Rehistrasyon para sa mga Espesyal na Kalagayan

Elections staff assisting a customer over the counter

 

Nagsusumikap ang Departamento ng mga Eleksyon para matiyak na may oportunidad para magparehistro at makaboto ang bawat elihibleng residente ng San Francisco. Kung kayo ay nasa alinman sa mga kalagayang ito, patuloy na magbasa para sa mga mahalagang impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa

 

Maaari kayong maging kuwalipikado bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa kung elihible kayong bumoto sa California, wala sa county kung saan kayo elihibleng bumoto, at kayo ay:

 • Miyembro ng aktibo o reserbang bahagi ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, Hukbong-Dagat, Hukbong Panghimpapawid, Mga Pangkat na Pandagat, o Guwardiya ng Baybay Dagat; isang Marinong Mangangalakal; isang miyembro ng ng United States Public Health Service Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon ng Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko ng Estados Unidos); isang miyembro ng National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon para sa Pambansang Administrasyon ng Karagatan at Atmospera ng Estados Unidos); o isang miyembro na nasa aktibong katayuan ng Pambansang Guwardiya o milisiya ng estado
 • Isang asawa o dependent (umaasa) ng taong inilalarawan sa itaas;
 • Isang mamamayan ng U.S. na nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos

Para sa impormasyon tungkol sa aplikasyon, at sa mga opsiyon kung paano ninyo matatanggap at maibabalik ang inyong balota, bisitahin ang pahina tungkol sa Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa.

Mga Botanteng Walang Permanenteng Address

 

Para magparehistro upang makaboto nang walang permanenteng address, maaari ninyong ilarawan kung saan kayo nakatira sa pamamagitan ng pagbibigay ng interseksyon ng mga kalsada sa inyong aplikasyon para sa rehistrasyon.

Dahil nakasalalay ang mga labanan at kandidatong makikita sa inyong balota sa kung saan kayo nakatira, hindi ninyo maaaring ilagay ang isang post office box o address ng negosyo bilang inyong address ng tirahan. Gayunman, maaari ninyong ilagay ang isang post office box o address ng negosyo bilang inyong address na pang-koreo para makatanggap kayo ng inyong Halimbawang Balota at mga opisyal na materyales na pang-eleksyon sa koreo.

Mga Botanteng Nahatulan Bilang Kriminal

 

Pinahihintulutan ng batas ng California ang mga taong may kriminal na nakaraan na makapagparehistro at makaboto. Bukod sa mga pangunahing kuwalipikasyon para magparehistro, may mga ispesipikong kondisyon kaugnay sa pagboto kung ang tao ay nahatulan bilang kriminal.

Maaari kayong magparehistro at makaboto kung kayo ay:

 • Nasa kulungan ng county:
  • Nagsisilbi ng sentensiya para sa kasong misdemeanor (maliit na paglabag sa batas)
  • Nagsisilbi ng sentensiya sa kulungan dahil sa peloni
  • Nagsisilbi ng panahon bilang kondisyon ng probisyon para sa hatol na misdemeanor o peloni
  • Naghihintay ng paglilitis
 • Naka-probasyon
 • Naka-mandatory supervision (nasa ilalim ng ipinag-uutos na pamamahala)
 • Naka-post-release community supervision (pamamahala ng county probation matapos makalaya)
 • Naka-federal-supervised release (paglayang nasa pederal na pamamahala)
 • Nakatanggap na ng juvenile wardship adjudication (pagpasya ng hukom sa legal na awtoridad ng korte na tumayo bilang magulang o tagapatnubay ng isang bata)

Kung nakadetena kayo o sinumang kakilala niyo sa isang kulungan ng San Francisco County, at mayroong alinmang kondisyon na nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa Prisoner Legal Services para magkaroon ng mas marami pang kaalaman tungkol sa mga opsiyon sa pagboto.

Prisoner Legal Services
(415) 558-2472
555 7th Street, #201
San Francisco, CA 94103

Hindi kayo maaaring magparehistro at makaboto kung kayo ay:

 • Nakakulong sa:
  • Kulungan ng Estado
  • Kulungan na Pederal
 • Kasalukuyang nagsisilbi ng sentensiyang pang-kulungan ng estado dahil sa peloni sa isang kulungan ng county o sa isang koreksiyonal na pasilidad
 • Kasalukuyang nakaparolado sa California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) (Kagawaran ng mga Pagwawasto at Rehabilitasyon ng California)
  • Sa oras na makumpleto ninyo ang inyong parole (paglayang may kondisyon), maibabalik ang inyong karapatan para makaboto, subalit kailangan ninyong magsumite ng bagong Aplikasyon para sa Rehistrasyon bilang Botante

Mga Mag-aaral sa Kolehiyo

 

Nakasalalay ang labanan at kandidatong makikita sa inyong balota sa address ng tirahan kung saan kayo nakarehistro.

Kung ang pinapasukan ninyong paaralan ay malayo sa inyong tahanan, may opsiyon kayong magparehistro para makaboto sa county kung saan kayo pumapasok sa paaralan, o sa county kung saan kayo permanenteng nakatira; hindi kayo maaaring magparehistro para makaboto sa parehong county.

Kung pipiliin ninyong bumoto sa pamamagitan ng koreo, maaari kayong maglagay ng address na pang-koreo kung saan ninyo gustong matanggap ang inyong balota at mga opisyal na materyales na pang-eleksyon, na iba sa inyong address ng tirahan.

Mga Botanteng Kompidensiyal

 

Kung nahaharap kayo sa mga sitwasyon kung saan nanganganib ang inyong buhay, maaari kayong maging kuwalipikado para maging botanteng kompidensiyal. Para sa impormasyon, bisitahin ang pahina tungkol sa Safe at Home (Ligtas sa Tahanan) sa website ng Kalihim ng Estado ng California.

Mga Bagong Mamamayan

 

Kung kayo ay isang bagong mamamayan ng Estados Unidos at nakatira kayo sa San Francisco, maaari kayong magparehistro online para makaboto, o magsumite ng papel na Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante. Bisitahin ang pahinang “Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon".

Kung naging mamamayan kayo matapos ang deadline ng rehistrasyon para sa isang eleksyon, maaari kayong magparehistro at makaboto sa Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48, hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon. Bisitahin ang pahinang “Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall”.

Mga Botanteng Hindi-Mamamayan (Mga Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon)

 

Sa Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon noong Nobyembre 8, 2016, inaprubahan ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N: Pagboto ng Hindi-Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon, na may botong 54% hanggang 46%.

Ang Proposisyon N ay isang pag-amyenda sa Karta na nagkakaloob ng karapatan para makaboto sa mga eleksyon ng Lupon ng Edukasyon sa San Francisco ang mga residente ng San Francisco na hindi-mamamayan, na nasa legal na edad para makaboto; hindi nakakulong o parolado dahil sa hatol sa peloni; at magulang, legal na tagapatnubay, o legal na kinikilalang tagapangalaga ng isang batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad, na nakatira sa San Francisco.

Magkakaroon ng pagboto ng mga hindi-mamamayan sa susunod na eleksyon para sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon, na nakatakda sa Nobyembre 5, 2019, at sa bawat eleksyon ng Lupon ng Edukasyon hanggang Nobyembre 2022. Isinasagawa ang eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon kada dalawang taon. Ang oportunidad ng mga hindi-mamamayan para makaboto sa mga eleksyon ng Lupon ng Edukasyon ay nakatakdang magtapos matapos ang eleksyon sa 2022, maliban na lamang kung pagtitibayin ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansa na magpapahintulot ng pagpapatuloy nito.

Habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang Departamento ng mga Eleksyon sa mga stakeholder (mga apektado at may interes sa proyekto) at mga aktibista sa komunidad para maisama ang pagboto ng mga hindi-mamamayan sa mga kasalukuyang proseso sa eleksyon, magkakaroon ng mas marami pang impormasyon sa pahina na Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi-Mamamayan.

Mga Botanteng Hindi Nakapagparehistro Bago o sa Deadline ng Rehistrasyon

 

Kung hindi kayo umabot sa deadline sa pagpaparehistro para bumoto, hindi pa huli ang lahat!

Ang Conditional Voter Registration (CVR) (Rehistrasyon para sa Kondisyonal na Botante), na naisabatas noong 2012 at sinimulang ipatupad noong Enero 1, 2017, ay ine-extend o dinadagdagan ang kasalukuyang 15-araw na deadline ng pagpaparehistro ng mga kuwalipikadong botante sa California. Sa loob ng 14 na araw bago o kabilang ang Araw ng Eleksyon, ang mga taga-San Francisco na hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro, ay maaaring magpunta sa Sentro ng Botohan ng Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall upang magparehistro para makaboto at bumoto ng probisyonal na CVR na balota. Basahin ang mga sumusunod na FAQ (madalas na itanong) para sa karagdagang kaalaman tungkol sa CVR.

 1. Hindi ako umabot sa deadline ng pagpaparehistro para sa eleksyon, maaari pa ba akong makaboto?
 2. Ano ang mga oras sa Sentro ng Botohan sa panahon ng CVR?
 3. Maaari ba akong bumoto sa probisyonal na CVR na balota sa parehong araw na nagparehistro ako para makaboto?
 4. Maaari ba akong magparehistro para makaboto pagkatapos ng deadline sa pagpaparehistro at bago ako pumunta sa Sentro ng Botohan para bumoto sa probisyonal na CVR na balota?
 5. Maaari ba akong magparehistro para makaboto pagkatapos ng deadline sa pagpaparehistro at humiling na padalhan ako sa koreo ng probisyonal na CVR na balota?
 6. Ano ang proseso ng pagboto ng probisyonal na CVR na balota?
 7. Mayroon bang mga opsiyon para sa aksesibilidad sa pagboto na magagamit ng mga CVR na botante?
 8. Kailan magsisimulang i-proseso at bilangin ng Departamento ng mga Eleksyon ang probisyonal na CVR na mga balota?
 9. Paano ko matitiyak na nabilang ang aking probisyonal na CVR na balota?
 10. Balido ba ang aking rehistrasyon para sa susunod na eleksyon kung magpaparehistro ako ng kondisyonal sa panahon ng CVR?
 11. Paano ko matitiyak kung nakarehistro ako para bumoto sa San Francisco?
 12. Lumipat ako ng tirahan sa loob ng San Francisco at hindi nag-update ng aking address bago ang deadline sa pagpaparehistro. Saan ako maaaring bumoto?
 13. Lumipat ako ng tirahan sa San Francisco mula sa ibang county o estado at hindi nagparehistro ng panibago sa San Francisco. Saan ako maaaring bumoto?
 14. Ngayong mayroon ng Conditional Voter Registration (Rehistrasyon para sa Kondisyonal na Botante) na bukas hanggang Araw ng Eleksyon, kailangan pa din ba ang 15-araw na cutoff para sa regular na pagpaprehistro?
 15. Paano kung mayroon akong katanungan o nangangailangan ako ng tulong?
 1. Hindi ako umabot sa deadline ng pagpaparehistro para sa eleksyon, maaari pa ba akong makaboto?
  Oo! Kung hindi kayo umabot sa deadline ng pagpaparehistro, maaari kayong magparehistro para makaboto at bumoto ng probisyonal na CVR na balota sa Sentro ng Botohan ng Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48 habang oras ng pagboto.
 2. Ano ang mga oras sa Sentro ng Botohan sa panahon ng CVR?
  Ang panahon ng CVR ay magsisimula sa araw pagkatapos ng deadline ng rehistrasyon at magpapatuloy hanggang Araw ng Eleksyon. Sa panahon na ito, bukas ang Sentro ng Botohan nang sumusunod:
  • Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  • Sabado at Linggo, dalawang sanlinggo bago ang Araw ng Eleksyon, 10 a.m. hanggang 4 p.m.
  • Araw ng Eleksyon, 7 a.m. hanggang 8 p.m.
 3. Maaari ba akong bumoto sa probisyonal na CVR na balota sa parehong araw na nagparehistro ako para makaboto?
  Oo. Maaari kayong magparehistro at bumoto ng probisyonal na CVR na balota sa parehong panahon, ngunit ito lamang ay pahihintulutan sa Sentro ng Botohan ng Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48. Ayon sa batas, hindi iniaalok o walang CVR sa polling place (lugar ng botohan) sa Araw ng Eleksyon.
 4. Maaari ba akong magparehistro para makaboto pagkatapos ng deadline sa pagpaparehistro at bago ako pumunta sa Sentro ng Botohan para bumoto sa probisyonal na CVR na balota?
  Oo. Maaari kayong magparehistro online sa registertovote.ca.gov o dalhin ang inyong kinumpletong kard sa pagpaparehistro bilang botante sa Sentro ng Botohan. Sa pagdating ninyo, ipo-proseso ng kawani ng Departamento ang inyong pagrerehistro bago kayo bigyan ng probisyonal na CVR na balota.
 5. Maaari ba akong magparehistro para makaboto pagkatapos ng deadline sa pagpaparehistro at humiling na padalhan ako sa koreo ng probisyonal na CVR na balota?
  Hindi. Ang CVR na botante ay kailangang mabigyan ng probisyonal na CVR na balota sa Sentro ng Botohan ng Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48.
 6. Ano ang proseso ng pagboto ng probisyonal na CVR na balota?
  Kapag dumating kayo sa Sentro ng Botohan, mag-fill out kayo ng kard sa pagpaparehistro bilang botante (maliban na lamang kung nag-fill out na kayo ng aplikasyon online o dinala ninyo ang inyong kinumpletong kard) at aplikasyon para sa balota.
  Kapag nakarating kayo sa isa sa mga estasyon sa Sentro ng Botohan, ipo-proseso ng kawani ng Departamento ang inyong pagrerehistro at bibigyan kayo ng balota at sobre ng probisyonal na CVR.
  Matapos na markahan ang inyong balota, isara nang mabuti ang mga kard ng balota sa loob ng sobre, kumpletuhin ang kinakailangang impormasyon sa sobre, at pirmahan ang sobre. Tanggalin ang naaalis na resibo mula sa sobre at ihulog ang sobre sa pambalik na balota na Pulang Kahon. Maaari ninyong gamitin ang inyong resibo upang matiyak ang estado ng inyong probisyonal na CVR na balota.
 7. Mayroon bang mga opsiyon para sa aksesibilidad sa pagboto na magagamit ng mga CVR na botante?
  Oo. Maaaring gamitin ng mga CVR na botante ang accessible voting machine upang makaboto gamit ang alinman sa touchscreen o awdio na balota, o anumang pantulong na aparato na makikita sa Sentro ng Botohan sa City Hall.
 8. Kailan magsisimulang i-proseso at bilangin ng Departamento ng mga vote-by-mail na Eleksyon ang probisyonal na CVR na mga balota?
  Ipo-proseso at bibilangin ang probisyonal na CVR na mga balota alinsunod sa mga vote-by-mail na probisyon ng California Elections Code (Kodigo ng mga Eleksyon sa California) na magsisimula sa seksyon 15100, kung saan pinahihintulutan ang mga vote-by-mail na balota na mai-proseso simula sa ika-10 na business day o araw ng negosyo bago ang eleksyon.
  Bibilangin ang inyong balota pagkatapos na iproseso ng kawani ng Departamento ang inyong pagpaparehistro bilang botante at kumpirmahin na hindi pa kayo nakaboboto sa eleksyon.
 9. Paano ko matitiyak na nabilang ang aking probisyonal na CVR na balota?
  Gamitin ang Pagtiyak sa Katayuan ng Probisyonal na Balota upang matingnan ang estado ng inyong balota sa pamamagitan ng pag-e-enter ng numero na makikita sa inyong resibo mula sa inyong Sobre ng Probisyonal na CVR na Balota.
  Maaari rin kayong tumawag sa toll free na numero ng telepono ng Departamento ng mga Eleksyon, (866) 325-9163, o (415) 554-4310.
 10. Balido ba ang aking rehistrasyon para sa susunod na eleksyon kung magpaparehistro ako ng kondisyonal sa panahon ng CVR?
  Oo. Marerehistro kayo sa ilalim ng pangalan at address na inyong ibinigay sa inyong kard ng rehistrasyon bilang botante. Tandaan na kakailanganin ninyong i-update ang inyong rehistrasyon sa tuwing kayo ay lilipat, mag-iiba ng pangalan, o mag-iiba ng inyong kinakatigang partidong pampulitikal.
 11. Paano ko malalaman kung rehistrado ako para bumoto sa San Francisco?
  Gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon o tumawag sa Departamento sa (415) 554-4310 para kumpirmahin ang estado ng inyong pagpaparehistro sa San Francisco.
  Para ma-check kung nakarehistro kayo para bumoto sa ibang county, bisitahin ang voterstatus.sos.ca.gov.
 12. Lumipat ako ng tirahan sa loob ng San Francisco at hindi nag-update ng aking address bago ang deadline sa pagpaparehistro. Saan ako maaaring bumoto?
  Kung kayo ay rehistrado para bumoto sa San Francisco at lumipat ng tirahan sa loob ng Lungsod pagkatapos ng deadline sa pagpaparehistro, maaari kayong bumoto sa probisyonal na balota sa bago ninyong lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon o sa probisyonal na CVR na balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall.
  Upang i-check ang lugar ng inyong bagong lugar ng botohan, gamitin ang Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota..
 13. Lumipat ako ng tirahan sa San Francisco mula sa ibang county o estado at hindi nagparehistro ng panibago sa San Francisco. Saan ako maaaring bumoto?
  Maaari kayong magrehistro at bumoto sa pamamagitan ng probisyonal na balotang CVR sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa panahon ng pagboto sa loob ng 14 na araw bago at kabilang ang Araw ng Eleksyon.
 14. Ngayong mayroon ng Conditional Voter Registration (Rehistrasyon para sa Kondisyonal na Botante) na bukas hanggang Araw ng Eleksyon, kailangan pa din ba ang 15-araw na cutoff para sa regular na pagpaprehistro?
  Ang 15-araw na cutoff ay importante pa rin upang matukoy kung sinong mga botante ang kasama sa Roster of Voters (Listahan ng mga Botante) sa lugar ng botohan, at kung sino ang mga kuwalipikado na bumoto sa botohan.
 15. Paano kung mayroon akong katanungan o nangangailangan ako ng tulong?
  Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa CVR o iba pang usapin na pang-eleksyon o sa pag-boto, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon:
  Email: SFVote@sfgov.org
  Telepono: (415) 554-4310 o (866) 325-9163 toll free
  TTY: (415) 554-4386
  Nang personal: City Hall, Room 48, Lunes-Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m.