Sistema ng Pagboto sa San Francisco

California Elections Code books from different years displayed in a line

 

Ang mga botante ng San Francisco ay nagsimulang gumamit ng bagong sistema ng pagboto noong Nobyembre 5, 2019. Naghahatid man ang bagong sistema ng pinalawak at pinahusay na mga katangian, patuloy pa ring gagamit ng papel na mga balota ang mga botante. Alamin pa ang tungkol sa bagong sistema ng pagboto

Ang mga PDF document sa ibaba ay nasa wikang Ingles lamang. Para sa mga katanungan o kung kailangan ng tulong, tumawag sa (415) 554-4310 o mag-email sa SFVote@sfgov.org.