Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Staff assisting a non-citizen voter

 

Magkakaroon ng pagboto ng mga hindi mamamayan sa susunod na eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco, na nakatakda sa Nobyembre 3, 2020.

Nitong eleksyon noong Nobyembre 2016, ipinasa ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N, Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, na may botong 54% laban sa 46%.

Ang Proposisyon N ay isang pag-amyenda sa Tsarter na nagbibigay ng karapatan sa pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa mga hindi mamamayang residente ng San Francisco na nasa legal na edad para bumoto, hindi nakakulong o parolado dahil sa hatol na peloni, at mga magulang, legal na tagapatnubay, o legal na kinikilalang tagapangalaga ng mga batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira sa San Francisco.

Noong Mayo 2018, ipinagtibay ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansang nag-aamyenda sa Municipal Elections Code (Kodigo sa Eleksyon ng Munisipyo) para ipatupad ang Proposisyon N sa pamamagitan ng pag-aatas sa Departamento ng mga Eleksyon na bumuo ng form para sa pagpaparehistro ng mga hindi mamamayan para maging botante at ng iba pang mga dokumentong kaugnay sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan. Inaatas din sa ordinansa na maglabas ng abiso (nakalagay sa ibaba) sa mga materyales para sa pagboto ng mga hindi mamamayan na nagsasabing anumang impormasyong ibibigay sa Departamento ay maaaring makuha ng pederal na gobyerno.

Nakatakdang mawalan ng bisa ang pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Disyembre 31, 2022. Matapos nito, ang Lupon ng mga Superbisor ay maaaring magpatibay ng isang ordinansa para sa pagpapatuloy nito.

Pag-Amyenda sa Tsarter - Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan (PDF, Ingles)

ORDINANSA BLG. 128-18 [Kodigo sa Eleksyon ng Munisipyo - Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan] (PDF, Ingles)

Mahalagang Abiso para sa mga Hindi Mamamayan

 
MAHALAGANG ABISO PARA SA MGA HINDI MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS.

Posibleng makuha ng Immigration and Customs Enforcement (Tagapagpatupad ng Batas ukol sa Imigrasyon at Adwana, ICE) at iba pang ahensiya, organisasyon, at indibidwal ang anumang impormasyong ibibigay ninyo sa Department of Elections (Departamento ng mga Eleksyon) kasama na ang inyong pangalan at address. Bukod rito, kapag nag-aplay kayo para sa naturalisasyon o pagka-mamamayan, tatanungin kayo kung nakapagrehistro o nakaboto na kayo sa pederal, pang-estado o lokal na eleksyon sa Estados Unidos. Baka gusto ninyong kumonsulta sa abugado sa imigrasyon, organisasyong nagbibigay ng proteksiyon sa karapatan ng migrante, o iba pang mapagkukunan ng kaalaman bago kayo magbigay ng anumang personal na impormasyon sa Departament of Elections at bago kayo magparehistro para bumoto sa Eleksiyon ng Board of Education (Lupon ng Edukasyon) ng San Francisco. Makikita rin ninyo ang listahan ng mga organisasyong nonprofit na may espesyalisasyon sa pagprotekta sa mga karapatan ng migrante sa sfelections.org.
አማርኛ - አስፈላጊ ማሳሰቢያ عربى - ملاحظة هامة Հայերեն - արևոր Ծանուցում
বাংলা - িনব,করেণর ফম 粵語 - 重要通知 Cebuano/Bisaya - Importanteng Noticia
潮州話 - 重要通知 Nederlands - Belangrijke mededeling English - IMPORTANT NOTICE فارسی - اطلاعیه مهم
Tagalog - Mahalagang Abiso Français - Avis important Deutsche - Wichtiger Hinweis Ελληνικά - Σημαντική Ανακοίνωση
ગુજરાતી - મહત્વપૂર્ણ સૂચના עברית - הודעה חשובה हिन्दी - महत्वपूर्ण सूचना Ntawv Hmoob - Daim Ntawv Ceeb Toom Tseem Ceeb
Magyar - Fontos Értesítés Ilocano - Importante nga noticia (pakaammo) Bahasa Indonesia - Pemberitahuan Penting Italiano - Comunicazione importante
日本語 - 重要なお知らせ ខ្មែរ - សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ 한국어 - 중요 안내 ພາສາລາວ - ແຈ້ງການສຳຄັນ
普通話 - 重要通知 Mienh - Box tong kuv waac-fienx bun hiuv پښتو - مهمه خبرتیا Polski - Ważna informacja
Português - Aviso importante ਪੰਜਾਬੀ - ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਨੋਟਿਸ Limba română - Aviz Important Русский язык - Важное уведомление
Fa’aSamoa - Fa’asilasilaga Tāua Bosanski - Važna obavijest Hrvatski - Važna obavijest Español - Aviso Importante
台灣語 - 重要通知 ภาษาไทย - ประกาศสำคัญ ትግርኛ - ኣገዳሲ ሓበሬታ 台山話 – 重要通知 (繁體中文)
台山话 – 重要通知 (简体中文) Fakatonga - Fakatokanga Mahu’inga Türkçe - Önemli Duyuru Українська - Важливе повiдомлення
اردو - اہم نوٹس Tiếng Việt - Thông Báo Quan Trọng

Pagpaparehistro para Makaboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

 

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad sa pagpaparehistro, kung paano magparehistro, at kung ano ang dapat asahan matapos ninyong isumite sa Departamento ng mga Eleksyon ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante.

Ang mga elihibleng hindi mamamayan ay kailangang kumumpleto at magbigay sa Departamento ng bagong Affidavit para sa Pagpaparehistro bilang Botante bago ang bawat eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan. Nangangahulugan itong ang mga nagparehistro para bumoto sa Nobyembre 2018 eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan o sa Nobyembre 2019 eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ay kailangang magsumite ng panibagong aplikasyon para sa pagpaparehistro kung nais nilang makibahagi sa Nobyembre 2020 eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

Mga Kailangan para sa Elihibilidad

Kung hindi kayo mamamayan ng Estados Unidos at natutugunan ninyo ang mga nasa ibaba, maaari kayong magparehistro at bumoto sa eleksyon para sa mga Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 3, 2020.

 • Residente ng San Francisco at walang planong lumipat bago ang Nobyembre 3, 2020
 • Hindi bababa sa 18 taong gulang ang edad sa Nobyembre 3, 2020
 • Magulang, o legal na tagapatnubay o tagapangalaga* ng isang batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira sa San Francisco
 • Wala sa kulungan ng estado o pederal, o parolado dahil sa hatol na felony
 • Hindi kasalukuyang napatunayan ng hukuman na wala sa maayos na katinuan ang pag-iisip para bumoto
*Ang tagapangalaga ay isang taong pumipirma sa affidavit para i-enroll ang isang menor de edad sa paaralan at pumapayag sa mga pangangalagang medikal na may kaugnayan sa paaralan sa ngalan ng menor de edad. Tinutukoy ito ng batas ng estado, sa CA Family Code §6550-6552.


Pagpaparehistro para Makaboto

I-download at i-print ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante (makikita sa Abril 2020). Basahin ang Mahalagang Paunawa at gamitin ang Checklist para makumpirma ang pagiging elihible o kuwalipikado. Kumpletuhin, pirmahan, at ibalik ang form bago ang deadline para sa pagpaparehistro, Oktubre 19 (kapag hindi kayo umabot sa deadline para sa pagpaparehistro, mayroon pa rin kayong pagkakataong magparehistro at bumoto sa Sentro ng Botohan hanggang sa mismong Araw ng Eleksyon).

Para ibalik ang form, ipadala ito sa koreo pabalik sa Departamento (hindi kailangan ng selyo kung nakaprint ng double-sided [nakaprint sa magkabilang panig ng papel] at nakatiklop kung saan ang “BUSINESS REPLY MAIL” ang makikita sa harap ng form) o dalhin ang form sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.

Tandaan: Ang pagpaparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 3 ay hindi nagpapahintulot sa inyo na bumoto sa anumang iba pang eleksyong pederal, pang-estado, o lokal.

Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante
የምዝገባ ቅጽ إستمارة تسجيل Գրանցման Ձև
িনব,করেণর ফম 登記表 (中文) Papel para Rehistro
登記表 (中文 - 潮州話) Registratieformulier Voter Registration Form فرم ثبت نام
Form para sa Pagpaparehistro Formulaire d’inscription Anmeldeformular Έντυπο Εγγραφής
નોંધણી માટેનું પત્રક טופס רישום पंजीकरण पत्रक Daim Ntawv Foos Tso Npe
Regisztrációs Űrlap Papel para ti panagrehistro Formulir Pendaftaran Modulo di registrazione
登録用紙 ក្រដាសបំពេញចុះឈ្មោះ 등록 양식 ແບບຟອມລົງທະບຽນ
登記表 (中文 - 普通話) Faaux mbuoz sou-form د نوم لیکنې فورمه Formularz rejestracyjny
Formulário de cadastramento ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ Formular de înregistrare Регистрационный бланк
Pepa Fa’atumu o le Resitara Formular za registraciju Obrazac za prijavu Formulario de Inscripción
登記表 (中文 - 台灣語) แบบฟอร์มการลงทะเบียน መመዝገቢ ፎርም 登記表 (中文 - 台山話)
登记表 (简体中文 - 台山话) Foomu Lesisita Kayıt Formu Реєстрацiйний бланк
رجسٹریشن فارم Đơn Đăng Ký

Para makatanggap sa koreo ng Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.

Ano ang Dapat Asahan Matapos Kayong Magparehistro para Makaboto

Matapos maiproseso ang inyong Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante, padadalhan kayo ng Departamento ng Notification Card para kumpirmahin ang inyong rehistrasyon. Kung hindi ninyo matanggap ang card sa loob ng dalawang linggo, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o mag-email sa amin.

Padadalhan kayo ng Departamento ng Booklet ng Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa mga unang bahagi ng Oktubre, na nasa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Nasa booklet ang impormasyon tungkol sa mga kandidatong tatakbo para sa Lupon ng mga Paaralan, pati ang isang halimbawang balota na magagamit ninyo para magpraktis ng pagmarka ng mga pipiliin ninyo bago pa ninyo markahan ang opisyal ninyong balota.

Para kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa inyong rehistrasyon, at para i-track ang katayuan ng inyong balota, gamitin ang Portal ng Impormasyon para sa Botanteng Hindi Mamamayan o makipag-ugnayan sa Departamento.

Pagkansela ng Inyong Rehistrasyon bilang Botante

Kung gusto ninyong kanselahin ang inyong rehistrasyon bilang botante bago ang eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 3, 2020, i-download, kumpletuhin, at ibigay sa Departamento ang isang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante (PDF). Maaari ring makuha ang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, o sa personal sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.

Pagboto nang Personal sa Inyong Lugar ng Botohan o sa City Hall

Alamin ang tungkol sa pagboto nang personal sa inyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon sa Nobyembre 3, o sa Sentro ng Botohan simula Oktubre 5.

Bumoto sa Inyong Lugar ng Botohan

Magbubukas ang lahat ng mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. Ang lugar ng botohan kung saan kayo dapat bumoto ay itinatakda base sa kung saan kayo nakatira. Gamitin ninyo ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota para makuha ang mga detalye ng lugar ng botohan ninyo.

Pagkadating ninyo sa inyong lugar ng botohan, ibigay ninyo ang inyong pangalan at address sa manggagawa sa botohan. Kapag nakita na ng manggagawa sa botohan ang inyong pangalan at address sa Listahan ng mga Botante, papapirmahin kayo sa listahan ng botante.

Matapos nito, bibigyan kayo ng manggagawa sa botohan ng folder na panakip at ng isang papel na balota na may labanan para sa Lupon ng mga Paaralan. Ang balota at ang mga instruksiyon sa pagboto ay nakasulat sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Dalhin ninyo ang inyong balota sa voting booth (puwesto kung saan bumoboto). Siguraduhing basahin ang mga instruksiyong nakasulat sa itaas na bahagi ng balota. Pagkatapos ninyong markahan ang balota, ipasok ang balota sa makina para sa pagboto, at kunin ang inyong “I Voted” sticker.

Bukod sa mga kagamitang makatutulong sa aksesibilidad para sa pagboto gamit ang papel na balota tulad ng mga panulat na madaling hawakan at mga lente, mayroon ding bersiyong touchscreen at audio ang balota sa Ingles, Tsino (may Cantonese at Mandarin na audio), Espanyol, at Filipino. Kung mas gusto ninyong bumoto gamit ang audio o touchscreen na balota, sabihin ninyo sa manggagawa sa eleksyon.

Kung kailangan ninyo ng tulong habang bumoboto, magpatulong sa manggagawa sa botohan. May mga badge ng pangalan ang mga manggagawa sa botohan kung saan nakalagay ang mga wikang kanilang sinasalita. Maaari rin kayong magsama ng hanggang sa dalawang tao sa inyong lugar ng botohan, kailangan lamang na hindi sila kinatawan ng inyong employer o ng inyong unyon.

Kung hindi nakalista ang pangalan ninyo sa Listahan ng mga Botante, maaaring kayo ay nasa lugar ng botohan na iba sa itinakda para sa inyo. Kung nagparehistro kayo para bumoto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa o bago ang deadline na Oktubre 19, may karapatan kayong maghain ng probisyonal na balota sa lugar ng botohan.

Kung hindi kayo nakapagparehistro para bumoto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan bago ang deadline, may karapatan kayong magparehistro para bumoto ng kondisyonal sa Departamento ng mga Eleksyon, at maghain ng probisyonal na balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall.

Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall

Bukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa Oktubre 5, na nasa ground floor ng City Hall ng San Francisco, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48.

I-click ito para makuha ang direksyon papunta sa City Hall.

Sa Sentro ng Botohan, maaari kayong maghain ng balota, magparehistro, mag-update ng inyong rehistrasyon, o maghulog ng inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, o kumuha ng pamalit na balota. Bukas ang Sentro ng Botohan sa mga sumusunod na oras:

 • Lunes hanggang Biyernes, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. simula Oktubre 5
 • Dalawang Sabado at Linggo bago ang Araw ng Eleksyon sa Nobyembre 3, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. (pumasok sa Grove Street)
 • Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.

I-awtorisa ang Sinuman para Kunin ang Inyong Balota sa City Hall

Para i-awtorisa ang sinuman para kunin ang inyong balota, kumpletuhin at pirmahan ang Awtorisasyon para Kunin ang Balota para sa Botanteng Hindi Mamamayan (makikita sa Agosto 2020). Kailangang dalhin ng taong inyong inawtorisa ang kinumpletong form na ito sa Sentro ng Botohan sa City Hall, sa labas ng Room 48.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo


Pag-apply para Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo

Alamin ang mga opsiyon para sa pag-apply at pagbalik ng inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, at kung paano i-check ang status ng inyong balota.

Kailangang matanggap ng Departamento ang kahilingan ninyo para bumoto sa pamamagitan ng koreo nang hindi lalampas sa Oktubre 27. May tatlong paraan para humiling ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo:

Sa Oktubre, padadalhan kayo ng balota, mga instruksiyon sa pagboto, at pambalik na sobre na bayad na ang selyo. Ang mga materyales ay nasa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Kung nagkamali kayo habang nagmamarka kayo ng balota o nawala ninyo ito, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 para humiling na mapadalhan kayo ng pamalit na balota.

Simula Oktubre 5, maaari nang ma-access at mamarkahan ng mga botanteng may kapansanan ang isang balotang nasa screen-readable (nababasa sa screen) na format mula sa anumang computer na may access sa internet, gamit ang Accessible na Vote-by-Mail Portal para sa mga Botanteng Hindi-Mamamayan.

Pagbalik ng Inyong Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Para ibalik ang inyong balota, kumpletuhin at pirmahan ang pambalik na sobre ng inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng pangkoreo. Siguraduhing sumulat ng malinaw at pumirma sa itinalagang seksiyon na gaya ng pirma ninyo noong kayo ay nagparehistro. Tiklupin ang inyong balota, at saka ipasok sa loob ng kinumpleto at pinirmahang pambalik na sobre.

Tandaang ibalik sa oras ang inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, sa koreo man o sa personal.

Para mabilang, ang mga balotang ibinalik sa pamamagitan ng koreo ay kailangang ma-postmark bago o sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, at matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas nang Biyernes, Nobyembre 6. Kung ibabalik ninyo ang balota ninyo sa Araw ng Eleksyon gamit ang asul na USPS mailbox, i-check ang nakapaskil na oras ng koleksyon para masiguro ninyong mapo-postmark ang pambalik na sobre ng inyong balota sa araw ding iyon.

Ang mga balotang ibabalik nang personal ay kailangang matanggap nang hindi lalampas sa 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3. Tingnan ang talaan sa ibaba para sa mga oras at lokasyon ng pagbabalik ng inyong balota nang personal.

  Hours Location
Sentro ng Botohan sa
City Hall
Lunes hanggang Biyernes, simula 29 araw bago ang
Araw ng Eleksyon
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Sabado at Linggo
(dalawang Sabado-Linggo bago ang Araw ng Eleksyon)
10 a.m. hanggang 4 p.m.

Araw ng Eleksyon
7 a.m. hanggang 8 p.m.
Ground Floor ng City Hall
ng San Francisco
City Hall
I-click ito para makuha ang mga direksyon
Mga hulugan ng balota
sa labas ng City Hall
Sabado at Linggo
(ang Sabado-Linggo bago ang Araw ng Eleksyon)
10 a.m. hanggang 4 p.m.

Lunes, bago ang Araw ng Eleksyon
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Araw ng Eleksyon
7 a.m. hanggang 8 p.m.
Sa labas ng dalawang
pasukan sa City Hall:
ang pangunahing
pasukan sa
Dr. Carlton B. Goodlett
Place
(Polk Street) at ang
pasukan sa Grove Street
Mga Lugar ng Botohan Araw ng Eleksyon
7 a.m. hanggang 8 p.m.
Mga Lugar ng Botohan sa
San Francisco

Maaari ninyong i-awtorisa ang sinuman para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng pagbigay ng kinakailangang impormasyon sa likod ng pambalik na sobre ng balota ng inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Pareho ang mga deadline ng pagbalik ng balota.

I-Check ang Katayuan ng Inyong Balota

Para i-check ang katayuan ng inyong balota, gamitin ang Portal ng Impormasyon para sa Botanteng Hindi Mamamayan o makipag-ugnayan sa Departamento.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon at mga Madalas na Katanungan tungkol sa Rehistrasyon at Pagboto

Mayroong mga iba’t-ibang mapagkukunan ng impormasyon ang Departamento (hal. Gabay sa Pagpaparehistro at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan, isang pulyeto na may impormasyon tungkol sa elihibilidad at mga mahahalagang petsa) para sa mga gustong magparehistro, na maaari ring gamitin ng mga organisasyon at indibiduwal na nagsasagawa ng outreach tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan. Ang mga materyales na ito ay makukuha sa pahinang ito sa Pebrero.

Kung interesado kayong kumuha ng mga materyales para sa edukasyon ng botante, mangyaring gamitin ang Form para sa Paghiling ng mga Materyales para sa Edukasyon at Pag-abot sa mga Komunidad, o tumawag sa (415) 554-4310.

Magkakaroon ang Departamento ng pahina sa sfelections.org na maglilista ng mga organisasyong may tax exempt status sa ilalim ng 26 United States Code Section 9501 (c) o 501(c)(4) na may pangunahing misyong protektahan ang mga karapatan ng mga migrante. Gagawa rin ng form ang Departamento na maaaring gamitin ng mga organisasyon bilang pagpapatibay na natutugunan nila ang mga pamantayang ito.

Mababasa sa mga Madalas na Katanungan tungkol sa Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ang mga sagot sa ilan sa mga pinakamadalas na itanong tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan.

 1. Anong mga kaganapan ang naglunsad sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
 2. Bakit nagbibigay ang Departamento ng abiso sa mga hindi mamamayan sa mga materyales para sa pagpaparehistro at pagboto?
 3. Para sa aling eleksyon para sa mga Lupon ng Paaralan makaboboto ang mga hindi mamamayan?
 4. Paano naghahanda ang Departamento para sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
 5. Paano isasagawa ng Departamento ang outreach (pag-abot sa komunidad) tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
 6. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang lahat ng mga hindi mamamayan?
 7. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang may mga anak na hindi pa pumapasok sa paaralan?
 8. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang hindi residente ng San Francisco, pero may mga anak/alagang nakatira at nag-aaral sa San Francisco?
 9. Paano matutukoy ng mga hindi mamamayan kung elihible silang bumoto para sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
 10. Paano magpaparehistro ang mga hindi mamamayan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
 11. Saan makakukuha ng Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante ang mga hindi mamamayan?
 12. Makapagpaparehistro ba ang mga hindi mamamayan online o sa pagbisita sa Department of Motor Vehicles (DMV) (Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor)?
 13. Sa pagpaparehistro para makaboto, kailangan ba ng mga hindi mamamayan na magpakita ng pruweba ng pagiging residente nila o ng kanilang anak/alaga?
 14. Kailan ang deadline sa pagpaparehistro para makaboto sa eleksyon sa Nobyembre 3, 2020 para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
 15. May bisa pa rin ba ang rehistrasyon ng mga hindi mamamayan sa mga susunod na eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
 16. Paano malalaman ng mga hindi mamamayan ang mga kandidato para sa Lupon ng mga Paaralan?
 17. Ano ang mga opsiyon sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
 18. Ano ang mga opsiyon sa pagboto ng mga hindi mamamayang rehistrante?
 19. Isa rin bang opsiyon para sa mga hindi mamamayang rehistrante ang pagboto sa Sentro ng Botohan?
 20. Paano malalaman ng mga botanteng hindi mamamayan ang lugar ng botohan kung saan sila dapat bumoto?
 21. Anong mga labanan ang makikita sa balota ng mga botanteng hindi mamamayan?
 22. Mayroon din bang balotang may aksesibilidad para sa mga botanteng hindi mamamayan?
 23. Paano boboto ang mga hindi mamamayan sa lugar ng botohan?
 24. Kailangan bang magpakita ng ID ang mga botanteng hindi mamamayan o magbigay ng iba pang mga dokumento, kung boboto nang personal sa mga lugar ng botohan o sa Sentro ng Botohan sa City Hall?
 25. Mananatili bang kumpidensiyal ang impormasyon tungkol sa rehistrasyon at pagboto ng mga hindi mamamayan?
 26. Magbibigay ba ng sulat ang Departamento na nagkukumpirma na maaaring bumoto ang mga hindi mamamayan sa San Francisco?
 27. Makakansela ba ng mga hindi mamamayan ang kanilang rehistrasyon bilang botante matapos nilang makumpleto ang isang Affidavit para sa Pagpaparehistro bilang Botante?
 28. Sino ang makasasagot ng mga tanong na kaugnay sa imigrasyon at sa pagboto ng hindi mamamayan?

Background (Nakaraang Batayan)

 1. Anong mga kaganapan ang naglunsad sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
  Noong Hulyo 2016, ibinoto ng Lupon ng mga Superbisor para mailagay sa balota ang Proposisyon N. Iminungkahi ng Proposisyon N na palitan ang Tsarter ng Lungsod sa pamamagitan ng pagbibigay karapatan sa mga hindi mamamayang residente ng San Francisco na magulang, legal na tagapatnubay, o tagapangalaga ng mga batang naninirahan sa San Francisco na bumoto sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon. Noong Nobyembre 2016, ipinasa ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N, nang may 54% na pagsang-ayon.

  Kasunod nito, noong Mayo 2018, ipinasa ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansang nag-aatas sa Departamento ng mga Eleksyon (Departamento) na magsagawa ng mga hakbang para ipatupad ang Proposisyon N. Inaatas ng ordinansa sa Departamento na gumawa ng form para sa pagpaparehistro ng mga hindi mamamayan bilang botante sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, na isama sa lahat ng mga mahalagang materyales para sa mga botante ang abisong magpapaalam sa mga hindi mamamayan na maaaring makuha ng pederal na gobyerno ang anumang impormasyong ibibigay nila sa Departamento, at na gumawa ng mga dokumentong kaugnay sa pagboto ng mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
   
 2. Bakit nagbibigay ang Departamento ng abiso sa mga hindi mamamayan sa mga materyales para sa pagpaparehistro at pagboto?
  Ayon sa Municipal Elections Code (MEC) §1003, kailangang ilagay ng Departamento ang sumusunod na abiso sa Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante sa paraang madaling makita, at na may mga salitang “MAHALAGANG ABISO PARA SA MGA HINDI MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS” na nakasulat sa malalaking letra.

           MAHALAGANG ABISO PARA SA MGA HINDI MAMAMAYAN NG ESTADOS UNIDOS
  Posibleng makuha ng Immigration and Customs Enforcement (Pagpapatupad ng Batas ukol sa Imigrasyon at Pag-aangkat, ICE) at iba pang ahensiya, organisasyon, at indibidwal ang anumang impormasyong ibibigay ninyo sa Department of Elections (Departamento ng mga Eleksyon) kasama na ang inyong pangalan at address. Bukod rito, kapag nag-aplay kayo para sa naturalisasyon o pagka-mamamayan, tatanungin kayo kung nakapagrehistro o nakaboto na kayo sa pederal, pang-estado o lokal na eleksyon sa Estados Unidos. Baka gusto ninyong kumonsulta sa abugado sa imigrasyon, organisasyong nagbibigay ng proteksiyon sa karapatan ng migrante, o iba pang mapagkukunan ng kaalaman bago kayo magbigay ng anumang personal na impormasyon sa Department of Elections at bago kayo magparehistro para bumoto sa Eleksiyon ng Board of Education (Lupon ng Edukasyon) ng San Francisco. Makikita rin ninyo ang listahan ng mga organisasyong nonprofit na may espesyalisasyon sa pagprotekta sa mga karapatan ng migrante sa sfelections.org.

  Bukod sa Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante, makikita din ang abisong nasa itaas sa lahat ng mga materyales para sa impormasyon at pagboto ng mga hindi mamamayan.

  Isasalin at ilalabas ng Departamento ang abiso sa mga sumusunod na wika: Amharic, Arabic, Armenian, Assyrian, Bengali, Burmese, Cantonese, Cebuano (Visayan), Chaozhou, Dutch, Farsi (Persian), Tagalog, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Ilocano, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer (Cambodian), Korean, Lao, Mandarin, Mien (Yao), Pashto, Polish, Portuguese, Punjabi, Rumanian, Russian, Samoan, Serbo Croatian (Bosnian), Serbo Croatian (Croatian), Espanyol, Taiwanese, Thai, Tigrinva, Toishanese, Tongan, Turkish, Ukrainian, Urdu, at Vietnamese.
   
 3. Para sa aling eleksyon para sa mga Lupon ng Paaralan makaboboto ang mga hindi mamamayan?
  Maaaring magparehistro at bumoto ang mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 2018, at sa bawat eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan matapos nito, na nakatakda kada dalawang buwan, hanggang Nobyembre 2022. Matapos ang eleksyon sa Nobyembre 22, mawawalan ng bisa ang pagboto ng mga hindi mamamayan na nagbunga mula sa Proposisyon N, maliban na lamang kung magpapasa ng ordinansa ang Lupon ng mga Superbisor na espesipikong magpapahaba sa implementasyon nito.
   
 4. Paano naghahanda ang Departamento para sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Maghahanda ang Departamento ng “Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan bilang Botante” pati na ng checklist sa elihibilidad sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino. Ang form na ito ang tanging paraan para makapagparehistro para makaboto ang mga hindi mamamayan.

  Maglalabas din ang Departamento ng mga balotang multilinguwal na pang-Lupon ng mga Paaralan lamang, pati ng mga materyales para sa eleksyon, kabilang ang mga kard ng notipikasyon bilang botante, mga aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, at mga form ng awtorisasyon para kunin ang balota. Magpapadala rin ang Departamento sa lahat ng mga botanteng hindi mamamayan ng multilinguwal na booklet ng Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan na may impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para sa Lupon ng Edukasyon. Makukuha ang booklet na ito, kasama ng iba pang mga bagay na makatutulong sa pagboto, sa website ng Departamento na sfelections.org.

  Magbibigay din ang Departamento ng ilang opsiyon sa pagboto sa mga rehistradong hindi mamamayan, kabilang na ang pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall, sa mga lugar ng botohan, at sa pamamagitan ng koreo.
   
 5. Paano isasagawa ng Departamento ang outreach (pag-abot sa komunidad) tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Isasagawa ng Departamento ang outreach sa pamamagitan ng mga organisasyong nakabase sa mga komunidad, at sa pakikipagtulungan sa iba’t-ibang ahensiya ng Lungsod kabilang na ang San Francisco Unified School District (Pinagsama-samang Distritong Pampaaralan ng San Francisco), para palawakin ang kaalaman tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan. Para dito, maaaring mag-outreach ang Departamento sa iba’t-ibang paraan, kabilang na ang mga personal na presentasyon para sa edukasyon ng botante, mga anunsiyo sa radyo, pamamahagi ng mga flyer, at paglalathala ng mga abiso online at sa mga pahayagan.

Elihibilidad

 1. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang lahat ng mga hindi mamamayan ?
  Hindi. Kailangang matugunan ng mga hindi mamamayan ang ilang mga pangangailangan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco. Ang nagpaparehistrong hindi mamamayan ay kailangang residente ng San Francisco; hindi bababa sa 18 taong gulang ang edad sa Araw ng Eleksyon; at magulang, legal na tagapatnubay o tagapangalaga ng batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira rin sa San Francisco. Ang mga residenteng hindi mamamayan na nakakulong o parolado dahil sa peloni, o ang mga kasalukuyang napatunayan ng isang hukuman na wala sa maayos na katinuan ang pag-iisip para bumoto ay hindi elihible.
   
 2. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang may mga anak na hindi pa pumapasok sa paaralan?
  Oo. Kung hindi man, ang mga kuwalipikadong rehistrante na nangangalaga sa mga batang hindi pa pumapasok sa paaralan na nakatira sa San Francisco ay elihible para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, kung ang nagparehistro ay mga magulang, legal na tagapatnubay o tagapangalaga ng mga residenteng bata, gaya ng mga tuntunin na nasa Seksiyon 6550 ng California Family Code.
   
 3. Elihible bang magparehistro para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco ang mga hindi mamamayang hindi residente ng San Francisco, pero may mga anak/alagang nakatira at nag-aaral sa San Francisco?
  Hindi. Kailangang residente ng San Francisco ang umaasang maging botante at ang kanilang mga anak/alaga.
   
 4. Paano matutukoy ng mga hindi mamamayan kung elihible silang bumoto para sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Tulad ng iniaatas sa ilalim ng MEC §1004(b), maglalabas ang Departamento ng checklist ng mga kinakailangan para matukoy ang elihibilidad ng mga hindi mamamayan sa Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante. Ang checklist ay makukuha sa Ingles, Tsino, Espanyol, Filipino, Vietnamese, at Arabic.

Rehistrasyon

 1. Paano magpaparehistro ang mga hindi mamamayan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Kailangang kumpletuhin ng mga elihibleng hindi mamamayan ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante, at ibalik ito sa Departamento sa pamamagitan ng koreo (bayad na ang selyo), o nang personal. Matapos maiproseso ng form, magpapadala ang Departamento ng Kard ng Notipikasyon bilang Botante sa rehistrante, karaniwang sa loob ng dalawang linggo, para kumpirmahin ang rehistrasyon. Ipaaalam din ng Departamento sa mga nagpaparehistro kung kulang ang kanilang impormasyon o nangangailangan ng karagdagang aksiyon.
   
 2. Saan makakukuha ng Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante ang mga hindi mamamayan?
  Makukuha ang Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, sa sfelections.org/noncitizen/registration, o sa pagpunta ng personal sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.
   
 3. Makapagpaparehistro ba ang mga hindi mamamayan online o sa pagbisita sa Department of Motor Vehicles (DMV) (Kagawaran ng mga Sasakyang De-Motor)?
  Hindi. Sa kasalukuyan, nakapagpaparehistro para makaboto ang karamihan ng mga residente ng California sa pamamagitan ng pagkumpleto ng online na aplikasyon ng Kalihim ng Estado, o kung nakikipag-transaksiyon sa DMV (hal. kumukuha ng lisensiya, nagpaparehistro ng sasakyan). Gayunpaman, nangangailangan ang mga aplikasyong ito ng pagkumpirma ng pagkamamamayan ng Estados Unidos, kung kaya naman hindi ito angkop para sa mga hindi mamamayan. Kailangang gamitin ng mga hindi mamamayan ang Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante na ilalabas ng Departamento.
   
 4. Sa pagpaparehistro para makaboto, kailangan ba ng mga hindi mamamayan na magpakita ng pruweba ng pagiging residente nila o ng kanilang anak/alaga?
  Hindi. Ang pagkumpleto ng Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante ang magsisilbing pruweba sa lahat ng mga itinakdang pangangailangan para sa elihibilidad; pipirma sa dokumento ang mga rehistrante sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling sa sinumpaang pahayag.
   
 5. Kailan ang deadline sa pagpaparehistro para makaboto sa eleksyon sa Nobyembre 3, 2020 para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco?
  Ang deadline sa pagpaparehistro para makaboto sa Nobyembre 3, 2020, eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ay sa Oktubre 19, na labinlimang araw bago ang eleksyon; ang deadline na ito ay parehong para sa mga hindi mamamayan at mamamayang residente. Maaaring bumisita ang mga hindi umabot sa deadline sa Sentro ng Botohan o sa lugar ng botohan para magparehistro at bumoto sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na “conditional voter registration” (kondisyonal na pagpaparehistro ng botante).
   
 6. May bisa pa rin ba ang rehistrasyon ng mga hindi mamamayan sa mga susunod na eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Wala. Kailangang kumpletuhin ng mga hindi mamamayan ang isang bagong Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante at ibigay sa Departamento bago ang bawat eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

Pagboto

 1. Paano malalaman ng mga hindi mamamayan ang mga kandidato para sa Lupon ng mga Paaralan?
  Maglalabas ang Departamento ng Booklet para sa Eleksyon ng Lupon ng mga Paaralan sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino na may pangkalahatang impormasyon tungkol sa proseso ng botohan, espesipikong impormasyon tungkol sa mga kandidato para sa Lupon ng mga Paaralan, at isang halimbawang balota. Ipadadala ang booklet na ito sa lahat ng mga rehistradong botante na hindi mamamayan mga isang buwan bago ang eleksyon. Makukuha rin ang booklet online sa sfelections.org/noncitizen/booklet.
   
 2. Ano ang mga opsiyon sa pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Ibibigay ng Departamento sa mga botanteng hindi mamamayan ang parehong tatlong opsiyon sa pagbotong ibinibigay sa mga botanteng mamamayan—pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagboto sa Sentro ng Botohan, at pagboto sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.
   
 3. Ano ang mga opsiyon sa pagboto ng mga hindi mamamayang rehistrante?
  Lahat ng paraan sa aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay iaangkop ng Departamento para sa mga botanteng hindi mamamayan, kabilang na ang online, sa telepono, sa koreo, o personal na aplikasyon. Ang deadline para sa aplikasyon para sa vote-by-mail na balota—Oktubre 27, 2020—ay parehong itatakda para sa hindi mamamayan at mamamayang mga botante.

  Humigit-kumulang isang buwan bago ang eleksyon, magpapadala ang Departamento sa mga botanteng hindi mamamayan na humiling na makaboto sa pamamagitan ng koreo ng mga balota na naglalaman lamang ng labanan para sa Lupon ng mga Paaralan, kabilang na ang mga instruksiyon sa kung papaano kukumpletuhin at ibabalik ang mga balota. Maaaring ipadala ng mga botante ang kanilang mga balota sa Departamento (bayad na ang selyo), o ibalik ito nang personal sa tanggapan ng Departamento, sa drop-off station o hulugan ng balota sa labas ng City Hall, o saanmang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Maaari ring mag-awtorisa ang mga botante ng magbabalik ng balota para sa kanila.

  Maglalaan ang Departamento ng numero ng telepono na maaaring matawagan nang libre kung saan maaaring makumpirma ng mga botante kung natanggap na ang kanilang mga vote-by-mail na balota at masusubaybayan ang katayuan nito.
   
 4. Isa rin bang opsiyon para sa mga hindi mamamayang rehistrante ang pagboto sa Sentro ng Botohan?
  Opo. Isasagawa ng Departamento ang botohan para sa parehong botanteng mamamayan at hindi mamamayang sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa kabuuan ng 29-araw na panahon ng pagboto (Oktubre 5, 2020, hanggang Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 2020), at sa iba pang mga lokasyon ng Sentro ng Botohan sa San Francisco.

  Maaaring pumunta ang mga botante saanmang Sentro ng Botohan sa San Francisco para magparehistro para bumoto, mag-update ng kanilang rehistrasyon, maghulog ng kanilang vote-by-mail na balota, o magpapalit ng nasirang balota.

  Maaari pumunta sa Sentro ng Botohan o sa lugar ng botohan, hanggang sa Araw ng Eleksyon, ang sinumang elihibleng residente na hindi nakaabot sa deadline ng pagpaparehistro para kondisyonal na magparehistro at bumoto gamit ang probisyonal na balota. Binibilang ang mga probisyonal na balota matapos makumpirma ng Departamento na ang botante ay nakapagparehistro nang tama at hindi pa bumoboto gamit ang ibang balota.

  Maaaring mai-track ng mga botanteng hindi mamamayan na boboto sa Sentro ng Botohan ang kanilang mga balota gamit ang numero ng teleponong toll-free na ibibigay ng Departamento.
   
 5. Paano malalaman ng mga botanteng hindi mamamayan ang lugar ng botohan kung saan sila dapat bumoto?
  Maaaring malaman ng mga botanteng hindi mamamayan ang lugar ng botohan kung saan sila dapat bumoto sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, sa pagpunta sa sfelections.org/noncitizenvoting/mypollingplace, o sa pag-check sa likod na pabalat ng kanilang Booklet para sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
   
 6. Anong mga labanan ang makikita sa balota ng mga botanteng hindi mamamayan?
  Tanging ang labanan para sa Lupon ng mga Paaralan ang makikita sa balota ng mga botanteng hindi mamamayan. Mababasa sa apat na wika ang lahat ng instruksiyon at laman ng balota: sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

  Ang mga botanteng hindi mamamayan ay hindi elihibleng bumoto para sa mga kandidato sa pampederal, pang-estado, pandistrito, o panlokal na mga labanan; o bumoto para sa mga proposisyong pampederal, pang-estado, pandistrito, o panlokal.
   
 7. Mayroon din bang balotang may aksesibilidad para sa mga botanteng hindi mamamayan?
  Oo. Bukod sa mga kagamitang makatutulong sa aksesibilidad para sa pagboto gamit ang papel na balota tulad ng mga panulat na madaling hawakan at mga lente, magbibigay ang Departamento ng mga bersiyong may aksesibilidad sa bersiyong touchscreen at audio ng balota sa Ingles, Tsino (may Cantonese at Mandarin na audio), Espanyol, at Filipino para sa mga botanteng hindi mamamayan. Makukuha ang mga papel na balota at mga kagamitan para dito, at ang mga bersiyon ng balotang may aksesibilidad sa Sentro ng Botohan sa City Hall at sa lahat ng lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.
   
 8. Paano boboto ang mga hindi mamamayan sa lugar ng botohan?
  Magkapareho ang proseso ng pagboto sa lugar ng botohan para sa mga botanteng mamamayan at hindi mamamayan. Pagkadating sa lugar ng botohan, hahanapin ng manggagawa sa botohan ang pangalan at address ng botante sa listahan ng mga botante. May dalawang seksiyon ang bawat listahan – ang isa ay rekord ng mga botanteng mamamayan, at ang isa pa ay ang rekord ng mga botanteng hindi mamamayan. Matapos makumpirma ang pangalan at address, papipirmahin ang botante sa listahan. Matapos nito, magbibigay ang manggagawa sa botohan ng folder na panakip at ng balotang may labanan para sa Lupon ng mga Paaralan. Matapos markahan ang balota, ipapasok ito ng botante sa optical scan na makina para sa pagboto para mabilang.
   
 9. Kailangan bang magpakita ng ID ang mga botanteng hindi mamamayan o magbigay ng iba pang mga dokumento, kung boboto nang personal sa mga lugar ng botohan o sa Sentro ng Botohan sa City Hall?
  Hindi. Hindi kailangang magpakita ng ID o anumang dokumento ang mga botanteng hindi mamamayan para makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
   
 10. Mananatili bang kumpidensiyal ang impormasyon tungkol sa rehistrasyon at pagboto ng mga hindi mamamayan?
  Hindi. Bagaman karaniwang kumpidensiyal ang impormasyon tungkol sa rehistrasyon ng mga botante, sa ilalim ng ilang kondisyong itinakda sa California Elections Code (Kodigo ng Eleksyon ng California), maaaring ibigay ng Departamento ang ilang personal na impormasyon, kabilang ang address ng tirahan at kasaysayan ng pagboto ng mga botanteng hindi mamamayan, sa mga tao o ahensiya para sa mga layuning kaugnay ng eleksyon, para sa pag-aaral, pag-uulat, politikal, o pang-gobyerno.

  Dagdag pa rito, ang impormasyon sa mga listahan (tingnan ang tanong 23), kabilang ang mga pangalan at address ng tirahan ng mga botanteng hindi mamamayan, ay makukuha ng mga manggagawa sa botohan, mga miyembro ng pangkalahatang publiko, mga tagapag-obserba ng eleksyon, at mga ahensiya ng gobyerno.
   
 11. Magbibigay ba ng sulat ang Departamento na nagkukumpirma na maaaring bumoto ang mga hindi mamamayan sa San Francisco?
  Oo. Magbibigay ang Departamento, kung hihilingin, ng sulat na a) naglilista ng mga pamantayang nakatakda sa Charter §13.111 (a)(1) para sa pagboto ng mga hindi mamamayan ng Estados Unidos sa mga eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco, at (b) pagpapatunay na ang isang tao ay bumoto sa isang espesipikong eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan. Ang mga sulat na ito ay inilaan para kumpirmahin ang karapatan sa pagboto na ipinagkaloob sa mga hindi mamamayan sa ilalim ng San Francisco Charter (batas ng San Francisco) at para magsilbing ebidensiya para sa mga layuning kaugnay ng aplikasyon sa naturalisasyon.
   
 12. Makakansela ba ng mga hindi mamamayan ang kanilang rehistrasyon bilang botante matapos nilang makumpleto ang isang Affidavit para sa Pagpaparehistro bilang Botante?
  Oo. Kailangang kumpletuhin at ibigay sa Departamento ng mga hindi mamamayang gustong kanselahin ang kanilang rehistrasyon bilang botante ang isang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante (PDF). Maaaring makuha ang Kahilingan para Kanselahin ang Rehistrasyon bilang Botante sa pamamagitan ng pagtawag sa Departamento sa (415) 554-4310, sa sfelections.org/noncitizen/registration, o sa personal sa opisina ng Departamento sa Room 48 sa City Hall.
   
 13. Sino ang makasasagot ng mga tanong na kaugnay sa imigrasyon at sa pagboto ng hindi mamamayan?
  Maglalabas ang Departamento ng pahina sa sfelections.org na maglilista ng mga organisasyong may tax exempt status sa ilalim ng 26 United States Code Section 9501(c)(3) or 501(c)(4) na may pangunahing misyon na protektahan ang mga karapatan ng mga migrante. Gagawa rin ng form ang Departamento na maaaring gamitin ng mga organisasyon para magpatunay na natutugunan nila ang mga pamantayang ito.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Imigrasyon

Maaaring magbigay ang Departamento ng mga Eleksyon, kung hihilingin, ng sulat na magkukumpirma na elihible para makaboto ang ilang mga hindi mamamayan sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco. Ang sulat na ito ay inilalaan para kumpirmahin ang karapatan sa pagboto na ipinagkakaloob sa mga hindi mamamayan sa ilalim ng San Francisco Charter (batas ng San Francisco), at para magsilbing ebidensiya para sa mga layuning kaugnay ng aplikasyon para sa naturalisasyon.

Ang Departamento ng mga ELeksyon ay gumagawa ng maraming maaaring mapagkunan ng impormarsyon para sa mga magpaparehistro pa lamang, na maaaring ma-access gamit ang mga link sa ibaba.

 

May impormasyon tungkol sa imigrasyon sa mga sumusunod na link:

San Francisco Rapid Response Network
San Francisco Immigration Support
Sanctuary City Ordinance
San Francisco Pathways to Citizenship Initiative