Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Staff assisting a non-citizen voter

 

Magkakaroon ng pagboto ng mga hindi mamamayan sa susunod na eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco, na nakatakda sa Nobyembre 8, 2022.

Nitong eleksyon noong Nobyembre 2016, ipinasa ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N, Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, na may botong 54% laban sa 46%.

Ang Proposisyon N ay isang pag-amyenda sa Tsarter na nagbibigay ng karapatan sa pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa mga hindi mamamayang residente ng San Francisco na nasa legal na edad para bumoto, hindi nakakulong dahil sa hatol na peloni, at mga magulang, legal na tagapatnubay, o legal na kinikilalang tagapangalaga ng mga batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira sa San Francisco.

Noong Mayo 2018, ipinagtibay ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansang nag-aamyenda sa Municipal Elections Code (Kodigo sa Eleksyon ng Munisipyo) para ipatupad ang Proposisyon N sa pamamagitan ng pag-aatas sa Departamento ng mga Eleksyon na bumuo ng form para sa pagpaparehistro ng mga hindi mamamayan para maging botante at ng iba pang mga dokumentong kaugnay sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan. Inaatas din sa ordinansa na maglabas ng abiso (nakalagay sa ibaba) sa mga materyales para sa pagboto ng mga hindi mamamayan na nagsasabing anumang impormasyong ibibigay sa Departamento ay maaaring makuha ng pederal na gobyerno.

Nakatakdang mawalan ng bisa ang pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Disyembre 31, 2022. Matapos nito, ang Lupon ng mga Superbisor ay maaaring magpatibay ng isang ordinansa para sa pagpapatuloy nito.

Para alamin ang tungkol sa pagpaparehistro at pakikilahok sa Nobyembre 8, 2022, Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, inaanyayahan namin kayong suriin ang pahinang ito at makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang mga katanungan.

Pag-Amyenda sa Tsarter - Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan (PDF, Ingles)

ORDINANSA BLG. 128-18 [Kodigo sa Eleksyon ng Munisipyo - Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan] (PDF, Ingles)

Mahalagang Abiso para sa mga Hindi Mamamayan ng U.S.

 
MAHALAGANG ABISO PARA SA MGA HINDI MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS.

Posibleng makuha ng Immigration and Customs Enforcement (Tagapagpatupad ng Batas ukol sa Imigrasyon at Adwana, ICE) at iba pang ahensiya, organisasyon, at indibidwal ang anumang impormasyong ibibigay ninyo sa Department of Elections (Departamento ng mga Eleksyon) kasama na ang inyong pangalan at address. Bukod rito, kapag nag-aplay kayo para sa naturalisasyon o pagka-mamamayan, tatanungin kayo kung nakapagrehistro o nakaboto na kayo sa pederal, pang-estado o lokal na eleksyon sa Estados Unidos. Baka gusto ninyong kumonsulta sa abugado sa imigrasyon, organisasyong nagbibigay ng proteksiyon sa karapatan ng migrante, o iba pang mapagkukunan ng kaalaman bago kayo magbigay ng anumang personal na impormasyon sa Departament of Elections at bago kayo magparehistro para bumoto sa Eleksyon ng Board of Education (Lupon ng Edukasyon) ng San Francisco. Makikita rin ninyo ang listahan ng mga organisasyong nonprofit na may espesyalisasyon sa pagprotekta sa mga karapatan ng migrante sa sfelections.org.
አማርኛ - አስፈላጊ ማሳሰቢያ عربى - ملاحظة هامة Հայերեն - արևոր Ծանուցում
বাংলা - িনব,করেণর ফম 粵語 - 重要通知 Cebuano/Bisaya - Importanteng Noticia
潮州話 - 重要通知 Nederlands - Belangrijke mededeling English - IMPORTANT NOTICE فارسی - اطلاعیه مهم
Tagalog - Mahalagang Abiso Français - Avis important Deutsche - Wichtiger Hinweis Ελληνικά - Σημαντική Ανακοίνωση
ગુજરાતી - મહત્વપૂર્ણ સૂચના עברית - הודעה חשובה हिन्दी - महत्वपूर्ण सूचना Ntawv Hmoob - Daim Ntawv Ceeb Toom Tseem Ceeb
Magyar - Fontos Értesítés Ilocano - Importante nga noticia (pakaammo) Bahasa Indonesia - Pemberitahuan Penting Italiano - Comunicazione importante
日本語 - 重要なお知らせ ខ្មែរ - សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ 한국어 - 중요 안내 ພາສາລາວ - ແຈ້ງການສຳຄັນ
普通話 - 重要通知 Mienh - Box tong kuv waac-fienx bun hiuv پښتو - مهمه خبرتیا Polski - Ważna informacja
Português - Aviso importante ਪੰਜਾਬੀ - ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਨੋਟਿਸ Limba română - Aviz Important Русский язык - Важное уведомление
Fa’aSamoa - Fa’asilasilaga Tāua Bosanski - Važna obavijest Hrvatski - Važna obavijest Español - Aviso Importante
台灣語 - 重要通知 ภาษาไทย - ประกาศสำคัญ ትግርኛ - ኣገዳሲ ሓበሬታ 台山話 – 重要通知 (繁體中文)
台山话 – 重要通知 (简体中文) Fakatonga - Fakatokanga Mahu’inga Türkçe - Önemli Duyuru Українська - Важливе повiдомлення
اردو - اہم نوٹس Tiếng Việt - Thông Báo Quan Trọng

Pagpaparehistro para Makaboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

 

Ang mga hindi mamamayan ng U.S. na elihibleng magparehistro at makaboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ay kailangang magsumite ng panibagong rehistrasyon sa Departamento ng mga Eleksyon bago ang bawat Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan. Nangangahulugan itong ang mga nakarehistro para makaboto noong nakaraang mga eleksyon para sa Lupon ng Paaralan ay kailangang magsumite ng panibagong aplikasyon para sa rehistrasyon kung nais nilang makilahok sa Nobyembre 2022 Eleksyon para sa Lupon ng Paaralan.

Mga Kailangan para sa Elihibilidad

Kung hindi kayo mamamayan ng Estados Unidos at natutugunan ninyo ang mga nasa ibaba, maaari kayong magparehistro at bumoto sa eleksyon para sa mga Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 8, 2022.

 • Residente ng San Francisco at walang planong lumipat bago ang Nobyembre 8, 2022
 • Hindi bababa sa 18 taong gulang ang edad sa Nobyembre 8, 2022
 • Magulang, o legal na tagapatnubay o tagapangalaga* ng isang batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira sa San Francisco
 • Wala sa kulungan ng estado o pederal dahil sa hatol na felony
 • Hindi kasalukuyang napatunayan ng hukuman na wala sa maayos na katinuan ang pag-iisip para bumoto
*Ang tagapangalaga ay isang taong pumipirma sa affidavit para i-enroll ang isang menor de edad sa paaralan at pumapayag sa mga pangangalagang medikal na may kaugnayan sa paaralan sa ngalan ng menor de edad. Tinutukoy ito ng batas ng estado, sa CA Family Code §6550-6552.

Tandaan: Ang pagpaparehistro para makaboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 8 ay hindi nagpapahintulot sa inyo na bumoto sa anumang iba pang eleksyong pang-pederal, pang-estado, o lokal.


Pagpaparehistro para Makaboto

Para magparehistro at makaboto, i-download at i-print ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante (i-check muli sa unang bahagi ng 2022). Maaari rin kayong makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon upang humiling ng form na papel sa koreo, o magparehistro nang personal sa tanggapan ng Departamento sa City Hall, Room 48.

Basahin ang Mahalagang Paunawa at ang checklist sa harap ng form para makumpirma ang pagiging elihible o kuwalipikado. Kumpletuhin, at pirmahan ang form sa likod. Ibalik ang form nang personal o sa pamamagitan ng koreo bago ang deadline (kapag hindi kayo umabot sa deadline ng pagpaparehistro, maaari kayong kondisyonal na magparehistro at bumoto nang probisyonal sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan. Para sa mga lokasyon at oras, bisitahin ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto

Sa sandaling maproseso ang inyong Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante, papadalhan kayo ng Departamento sa koreo ng Sulat ng Notipikasyon para sa Botante na nagkukumpirma ng inyong rehistrasyon. Kung hindi ninyo natanggap ang sulat sa loob ng dalawang linggo, makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon.

Para kumpirmahin ang impromasyon sa inyong rehistrasyon at masubaybayan ang inyong balota, gamitin ang Portal para sa Impormasyon ng Botanteng Hindi Mamamayan o makipagugnayan sa Departamento.

Non-Citizen Voter Registration Forms
የምዝገባ ቅጽ إستمارة تسجيل Գրանցման Ձև
িনব,করেণর ফম 登記表 (中文) Papel para Rehistro
登記表 (中文 - 潮州話) Registratieformulier Voter Registration Form فرم ثبت نام
Form para sa Pagpaparehistro Formulaire d’inscription Anmeldeformular Έντυπο Εγγραφής
નોંધણી માટેનું પત્રક טופס רישום पंजीकरण पत्रक Daim Ntawv Foos Tso Npe
Regisztrációs Űrlap Papel para ti panagrehistro Formulir Pendaftaran Modulo di registrazione
登録用紙 ក្រដាសបំពេញចុះឈ្មោះ 등록 양식 ແບບຟອມລົງທະບຽນ
登記表 (中文 - 普通話) Faaux mbuoz sou-form د نوم لیکنې فورمه Formularz rejestracyjny
Formulário de cadastramento ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ Formular de înregistrare Регистрационный бланк
Pepa Fa’atumu o le Resitara Formular za registraciju Obrazac za prijavu Formulario de Inscripción
登記表 (中文 - 台灣語) แบบฟอร์มการลงทะเบียน መመዝገቢ ፎርም 登記表 (中文 - 台山話)
登记表 (简体中文 - 台山话) Foomu Lesisita Kayıt Formu Реєстрацiйний бланк
رجسٹریشن فارم Đơn Đăng Ký

Pagkansela ng Inyong Rehistrasyon bilang Botante

Kung gusto ninyong kanselahin ang inyong rehistrasyon bilang botante bago ang Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 8, 2022, i-download, kumpletuhin, at ibigay sa Departamento ang isang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante (i-check muli sa unang bahagi ng 2022). Maaari ring makuha ang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, o sa personal sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.

Mga Paraan sa Pagboto para sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

Para makaboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, maaari ninyong piliin na bumoto at ibalik ang balotang vote-by-mail sa pamamagitan ng koreo, o nang personal sa sentro ng botohan o lugar ng botohan.

Bumoto at Ibalik ang Vote-by-Mail na Balota

Ang inyong pakete ng balotang vote-by-mail ay maglalaman ng opisyal na balota, nakalakip na instruksiyon, opisyal na pambalik na sobre na bayad na ang selyo, at isang “Bumoto Ako” na sticker.

Sundin ang mga instruksiyon sa tuktok ng bawat kard ng balota upang markahan ang inyong mga pinili. Matapos kayong bumoto, alisin ang resibo mula sa kard ng balota, itupi ito, ilagay ang kard sa pambalik na sobre, at pilasin ang self-sealing strip para isarang mabuti ang sobre.

Para mabilang ang inyong balota, kailangan ninyong pirmahan ang sobre at ibalik ito sa oras!

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ang inyong pambalik na sobre ng balota ay dapat na-postmark ng koreo hanggang sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 8 (alamin ang nakatalang oras ng koleksyon kung kayo ay gagamit ng asul na hulugan ng sulat o mailbox ng USPS sa Nobyembre 8).

Kung ibabalik ninyo ang inyong balota nang personal, dapat ninyo itong gawin nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 8. Maaari rin ninyong i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang mga impormasyon sa likod ng pambalik na sobre.

Bumoto Nang Personal sa Sentro ng Botohan o sa Lugar ng Botohan

Ang mga Sentro ng Botohan ay nagbibigay ng mga balota at mga serbisyo sa lahat ng residente ng Lungsod na nais makakuha o maghulog ng kanilang mga balotang vote-by-mail, magparehistro (bago o pagkatapos ng deadline ng rehistrasyon), makakuha ng tulong sa personal, makagamit ng mga accessible na mga kagamitan sa pagboto, makakuha ng mga pamalit na balota, o makaboto nang personal.

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa 29 araw na panahon ng maagang botohan.

Sa Araw ng Eleksyon, lahat ng sentro ng botohan at lugar ng botohan ay bukas mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.. Gamitin ang Portal para sa Botanteng Hindi Mamamayan o i-check sa likod ng inyong Booklet ng Impormasyon para sa Botante upang mahanap ang itinakda para sa inyong lugar ng botohan.

Upang makatanggap ng balota sa sentro ng botohan o sa lugar ng botohan, kailangan ninyong ibigay ang inyong pangalan at address sa manggagawa sa lugar ng botohan o sa kawani sa sentro ng botohan, na siya namang maghahanap ng impormasyon ukol sa inyong rehistrasyon at magbibigay ng inyong balota.

Magaalok rin ang lahat ng mga sentro ng botohan at lugar ng botohan ng mga aksesibleng kagamitan sa pagboto tulad ng mga madaling mahawakang mga panulat, mga lente, at mga touchscreen/audio na bersiyon ng balota sa Ingles, Tsino (parehong Cantonese at Mandarin na audio), Espanyol at Filipino. Sabihin lamang sa manggagawa sa lugar ng botohan o sa kawani ng sentro ng botohan kung nais ninyong bumoto gamit ang balotang touchscreen at audio.

Matapos markahan ang inyong balotang accessible o sa papel, ipapasok ninyo ang inyong balota sa loob ng makina ng pagboto (sa lugar ng botohan) o sa Ballot Box (sa sentro ng botohan).

Kung kailangan ninyo ng tulong habang kayo’y bumoboto, magsabi lamang sa manggagawa sa lugar ng botohan o sa kawani ng sentro ng botohan. Maaari din kayong magsama ng hanggang sa dalawang tao sa botohan, basta’t sila’y hindi kinatawan ng nageempleyo sa inyo o ng inyong unyon.

I-awtorisa ang Ibang Tao na Kumuha ng Inyong Balota

Para i-awtorisa ang ibang tao na kumuha ng inyong balota, kumpletuhin at pirmahan ang Form para sa Awtorisasyon sa Pagkuha ng Balota para sa mga Botanteng Hindi Mamamayan (i-check muli sa unang bahagi ng 2022). Kailangang dalhin ng taong inyong inawtorisa ang nakumpletong form sa sentro ng botohan.

I-check ang Katayuan ng Inyong Balota

Para matingnan ang katayuan ng inyong balota, gamitin ang Portal ng Impormasyon para sa Hindi Mamamayang Botante o makipagugnayan sa Departamento.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon at mga Madalas na Katanungan tungkol sa Rehistrasyon at Pagboto

Mayroong mga iba’t-ibang mapagkukunan ng impormasyon ang Departamento (hal. Gabay sa Pagpaparehistro at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan, isang pulyeto na may impormasyon tungkol sa elihibilidad at mga mahahalagang petsa) para sa mga gustong magparehistro, na maaari ring gamitin ng mga organisasyon at indibiduwal na nagsasagawa ng outreach tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan. Ang mga materyales na ito ay makukuha sa pahinang ito sa Pebrero.

Kung interesado kayong kumuha ng mga materyales para sa edukasyon ng botante, mangyaring gamitin ang Form para sa Paghiling ng mga Materyales para sa Edukasyon at Pag-abot sa mga Komunidad, o tumawag sa (415) 554-4310.

Nagpapanatili ang Departamento ng pahina sa sfelections.org na naglilista ng mga organisasyong may tax exempt status sa ilalim ng 26 United States Code Section 9501 (c) o 501(c)(4) na may pangunahing misyong protektahan ang mga karapatan ng mga migrante. Gagawa rin ng form ang Departamento na maaaring gamitin ng mga organisasyon bilang pagpapatibay na natutugunan nila ang mga pamantayang ito.

Mababasa sa mga Madalas na Katanungan tungkol sa Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ang mga sagot sa ilan sa mga pinakamadalas na itanong tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan.

 1. Anong mga kaganapan ang naglunsad sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
 2. Bakit nagbibigay ang Departamento ng abiso sa mga hindi mamamayan sa mga materyales para sa pagpaparehistro at pagboto?
 3. Para sa aling eleksyon para sa mga Lupon ng Paaralan makaboboto ang mga hindi mamamayan?
 4. Paano naghahanda ang Departamento para sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
 5. Paano isasagawa ng Departamento ang outreach (pag-abot sa komunidad) tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
 6. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang lahat ng mga hindi mamamayan?
 7. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang may mga anak na hindi pa pumapasok sa paaralan?
 8. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang hindi residente ng San Francisco, pero may mga anak/alagang nakatira at nag-aaral sa San Francisco?
 9. Paano matutukoy ng mga hindi mamamayan kung elihible silang bumoto para sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
 10. Paano magpaparehistro ang mga hindi mamamayan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
 11. Saan makakukuha ng Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante ang mga hindi mamamayan?
 12. Makapagpaparehistro ba ang mga hindi mamamayan online o sa pagbisita sa Department of Motor Vehicles (DMV) (Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor)?
 13. Sa pagpaparehistro para makaboto, kailangan ba ng mga hindi mamamayan na magpakita ng pruweba ng pagiging residente nila o ng kanilang anak/alaga?
 14. Kailan ang deadline sa pagpaparehistro para makaboto sa eleksyon sa Nobyembre 8, 2022 para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
 15. May bisa pa rin ba ang rehistrasyon ng mga hindi mamamayan sa mga susunod na eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
 16. Paano malalaman ng mga hindi mamamayan ang mga kandidato para sa Lupon ng mga Paaralan?
 17. Ano ang mga opsiyon sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
 18. Paano makahihiling ng balota ang mga botanteng hindi mamamayan na nais bumoto sa pamamagitan ng koreo?
 19. May opsiyon bang makaboto nang personal ang mga botanteng hindi mamamayan?
 20. Paano malalaman ng mga botanteng hindi mamamayan ang lugar ng botohan kung saan sila dapat bumoto?
 21. Anong mga labanan ang makikita sa balota ng mga botanteng hindi mamamayan?
 22. Mayroon din bang balotang may aksesibilidad para sa mga botanteng hindi mamamayan?
 23. Paano boboto ang mga hindi mamamayan sa lugar ng botohan?
 24. Kailangan bang magpakita ng ID ang mga botanteng hindi mamamayan o magbigay ng iba pang mga dokumento, kung boboto nang personal?
 25. Mananatili bang kumpidensiyal ang impormasyon tungkol sa rehistrasyon at pagboto ng mga hindi mamamayan?
 26. Magbibigay ba ng sulat ang Departamento na nagkukumpirma na maaaring bumoto ang mga hindi mamamayan sa San Francisco?
 27. Makakansela ba ng mga hindi mamamayan ang kanilang rehistrasyon bilang botante matapos nilang makumpleto ang isang Affidavit para sa Pagpaparehistro bilang Botante?
 28. Sino ang makasasagot ng mga tanong na kaugnay sa imigrasyon at sa pagboto ng hindi mamamayan?

Background (Nakaraang Batayan)

 1. Anong mga kaganapan ang naglunsad sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
  Noong Hulyo 2016, ibinoto ng Lupon ng mga Superbisor para mailagay sa balota ang Proposisyon N. Iminungkahi ng Proposisyon N na palitan ang Tsarter ng Lungsod sa pamamagitan ng pagbibigay karapatan sa mga hindi mamamayang residente ng San Francisco na magulang, legal na tagapatnubay, o tagapangalaga ng mga batang naninirahan sa San Francisco na bumoto sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon. Noong Nobyembre 2016, ipinasa ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N, nang may 54% na pagsang-ayon.

  Kasunod nito, noong Mayo 2018, ipinasa ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansang nag-aatas sa Departamento ng mga Eleksyon (Departamento) na magsagawa ng mga hakbang para ipatupad ang Proposisyon N. Inaatas ng ordinansa sa Departamento na gumawa ng form para sa pagpaparehistro ng mga hindi mamamayan bilang botante sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, na isama sa lahat ng mga mahalagang materyales para sa mga botante ang abisong magpapaalam sa mga hindi mamamayan na maaaring makuha ng pederal na gobyerno ang anumang impormasyong ibibigay nila sa Departamento, at na gumawa ng mga dokumentong kaugnay sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
   
 2. Bakit nagbibigay ang Departamento ng abiso sa mga hindi mamamayan sa mga materyales para sa pagpaparehistro at pagboto?
  Ayon sa Municipal Elections Code (MEC) §1003, kailangang ilagay ng Departamento ang sumusunod na abiso sa Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante sa paraang madaling makita, at na may mga salitang “MAHALAGANG ABISO PARA SA MGA HINDI MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS” na nakasulat sa malalaking letra.

           MAHALAGANG ABISO PARA SA MGA HINDI MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS
  Posibleng makuha ng Immigration and Customs Enforcement (Pagpapatupad ng Batas ukol sa Imigrasyon at Pag-aangkat, ICE) at iba pang ahensiya, organisasyon, at indibidwal ang anumang impormasyong ibibigay ninyo sa Department of Elections (Departamento ng mga Eleksyon) kasama na ang inyong pangalan at address. Bukod rito, kapag nag-aplay kayo para sa naturalisasyon o pagka-mamamayan, tatanungin kayo kung nakapagrehistro o nakaboto na kayo sa pederal, pang-estado o lokal na eleksyon sa Estados Unidos. Baka gusto ninyong kumonsulta sa abugado sa imigrasyon, organisasyong nagbibigay ng proteksiyon sa karapatan ng migrante, o iba pang mapagkukunan ng kaalaman bago kayo magbigay ng anumang personal na impormasyon sa Department of Elections at bago kayo magparehistro para bumoto sa Eleksiyon ng Board of Education (Lupon ng Edukasyon) ng San Francisco. Makikita rin ninyo ang listahan ng mga organisasyong nonprofit na may espesyalisasyon sa pagprotekta sa mga karapatan ng migrante sa sfelections.org.

  Bukod sa Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante, makikita din ang abisong nasa itaas sa lahat ng mga materyales para sa impormasyon at pagboto ng mga hindi mamamayan.

  Isasalin at ilalabas ng Departamento ang abiso sa mga sumusunod na wika: Amharic, Arabic, Armenian, Assyrian, Bengali, Burmese, Cantonese, Cebuano (Visayan), Chaozhou, Dutch, Farsi (Persian), Tagalog, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Ilocano, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer (Cambodian), Korean, Lao, Mandarin, Mien (Yao), Pashto, Polish, Portuguese, Punjabi, Rumanian, Russian, Samoan, Serbo Croatian (Bosnian), Serbo Croatian (Croatian), Espanyol, Taiwanese, Thai, Tigrinva, Toishanese, Tongan, Turkish, Ukrainian, Urdu, at Vietnamese.
   
 3. Para sa aling eleksyon para sa mga Lupon ng Paaralan makaboboto ang mga hindi mamamayan?
  Maaaring magparehistro at bumoto ang mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 2018, at sa bawat eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan matapos nito, na nakatakda kada dalawang buwan, hanggang Nobyembre 2022. Matapos ang eleksyon sa Nobyembre 22, mawawalan ng bisa ang pagboto ng mga hindi mamamayan na nagbunga mula sa Proposisyon N, maliban na lamang kung magpapasa ng ordinansa ang Lupon ng mga Superbisor na espesipikong magpapahaba sa implementasyon nito.
   
 4. Paano naghahanda ang Departamento para sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Maghahanda ang Departamento ng “Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan bilang Botante” pati na ng checklist sa elihibilidad sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino. Ang form na ito ang tanging paraan para makapagparehistro para makaboto ang mga hindi mamamayan.

  Maglalabas din ang Departamento ng mga balotang multilinguwal na pang-Lupon ng mga Paaralan lamang, pati ng mga materyales para sa eleksyon, kabilang ang mga kard ng notipikasyon bilang botante, mga aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, at mga form ng awtorisasyon para kunin ang balota. Magpapadala rin ang Departamento sa lahat ng mga botanteng hindi mamamayan ng multilinguwal na booklet ng Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan na may impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para sa Lupon ng Edukasyon. Makukuha ang booklet na ito, kasama ng iba pang mga bagay na makatutulong sa pagboto, sa website ng Departamento na sfelections.org.

  Magbibigay din ang Departamento ng ilang opsiyon sa pagboto sa mga rehistradong hindi mamamayan, kabilang na ang pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall, sa mga lugar ng botohan, at sa pamamagitan ng koreo.
   
 5. Paano isasagawa ng Departamento ang outreach (pag-abot sa komunidad) tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Isasagawa ng Departamento ang outreach sa pamamagitan ng mga organisasyong nakabase sa mga komunidad, at sa pakikipagtulungan sa iba’t-ibang ahensiya ng Lungsod kabilang na ang San Francisco Unified School District (Pinagsama-samang Distritong Pampaaralan ng San Francisco), para palawakin ang kaalaman tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan. Para dito, maaaring mag-outreach ang Departamento sa iba’t-ibang paraan, kabilang na ang mga personal na presentasyon para sa edukasyon ng botante, mga anunsiyo sa radyo, pamamahagi ng mga flyer, at paglalathala ng mga abiso online at sa mga pahayagan.

Elihibilidad

 1. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang lahat ng mga hindi mamamayan ?
  Hindi. Kailangang matugunan ng mga hindi mamamayan ang ilang mga pangangailangan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco. Ang nagpaparehistrong hindi mamamayan ay kailangang residente ng San Francisco; hindi bababa sa 18 taong gulang ang edad sa Araw ng Eleksyon; at magulang, legal na tagapatnubay o tagapangalaga ng batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira rin sa San Francisco. Ang mga residenteng hindi mamamayan na nakakulong dahil sa peloni, o ang mga kasalukuyang napatunayan ng isang hukuman na wala sa maayos na katinuan ang pag-iisip para bumoto ay hindi elihible.
   
 2. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang may mga anak na hindi pa pumapasok sa paaralan?
  Oo. Kung hindi man, ang mga kuwalipikadong rehistrante na nangangalaga sa mga batang hindi pa pumapasok sa paaralan na nakatira sa San Francisco ay elihible para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, kung ang nagparehistro ay mga magulang, legal na tagapatnubay o tagapangalaga ng mga residenteng bata, gaya ng mga tuntunin na nasa Seksiyon 6550 ng California Family Code.
   
 3. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang hindi residente ng San Francisco, pero may mga anak/alagang nakatira at nag-aaral sa San Francisco?
  Hindi. Kailangang residente ng San Francisco ang umaasang maging botante at ang kanilang mga anak/alaga.
   
 4. Paano matutukoy ng mga hindi mamamayan kung elihible silang bumoto para sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Tulad ng iniaatas sa ilalim ng MEC §1004(b), maglalabas ang Departamento ng checklist ng mga kinakailangan para matukoy ang elihibilidad ng mga hindi mamamayan sa Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante. Ang checklist ay makukuha sa Ingles, Tsino, Espanyol, Filipino, Vietnamese, at Arabic.

Rehistrasyon

 1. Paano magpaparehistro ang mga hindi mamamayan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Kailangang kumpletuhin ng mga elihibleng hindi mamamayan ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante, at ibalik ito sa Departamento sa pamamagitan ng koreo (bayad na ang selyo), o nang personal. Matapos maiproseso ng form, magpapadala ang Departamento ng Sulat ng Notipikasyon bilang Botante sa rehistrante, karaniwang sa loob ng dalawang linggo, para kumpirmahin ang rehistrasyon. Ipaaalam din ng Departamento sa mga nagpaparehistro kung kulang ang kanilang impormasyon o nangangailangan ng karagdagang aksiyon.
   
 2. Saan makakukuha ng Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante ang mga hindi mamamayan?
  Makukuha ang Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, sa sfelections.org/noncitizen/registration, o sa pagpunta ng personal sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.
   
 3. Makapagpaparehistro ba ang mga hindi mamamayan online o sa pagbisita sa Department of Motor Vehicles (DMV) (Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor)?
  Hindi. Sa kasalukuyan, nakapagpaparehistro para makaboto ang karamihan ng mga residente ng California sa pamamagitan ng pagkumpleto ng online na aplikasyon ng Kalihim ng Estado, o kung nakikipag-transaksiyon sa DMV (hal. kumukuha ng lisensiya, nagpaparehistro ng sasakyan). Gayunpaman, nangangailangan ang mga aplikasyong ito ng pagkumpirma ng pagkamamamayan ng Estados Unidos, kung kaya naman hindi ito angkop para sa mga hindi mamamayan. Kailangang gamitin ng mga hindi mamamayan ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante na ilalabas ng Departamento.
   
 4. Sa pagpaparehistro para makaboto, kailangan ba ng mga hindi mamamayan na magpakita ng pruweba ng pagiging residente nila o ng kanilang anak/alaga?
  Hindi. Ang pagkumpleto ng Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante ang magsisilbing pruweba sa lahat ng mga itinakdang pangangailangan para sa elihibilidad; pipirma sa dokumento ang mga rehistrante sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling sa sinumpaang pahayag.
   
 5. Kailan ang deadline sa pagpaparehistro para makaboto sa eleksyon sa Nobyembre 8, 2022 para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
  Ang deadline sa pagpaparehistro para makaboto sa Nobyembre 8, 2022, eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ay sa Oktubre 24, na labinlimang araw bago ang eleksyon; ang deadline na ito ay parehong para sa mga hindi mamamayan at mamamayang residente. Maaaring bumisita ang mga hindi umabot sa deadline sa sentro ng botohan o sa lugar ng botohan para magparehistro at bumoto sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na “conditional voter registration” (kondisyonal na pagpaparehistro ng botante).
   
 6. May bisa pa rin ba ang rehistrasyon ng mga hindi mamamayan sa mga susunod na eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Wala. Kailangang kumpletuhin ng mga hindi mamamayan ang isang bagong Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante at ibigay sa Departamento bago ang bawat eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

Pagboto

 1. Paano malalaman ng mga hindi mamamayan ang mga kandidato para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Maglalabas ang Departamento ng Booklet para sa Eleksyon ng Lupon ng mga Paaralan sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino na may pangkalahatang impormasyon tungkol sa proseso ng botohan, espesipikong impormasyon tungkol sa mga kandidato para sa Lupon ng mga Paaralan, at isang halimbawang balota. Ipadadala ang booklet na ito sa lahat ng mga rehistradong botante na hindi mamamayan mga isang buwan bago ang eleksyon. Makukuha rin ang booklet online sa sfelections.org/noncitizen/booklet.
   
 2. Ano ang mga opsiyon sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Ibibigay ng Departamento sa mga botanteng hindi mamamayan ang parehong tatlong opsiyon sa pagbotong ibinibigay sa mga botanteng mamamayan—pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagboto sa Sentro ng Botohan, at pagboto sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.
   
 3. Paano makahihiling ng balota ang mga botanteng hindi mamamayan na nais bumoto sa pamamagitan ng koreo?
  Makikita sa unang bahagi ng 2022 ang impormasyon tungkol sa kung paano makatatanggap ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa Nobyembre 2022 eleksyon.

  Maaaring masubaybayan ng mga botanteng hindi mamamayan ang katayuan ng kanilang balotang vote-by-mail sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad (866) 325-9163 o sa paggamit ng Portal ng Impormasyon para sa Pagboto ng Hindi Mamamayan.
   
 4. May opsiyon bang makaboto nang personal ang mga botanteng hindi mamamayan?
  Opo. Isasagawa ng Departamento ang botohan para sa parehong botanteng mamamayan at hindi mamamayan sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa kabuuan ng 29-araw na panahon ng pagboto sa iba pang mga lokasyon ng sentro ng botohan, at sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

  Maaaring pumunta ang mga botante sa alinmang Sentro ng Botohan sa San Francisco para magparehistro upang makaboto, mag-update ng kanilang impormasyon sa rehistrasyon, maghulog ng kanilang vote-by-mail na balota, o magpapalit ng nasirang balota.

  Maaaring pumunta sa Sentro ng Botohan o sa lugar ng botohan, hanggang sa Araw ng Eleksyon, ang sinumang elihibleng residente na hindi nakaabot sa deadline ng pagpaparehistro para kondisyonal na magparehistro at bumoto gamit ang probisyonal na balota. Binibilang ang mga probisyonal na balota matapos makumpirma ng Departamento na ang botante ay nakapagparehistro nang tama at hindi pa bumoboto gamit ang ibang balota.

  Maaaring masubaybayan ng mga botanteng hindi mamamayan ang katayuan ng kanilang balota sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad (866) 325-9163 o sa paggamit ng Portal ng Impormasyon para sa Pagboto ng Hindi Mamamayan.
   
 5. Paano malalaman ng mga botanteng hindi mamamayan ang lugar ng botohan kung saan sila dapat bumoto?
  Maaaring malaman ng mga botanteng hindi mamamayan ang lugar ng botohan kung saan sila dapat bumoto sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, sa pagpunta sa sfelections.org/noncitizenvoting/mypollingplace, o sa pag-check sa likod na pabalat ng kanilang Booklet para sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
   
 6. Anong mga labanan ang makikita sa balota ng mga botanteng hindi mamamayan?
  Tanging ang labanan para sa Lupon ng mga Paaralan ang makikita sa balota ng mga botanteng hindi mamamayan. Mababasa sa apat na wika ang lahat ng instruksiyon at laman ng balota: sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

  Ang mga botanteng hindi mamamayan ay hindi elihibleng bumoto para sa mga kandidato sa pampederal, pang-estado, pandistrito, o panlokal na mga labanan; o bumoto para sa mga proposisyong pampederal, pang-estado, pandistrito, o panlokal.
   
 7. Mayroon din bang abalotang may aksesibilidad para sa mga botanteng hindi mamamayan?
  Oo. Bukod sa mga kagamitang makatutulong sa aksesibilidad para sa pagboto gamit ang papel na balota tulad ng mga panulat na madaling hawakan at mga lente, magbibigay ang Departamento ng mga bersiyong may aksesibilidad sa bersiyong touchscreen at audio ng balota sa Ingles, Tsino (may Cantonese at Mandarin na audio), Espanyol, at Filipino para sa mga botanteng hindi mamamayan. Makukuha ang mga papel na balota at mga kagamitan para dito, at ang mga bersiyon ng balotang may aksesibilidad sa lahat ng sentro ng botohan at lugar ng botohan.
   
 8. Paano boboto ang mga hindi mamamayan sa lugar ng botohan?
  Magkapareho ang proseso ng pagboto sa lugar ng botohan para sa mga botanteng mamamayan at hindi mamamayan. Pagkadating sa lugar ng botohan, hahanapin ng manggagawa sa botohan ang pangalan at address ng botante sa listahan ng mga botante. May dalawang seksiyon ang bawat listahan – ang isa ay rekord ng mga botanteng mamamayan, at ang isa pa ay ang rekord ng mga botanteng hindi mamamayan. Matapos makumpirma ang pangalan at address, papipirmahin ang botante sa listahan. Matapos nito, magbibigay ang manggagawa sa botohan ng folder na panakip at ng balotang may labanan para sa Lupon ng mga Paaralan. Matapos markahan ang balota, ipapasok ito ng botante sa optical scan na makina para sa pagboto para mabilang.
   
 9. Kailangan bang magpakita ng ID ang mga botanteng hindi mamamayan o magbigay ng iba pang mga dokumento, kung boboto nang personal?
  Hindi. Hindi kailangang magpakita ng ID o anumang dokumento ang mga botanteng hindi mamamayan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
   
 10. Mananatili bang kumpidensiyal ang impormasyon tungkol sa rehistrasyon at pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Hindi. Bagaman karaniwang kumpidensiyal ang impormasyon tungkol sa rehistrasyon ng mga botante, sa ilalim ng ilang kondisyong itinakda sa California Elections Code (Kodigo ng Eleksyon ng California), maaaring ibigay ng Departamento ang ilang personal na impormasyon, kabilang ang address ng tirahan at kasaysayan ng pagboto ng mga botanteng hindi mamamayan, sa mga tao o ahensiya para sa mga layuning kaugnay ng eleksyon, para sa pag-aaral, pag-uulat, politikal, o pang-gobyerno.

  Dagdag pa rito, ang impormasyon sa mga listahan (tingnan ang tanong 23), kabilang ang mga pangalan at address ng tirahan ng mga botanteng hindi mamamayan, ay makukuha ng mga manggagawa sa botohan, mga miyembro ng pangkalahatang publiko, mga tagapag-obserba ng eleksyon, at mga ahensiya ng gobyerno.
   
 11. Magbibigay ba ng sulat ang Departamento na nagkukumpirma na maaaring bumoto ang mga hindi mamamayan sa San Francisco?
  Oo. Magbibigay ang Departamento, kung hihilingin, ng sulat na a) naglilista ng mga pamantayang nakatakda sa Charter §13.111 (a)(1) para sa pagboto ng mga hindi mamamayan ng Estados Unidos sa mga eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco, at (b) pagpapatunay na ang isang tao ay bumoto sa isang espesipikong eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan. Ang mga sulat na ito ay inilaan para kumpirmahin ang karapatan sa pagboto na ipinagkaloob sa mga hindi mamamayan sa ilalim ng San Francisco Charter (batas ng San Francisco) at para magsilbing ebidensiya para sa mga layuning kaugnay ng aplikasyon sa naturalisasyon.
   
 12. Makakansela ba ng mga hindi mamamayan ang kanilang rehistrasyon bilang botante matapos nilang makumpleto ang isang Affidavit para sa Pagpaparehistro bilang Botante?
  Oo. Kailangang kumpletuhin at ibigay sa Departamento ng mga hindi mamamayang gustong kanselahin ang kanilang rehistrasyon bilang botante ang isang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante (PDF). Maaaring makuha ang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, sa sfelections.org/noncitizen/registration, o sa personal sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.
   
 13. Sino ang makasasagot ng mga tanong na kaugnay sa imigrasyon at sa pagboto ng hindi mamamayan?
  Mayroong pahina ang Departamento sa sfelections.org na naglilista ng mga organisasyong may tax exempt status sa ilalim ng 26 United States Code Section 9501(c)(3) or 501(c)(4) na may pangunahing misyon na protektahan ang mga karapatan ng mga migrante. Gagawa rin ng form ang Departamento na maaaring gamitin ng mga organisasyon para magpatunay na natutugunan nila ang mga pamantayang ito.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Imigrasyon

Maaaring magbigay ang Departamento ng mga Eleksyon, kung hihilingin, ng sulat na magkukumpirma na elihible para makaboto ang ilang mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco. Ang sulat na ito ay inilalaan para kumpirmahin ang karapatan sa pagboto na ipinagkakaloob sa mga hindi mamamayan sa ilalim ng San Francisco Charter (batas ng San Francisco), at para magsilbing ebidensiya para sa mga layuning kaugnay ng aplikasyon para sa naturalisasyon.

Ang Departamento ng mga ELeksyon ay gumagawa ng maraming maaaring mapagkunan ng impormarsyon para sa mga magpaparehistro pa lamang, na maaaring ma-access gamit ang mga link sa ibaba.

May impormasyon tungkol sa imigrasyon sa mga sumusunod na link:

San Francisco Rapid Response Network
San Francisco Immigration Support
Sanctuary City Ordinance
San Francisco Pathways to Citizenship Initiative