Tungkol sa Amin

Exterior of San Francisco City Hall

 

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay isang ahensiya ng lokal na pamahalaan ng Lungsod at County ng San Francisco, at nangangasiwa sa lahat ng mga eleksyong lokal, pang-distrito, pang-estado, at pederal, para sa kapakanan ng mga botante ng San Francisco.

Misyon at mga Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon
Alamin ang misyon at mga responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon
Makipag-ugnayan sa Amin
Alamin ang mga paraan para makipag-ugnayan sa Departamento
Mga Balita
Basahin ang mga press release (balitang ipinamamahagi sa media) at mahahalagang balita mula sa Departamento ng mga Eleksyon (sa Ingles lamang)
2021-2023 Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi para sa Departamento ng mga Eleksyon
Sa patnubay ng pang-buong lungsod na Racial Equity Framework na inilabas ng Office of Racial Equity (ORE) ng San Francisco, ibinabalangkas ng Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi, Antas 1, o Racial Equity Action Plan, Phase 1, ng Departamento ang mga panloob na layunin ng Departamento para sa makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi para sa 2021-2023.
Sa Likod ng mga Eksena sa Departamento
Panoorin ang mga gawain sa Departamento sa serye ng mga video ng Election Connection (Koneksyon sa Eleksyon) (sa Ingles lamang)
Mga Susunod na Eleksyon
Alamin kung kailan ang susunod na eleksyon, at kung anong mga labanan ang makikita sa mga susunod na balota
Komisyon ng mga Eleksyon
Alamin ang tungkol sa Komisyon ng mga Eleksyon, ang sangay na namamahala sa lahat ng mga pampublikong eleksyon sa San Francisco
Mga Batas
Makukuha dito ang ilan sa mga mahahalagang pang-gabay na batas at regulasyon na sumasakop sa mga gawaing pang-eleksyon (sa Ingles lamang)
Mga Sistema ng Pagboto
Basahin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa sistema sa pagboto na sinimulang gamitin ng San Francisco noong Nobyembre 5, 2019 eleksyon, at tingnan ang mga dokumentong kaugnay sa mga sistema sa pagboto
Mga Lumang Dokumento
Tingnan ang mga impormasyon tungkol sa mga nakaraang eleksyon at mga lumang dokumento ng Departamento