Tungkol sa Amin

Exterior of San Francisco City Hall

 

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay isang ahensiya ng lokal na pamahalaan ng Lungsod at County ng San Francisco, at nangangasiwa sa lahat ng mga eleksyong lokal, pang-distrito, pang-estado, at pederal, para sa kapakanan ng mga botante ng San Francisco.

Makipag-ugnayan sa Amin
Alamin ang mga paraan para makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon.
Misyon at mga Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon
Alamin ang misyon at mga responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon
2021-2023 Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi para sa Departamento ng mga Eleksyon
Sa patnubay ng pang-buong lungsod na Racial Equity Framework na inilabas ng Office of Racial Equity (ORE) ng San Francisco, ibinabalangkas ng Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi, Antas 1, o Racial Equity Action Plan, Phase 1, ng Departamento ang mga panloob na layunin ng Departamento para sa makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi para sa 2021-2023.
Mga Oportunidad sa Trabaho
Nag-aalok ang Departamento ng oportunidad para sa maraming pansamantalang trabaho at nagsisimula itong tumanggap ng mga aplikasyon para sa mga bukas na posisyon humigit kumulang 7 buwan bago ang bawat eleksyon. Alamin pa ang tungkol sa mga bukas na posisyon at mag-sign up para sa mga notipikasyon tungkol sa trabaho.
Mga Balita
Basahin ang mga press release (balitang ipinamamahagi sa media) at mahahalagang balita mula sa Departamento ng mga Eleksyon (sa Ingles lamang)
Sa Likod ng mga Eksena sa Departamento
Panoorin ang mga gawain sa Departamento sa serye ng mga video ng Election Connection (Koneksyon sa Eleksyon) (sa Ingles lamang)
Komisyon ng mga Eleksyon
Alamin ang tungkol sa Komisyon ng mga Eleksyon, ang sangay na namamahala sa lahat ng mga pampublikong eleksyon sa San Francisco