pa akong karagdagang mga tanong?
  Tawagan ang Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sumulat sa SFVote@sfgov.org.