Sumali sa Komite ng mga Tagapayo

Poll Worker Advisory Network meeting at the Department of Elections

 

Ang San Francisco ay isang dinamikong lunsod na binubuo ng iba’t ibang klaseng mga tao at komunidad, kung saan ang bawat isa ay may mga natatanging pangangailangan. Upang mas mahusay na maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan na ito, nagsisikap ang Departamento ng mga Eleksyon na makibahagi sa mga botante ng San Francisco at isali ang mga miyembro ng komunidad sa disenyo, paghahatid, at pagsusuri ng aming mga serbisyo. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, pinapatnubayan namin ang ilang komite sa pagpapayo upang suportahan ang pakikibahagi at pakikilahok ng sibiko. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga miyembro ng komunidad at mga organisasyon, ang Departamento ay nakapagtatayo ng isang malakas na network ng komunidad at nakapagpapabuti ng aming serbisyo sa lahat ng mga botante sa San Francisco.

Ang Departamento ay laging naghahanap upang palakasin ang mga koneksyon sa loob ng komunidad. Kung interesado kayong sumali sa isa sa mga kasalukuyang komite o tuklasin ang mga bagong paraan upang makipagtulungan sa amin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto

Inoorganisa ng Departamento ng mga Eleksyon ang Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC) (Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto). Layunin ng VAAC na payuhan ang Departamento sa mga isyu tungkol sa aksesibilidad at magbigay ng mga rekomendasyon para mapabuti ang aksesibilidad sa pagboto at sa mga materyales na pang-eleksyon ng mga botanteng may kapansanan, at ng mga matatandang botante.

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa VAAC, napalalawak ng Departamento ang impormasyon at aksesibilidad para sa mga botanteng may kapansanan sa San Francisco. Tinutulungan ng Komite ang Departamento na mapahusay ang mga mensaheng ginagamit para sa mga materyales na pampromosyon, na mapalawak ang edukasyon at pagsasanay para sa mga empleyado at manggagawa sa botohan na tumutulong sa mga botanteng may kapansanan, at na madagdagan ang pakikipagtulungan ng Departamento sa mga partner sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan, sinisikap ng Departamento na maitaguyod ang pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa komunidad, at matiyak na pantay-pantay ang aksesibilidad ng lahat ng mga botante sa pagboto at sa mga materyales para sa eleksyon sa San Francisco.

Kung nais ninyong sumali sa VAAC, mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba. Makikipag-ugnayan sa inyo ang isang miyembro mula sa Pangkat para sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad ng Departamento para sa karagdagang impormasyon.

Form para sa mga Interesado sa Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto (sa Ingles lamang)

Mga Ahenda at Tala ng Pagpupulong tungkol sa VAAC (sa Ingles lamang)

Petsa ng mga Susunod na Pagpupulong

Araw Petsa Oras
TBA TBA TBA

Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Wika

Nitong Fall (Panahon ng Taglagas) ng 2017, binuo ng Departamento ang Language Accessibility Advisory Committee (LAAC) (Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Wika). Layunin ng LAAC na magbigay ng mga rekomendasyon para paghusayin ang aksesibilidad sa pagboto at sa mga materyales na pang-eleksyon para sa mga miyembro ng minorya sa wika, at maparami ang mga pag-abot sa mga komunidad kung saan pangalawang wika ang Ingles. Magbibigay ng input ang LAAC sa mga serbisyo at programa ng Departamento sa mga wikang bukod sa Ingles, at tutulong sa pagbubuo ng mga promosyonal na mensahe at materyales para maparami ang oportunidad sa edukasyon at pakikipag-ugnayan para sa mga komunidad ng mga minorya sa wika sa kabuuan ng San Francisco. Magsisilbi ring mga tagapag-ugnay ang mga miyembro ng LAAC sa pagitan ng Departamento at ng mga komunidad na ito.

Kung nais ninyong sumali sa LAAC, mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba. Makikipag-ugnayan sa inyo ang isang miyembro mula sa Pangkat para sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad ng Departamento para sa karagdagang impormasyon.

Form para sa mga Interesado sa Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Wika (sa Ingles lamang)

Mga Ahenda at Tala ng Pagpupulong tungkol sa LAAC (sa Ingles lamang)

Schedule ng mga Susunod na Pagpupulong

Araw Petsa Oras
TBA TBA TBA

Network ng Tagapayo sa mga Manggagawa sa Botohan

Ang Network ng Tagapayo sa mga Manggagawa sa Botohan ay binubuo ng mga manggagawa sa botohan sa San Francisco na may iba’t-ibang karanasan at maraming taong serbisyo, na tumutulong sa Departamento na mapahusay ang pag-recruit ng mga manggagawa sa botohan, pagsasanay, at mga materyales at proseso sa Araw ng Eleksyon. Nagpupulong ang mga miyembro bilang isang focus group para tukuyin ang mga paraan kung saan patuloy na mapapahusay ng Departamento ang karanasan at pagsasanay ng mga nagboboluntaryo sa Araw ng Eleksyon, at karugtong nito, mapahusay ang karanasan sa pagboto para sa mga botante ng San Francisco. Sinusuri at nagbibigay din ng input ang mga miyembro ukol sa mga karatula at materyales sa mga lugar ng botohan, tulad ng mga instruksiyon sa pagpapatakbo ng mga kagamitan sa pagboto, mga pamamaraan sa pagsasara ng isang lugar ng botohan, at iba pang mga materyales para sa Araw ng Eleksyon.

Kung nais ninyong sumali sa Network ng Tagapayo sa mga Manggagawa sa Botohan, mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba. Makikipag-ugnayan sa inyo ang isang miyembro mula sa Pangkat para sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad ng Departamento para sa karagdagang impormasyon.

Form para sa mga Interesado sa Network ng Tagapayo sa mga Manggagawa sa Botohan (sa Ingles lamang)

Mga Ahenda at Tala ng Pagpupulong tungkol sa Network ng Tagapayo sa mga Manggagawa sa Botohan (sa Ingles lamang)

Petsa ng mga Susunod na Pagpupulong

Araw Petsa Oras
TBD TBD TBD