Probisyonal na Pagboto

Provisional Voting- Conditional Voter Registration

 

Hindi ba kayo nakapagparehistro bago ang deadline? Alamin ang mga opsiyon ninyo para sa kondisyonal na pagpaparehistro at paghahain ng probisyonal na balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa Departamento ng mga Eleksyon. Sa pahinang ito, malalaman rin ninyo ang mga kalagayan kung saan kinakailangan ang paghain ng probisyonal na balota sa botohan.

Para i-check ang katayuan ng inyong probisyonal na balota, gamitin ang Paraan para sa Pagtiyak ng Katayuan ng Probisyonal na Balota.

Kondisyonal na Rehistrasyon at Probisyonal na Pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall para sa mga Botanteng Hindi Nakapagparehistro Bago Matapos ang Deadline

Dahil sa isang pagbabago sa batas para sa eleksyon ng estado na naging epektibo nitong 2017, may oportunidad pa ring makilahok sa eleksyon ang mga elihibleng residente ng San Francisco na hindi nakapagparehistro bago matapos ang deadline para sa eleksyon.

Kung nakatira kayo sa San Francisco at hindi kayo nakapagparehistro para makaboto bago matapos ang deadline para sa rehistrasyon, maaari kayong pumunta sa Departamento ng mga Eleksyon sa mga panahong 14 araw bago ang Araw ng Eleksyon hanggang at kabilang ang Araw ng Eleksyon, para sa kondisyonal na pagpaparehistro at sa probisyonal na pagboto.

Tandaan, ang kondisyonal na pagpaparehistro ay maaari lamang gawin sa Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall. Kinakailangang maghain ng probisyonal na balota sa Sentro ng Botohan ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga botanteng magpaparehistro nang kondisyonal. Alinsunod sa batas, walang kondisyonal na rehistrasyon sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagboto sa City Hall, at sa mga oras, bisitahin ang pahina tungkol sa Pagboto sa City Hall

Probisyonal na Pagboto sa mga Botohan

Sa ilang okasyon, mayroong mga kalagayan kung saan kinakailangang maghain ng probisyonal na balota ang isang botante. Kadalasang dahil ito sa pagpunta ng botante sa lugar ng botohan na iba sa itinakda para sa kanila, at umayaw na pumunta sa lugar ng botohang itinakda sa kanila. Isa pang karaniwang dahilan ay kung nakapagpadala na ang Departamento ng mga Eleksyon sa botante ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, subalit hindi ito maibigay ng botante para maipagpalit para sa balotang pang-lugar ng botohan.

Kung isa kayong rehistradong botante, may karapatan kayong maghain ng probisyonal na balota sa inyong lugar ng botohan para sa mga sumusunod:

  • Napadalahan kayo ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo na hindi ninyo maibigay sa lugar ng botohan, at gusto ninyong bumoto sa lugar ng botohan
  • Wala ang pangalan ninyo sa opisyal na listahan ng mga rehistradong botante para sa presintong iyon, at hindi maberipika ng manggagawa sa botohan ang inyong elibihilidad sa pagboto
  • Lumipat kayo ng tirahan sa loob din ng San Francisco, subalit hindi kayo muling nagparehistro para makaboto
  • Gusto ninyong bumoto gamit ang balota ng isang partido sa Primaryang Eleksyon na hindi tugma sa partidong pinili ninyo sa inyong rehistrasyon, o na hindi pumapayag na makilahok sa kanila ang mga hindi-kapartido
  • Unang beses kayong boboto na nakalista sa orihinal na listahan, at may “ID required” (kinakailangan ng ID) na nakasulat sa ilalim ng inyong pangalan, at hindi kayo makapagpakita ng tinatanggap na ID
  • Sakop ang tirahan ninyo sa presinto kung saan lahat ng balota ay ipinadadala sa pamamagitan ng koreo, subalit mas gusto inyong bumoto ng probisyonal sa isang lugar ng botohan

Kung hindi kayo nakapagparehistro para makaboto bago matapos ang deadline, may karapatan kayong magparehistro para sa makaboto nang kondisyonal sa Departamento ng mga Eleksyon, at makapaghain ng probisyonal na balota sa loob ng dalawang linggo bago ang Araw ng Eleksyon, at sa Araw ng Eleksyon.

Nagsisimula ang pagproseso at pagbibilang ng mga probisyonal na balota matapos ang Araw ng Eleksyon, at bukas ito sa obserbasyon ng publiko. Binibilang ang mga probisyonal na balota matapos matiyak ng Departamento na elihible ang botante para bumoto, at hindi pa nakaboto gamit ang ibang balota. Mabibilang ang lahat ng mga boto kung ang mga labanang nasa probisyonal na balota ay kaparehas ng nasa balotang para sa presintong itinakda para sa botante. Kung may mga labanan sa probisyonal na balota na wala sa balotang para sa presintong itinakda para sa botante, bibilangin lamang ng Departamento ang mga boto para sa mga labanan kung saan may karapatang bumoto ang botante.

Masigasig na nagtatrabaho ang mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon para busisiin at bilangin ang mga balota araw-araw, pati Sabado at Linggo, hanggang matapos ang pagbusisi sa lahat ng mga probisyonal na balota. Para alamin ang katayuan ng inyong probisyonal na balota sa panahon ng proseso ng pagbubusisi nito, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal na Balotal.