Rehistrasyon

Person filling out a voter registration application

 

Pinangangasiwaan ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ang botohan para sa mga eleksyong panlokal, pandistrito, pang-estado, at pampederal. Para makasali, kinakailangang magparehistro para makaboto ang mga elihibleng residente ng San Francisco.

May iba’t-ibang paraan ang Departamento para kayo makapagparehistro, makapag-check ng katayuan ng inyong rehistrasyon, at makapag-update ng rekord ng inyong rehistrasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa rehistrasyon ng botante, o para humiling ng tulong, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.