Ano ang natitirang kailangan pang bilangin?

 

Ilalabas ng Departamento ang pinal na mga resulta sa Disyembre 1.

Huling Update: November 29, 2022 4:00 PM
Pinal na Update: December 1, 2022 4:00 PM
Kasalukuyang dami ng nabilang nang balota: 310,071
Kabuuang bilang ng rehistradong botante: 497,561
Kasalukuyang bilang ng nakilahok na mga botante: 62.32%
Tinatayang dami ng balota na kailangan pang bilangin: 0 (Magbabago ang bilang kapag naisaayos ng mga botante ang mga balotang kasalukuyang hinahamon o hinihingan ng katibayan.)