Tungkol sa Amin

Exterior of San Francisco City Hall

 

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay isang ahensiya ng lokal na pamahalaan ng Lungsod at County ng San Francisco, at nangangasiwa sa lahat ng mga eleksyong lokal, pang-distrito, pang-estado, at pederal, para sa kapakanan ng mga botante ng San Francisco.