Rehistrasyon para sa mga Espesyal na Kalagayan

Elections staff assisting a customer over the counter

 

Nagsusumikap ang Departamento ng mga Eleksyon para matiyak na may oportunidad para magparehistro at makaboto ang bawat elihibleng residente ng San Francisco. Kung kayo ay nasa alinman sa mga kalagayang ito, patuloy na magbasa para sa mga mahalagang impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa

Maaari kayong maging kuwalipikado bilang botanteng Militar o Nasa Ibang Bansa kung elihible kayong bumoto sa California, wala sa county kung saan kayo elihibleng bumoto, at kayo ay:

 • Miyembro ng aktibo o reserbang bahagi ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, Hukbong-Dagat, Hukbong Panghimpapawid, Mga Pangkat na Pandagat, o Guwardiya ng Baybay Dagat; isang Marinong Mangangalakal; isang miyembro ng ng United States Public Health Service Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon ng Serbisyo para sa Kalusugan ng Publiko ng Estados Unidos); isang miyembro ng National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps (Pangkat na Kinomisyon para sa Pambansang Administrasyon ng Karagatan at Atmospera ng Estados Unidos); o isang miyembro na nasa aktibong katayuan ng Pambansang Guwardiya o milisiya ng estado
 • Isang asawa o dependent (umaasa) ng taong inilalarawan sa itaas;
 • Isang mamamayan ng U.S. na nakatira sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos

Para sa impormasyon tungkol sa aplikasyon, at sa mga opsiyon kung paano ninyo matatanggap at maibabalik ang inyong balota, bisitahin ang pahina tungkol sa Mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa.

Kondisyonal na Pagpaparehistro Bilang Botante para sa mga Botanteng Militar, nasa Ibang Bansa o mga Botanteng may Kapansanan

Alinsunod sa bagong batas, may opsiyon nang magparehistro online matapos ang deadline at ma-access ang kanilang balota gamit ang sistema ng aksesibleng vote-by-mail (AVBM) ang mga botanteng militar, nasa ibang bansa, o mga lokal na botanteng may kapansanan na hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro at walang kakayahang bumoto nang personal. Magagamit ang nasabing proseso hanggang sa Araw ng Eleksyon at ito’y may apat na hakbang:

 1. Magparehistro upang makaboto sa registertovote.ca.gov.
 2. Makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para humiling na ma-access ang sistemang AVBM (hal., ang link para sa online na balota) sa (415) 554-4310, TTY (415) 554-4386, o magpadala ng email sa SFVote@sfgov.org.
 3. Makatanggap ng email mula sa Departamento ng mga Eleksyon na may link para sa inyong balotang AVBM.
 4. Sumunod ayon sa mga instruksiyon online, markahan ang inyong balota, i-print ito, at ibalik ito sa pamamagitan ng koreo, nang personal o sa pamamagitan ng ibang awtorisadong indibidwal nang hindi lalagpas sa Araw ng Eleksyon.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa inyong mga opsiyon sa pagboto para sa nalalapit na eleksyon, mangyaring tumawag sa (415) 554-4310, TTY (415) 554-4386, o magpadala ng email sa SFVote@sfgov.org.

Mga Botanteng Walang Permanenteng Address

Ang mga residente ng San Francisco na walang permanenteng address ay maaaring magparehistro para makaboto sa pamamagitan ng paglalarawan kung saan sila nakatira sa Seksyon 4 ng Aplikasyon para sa Rehistrasyon ng Botante, “Address kung saan kayo nakatira

Habang pinupunan ang aplikasayon, kailangan ninyong magbigay ng eksaktong lokasyon tulad ng interseksyon ng mga kalsada, parke, o lokal na muhon o palatandaan na klaro para sa Departamento na patunayan na may karapatan kayong makaboto sa inyong partikular na presinto.

Para makatanggap ng materyales para sa eleksyon sa pamamagitan ng koreo, kasama ng halimbawang balota, kumpletuhin ang Seksyon 5 ng aplikasyon, “Address kung saan kayo tumatanggap ng koreo”

Halimbawa:


Makakukuha ng Aplikasyon para sa Rehistrasyon ng Botante sa tanggapan ng Departamento sa City Hall Room 48, mga pampublikong aklatan, at lokal na tanggapan ng koreo. Para makatanggap ng aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, makipagugnayan lamang sa Departamento.

Mga Botanteng Nahatulan Bilang Kriminal

Pinahihintulutan ng batas ng California ang mga taong may kriminal na nakaraan na makapagparehistro at makaboto. Bukod sa mga pangunahing kuwalipikasyon para magparehistro, may mga ispesipikong kondisyon kaugnay sa pagboto kung ang tao ay nahatulan bilang kriminal.

Maaari kayong magparehistro at makaboto kung kayo ay:

 • Nasa kulungan ng county:
  • Nagsisilbi ng sentensiya para sa kasong misdemeanor (maliit na paglabag sa batas)
  • Nagsisilbi ng sentensiya sa kulungan dahil sa peloni
  • Nagsisilbi ng panahon bilang kondisyon ng probisyon para sa hatol na misdemeanor o peloni
  • Naghihintay ng paglilitis
 • Naka-probasyon
 • Naka-parole o parolado
 • Naka-mandatory supervision (nasa ilalim ng ipinag-uutos na pamamahala)
 • Naka-post-release community supervision (pamamahala ng county probation matapos makalaya)
 • Naka-federal-supervised release (paglayang nasa pederal na pamamahala)
 • Nakatanggap na ng juvenile wardship adjudication (pagpasya ng hukom sa legal na awtoridad ng korte na tumayo bilang magulang o tagapatnubay ng isang bata)

Kung nakadetena kayo o sinumang kakilala niyo sa isang kulungan ng San Francisco County, at mayroong alinmang kondisyon na nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa Prisoner Legal Services para magkaroon ng mas marami pang kaalaman tungkol sa mga opsiyon sa pagboto.

Prisoner Legal Services
(415) 558-2472

Hindi kayo maaaring magparehistro at makaboto kung kayo ay:

 • Nakakulong sa:
  • Kulungan ng Estado
  • Kulungan na Pederal
 • Kasalukuyang nagsisilbi ng sentensiyang pang-kulungan ng estado dahil sa peloni sa isang kulungan ng county o sa isang koreksiyonal na pasilidad

Mga Mag-aaral sa Kolehiyo

Nakasalalay ang labanan at kandidatong makikita sa inyong balota sa address ng tirahan kung saan kayo nakarehistro.

Kung ang pinapasukan ninyong paaralan ay malayo sa inyong tahanan, may opsiyon kayong magparehistro para makaboto sa county kung saan kayo pumapasok sa paaralan, o sa county kung saan kayo permanenteng nakatira; hindi kayo maaaring magparehistro para makaboto sa parehong county.

Kung pipiliin ninyong bumoto sa pamamagitan ng koreo, maaari kayong maglagay ng address na pang-koreo kung saan ninyo gustong matanggap ang inyong balota at mga opisyal na materyales na pang-eleksyon, na iba sa inyong address ng tirahan.

Mga Botanteng Kompidensiyal

Kung nahaharap kayo sa mga sitwasyon kung saan nanganganib ang inyong buhay, maaari kayong maging kuwalipikado para maging botanteng kompidensiyal. Para sa impormasyon, bisitahin ang pahina tungkol sa Safe at Home (Ligtas sa Tahanan) sa website ng Kalihim ng Estado ng California.

Mga Bagong Mamamayan

Kung kayo ay isang bagong mamamayan ng Estados Unidos at nakatira kayo sa San Francisco, maaari kayong magparehistro online para makaboto, o magsumite ng papel na Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante. Bisitahin ang pahinang “Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon".

Kung naging mamamayan kayo matapos ang deadline ng rehistrasyon para sa isang eleksyon, maaari kayong magparehistro at makaboto sa Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48, hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon. Bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan.

Mga Botanteng Hindi-Mamamayan (Mga Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon)

Sa Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon noong Nobyembre 8, 2016, inaprubahan ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon N: Pagboto ng Hindi-Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon, na may botong 54% hanggang 46%.

Ang Proposisyon N ay isang pag-amyenda sa Karta na nagkakaloob ng karapatan para makaboto sa mga eleksyon ng Lupon ng Edukasyon sa San Francisco ang mga residente ng San Francisco na hindi-mamamayan, na nasa legal na edad para makaboto; hindi nakakulong dahil sa hatol sa peloni; at magulang, legal na tagapatnubay, o legal na kinikilalang tagapangalaga ng isang batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad, na nakatira sa San Francisco.

Upang matuto nang higit pa, bisitahin ang pahina tungkol sa Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi-Mamamayan at makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang katanungan.

Mga Botanteng Hindi Nakapagparehistro Bago o sa Deadline ng Rehistrasyon

Kung hindi kayo umabot sa deadline ng pagpaparehistro para bumoto, hindi pa huli ang lahat!

Ang Conditional Voter Registration (Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante, CVR), na sinimulang ipatupad noong Enero 1, 2017, ay nag-e-extend o nagpapalawig sa kasalukuyang 15-araw na deadline ng pagpaparehistro ng mga elihible o kuwalipikadong botante sa California. Sa loob ng 14 na araw bago at kabilang na ang Araw ng Eleksyon, ang mga taga-San Francisco na hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro, ay maaaring pumunta sa isang Sentro ng Botohan upang magparehistro para makaboto at bumoto gamit ang probisyonal na CVR na balota. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming pahinang Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante at Probisyonal na Pagboto