Rehistrasyon para sa Kondisyonal na Botante

Voter dropping a provisional ballot envelope into a red ballot box at a polling place

 

Kung nakatira kayo sa San Francisco at hindi nakapagparehistro para makaboto bago ang deadline ng rehistrasyon, maaari kayong pumunta sa Departamento ng mga Eleksyon sa loob ng dalawang linggo bago ang Araw ng Eleksyon, o sa Araw ng Eleksyon, para kondisyonal na magparehistro at bumoto gamit ang isang probisyonal na balota. Hindi kayo makakapagparehistro o makaboboto sa ibang lugar ng botohan.

Pagkatapos ninyong makumpleto ang inyong aplikasyon para sa rehistrasyon bilang botante, makatatanggap kayo ng probisyonal na balota. Beberipikahin ng Departamento ang inyong elihibilidad. Sa oras na maproseso ang inyong rehistrasyon, kukumpirmahin ng Departamento na hindi pa kayo nakapaghahain ng ibang balota sa eleksyon, at pagkatapos, bibilangin ang inyong probisyonal na balota. Maaari ninyong i-check ang katayuan ng inyong probisyonal na balota gamit ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal na Balota.

Isinabatas ang Rehistrasyon para sa Kondisyonal na Botante noong 2012. Nagkabisa ito noong Enero 1, 2017, bilang resulta ng sertipikasyon ng VoteCal, ang database ng rehistrasyon ng botante sa buong estado ng California, noong Setyembre 26, 2016.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang teksto ng Legislative Counsel's Digest (Buod ng Lehislatibong Tagapayo) ng Panukalang Batas ng Asembleya o ang California Elections Code Sections 2170 - 2173 (Seksiyon 2170-2173 ng Kodigo ng Eleksyon ng California).