Materials and Assistance in Vietnamese and Korean

Learn more about services the Department of Elections offers in Chinese, Spanish, and Filipino by visiting the Language Access page.

To inform the Department of your language preference, use the Request to Receive Translated Materials Tool.

Access in Vietnamese and Korean

We can help you!

To serve San Francisco voters who speak Vietnamese and Korean, the Department of Elections provides reference ballots, called facsimile ballots, in these languages. Reference ballots are exact copies of the official ballot, translated into these languages. There are several ways to view or request a reference ballot.

 1. To view your reference ballot online, use the Polling Place and Sample Ballot Lookup Tool. You must enter your address because the contests that you can vote on depend on where you live and where you are registered to vote. To view the California Voter Information Guide in Vietnamese online, visit  sos.ca.gov.

 2. Request to receive a copy by mail or email using the Request to Receive Translated Materials Tool. You will also receive the California Voter Information Guide in the language selected in addition to English before each election.

 3. Ask a poll worker at your polling place for a copy of the reference ballot. Every San Francisco polling place will have reference ballots in Vietnamese and Korean. To find out where your assigned polling place is located, use the Polling Place and Sample Ballot Lookup Tool. For a complete list of polling places, see the San Francisco Polling Place List (Excel).

 4. Request a reference ballot at the City Hall Voting Center, which opens 29 days before each election. Any San Francisco voter can vote at the City Hall Voting Center.

More assistance in Vietnamese and Korean:

Telephone Assistance

We provide assistance Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m., and from 7 a.m. to 8 p.m. on Election Day.

For assistance, call (415) 554-4375.

Personal Assistance


You may bring up to two people into the voting booth to assist with marking the ballot.

The Department trains poll workers to assist voters who ask for help with voting. Poll workers may assist with reading the ballot and/or marking the voter’s choices using a paper or touchscreen ballot.

Bilingual Poll Workers

We are recruiting poll workers to serve voters at polling places throughout San Francisco on Election Day. Poll worker nametags show the languages they speak in addition to English.

If you want to serve your community while earning a stipend up to $195, visit the Serve as a Poll Worker page.

Hỗ trợ Cử tri Nói tiếng Việt

Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị!

Để phục vụ những cử tri nói tiếng Việt, Cơ quan Bầu cử cung cấp các lá phiếu tham chiếu, còn gọi là lá phiếu mẫu, bằng tiếng Việt. Các lá phiếu tham chiếu là những bản sao y của lá phiếu chính thức và được dịch qua tiếng Việt. Có nhiều cách để yêu cầu lá phiếu tham chiếu.

 1. Để xem lá phiếu tham chiếu trên mạng, vui lòng sử dụng Công cụ Tìm kiếm Địa điểm Bầu cử và Lá phiếu Tham chiếu. Quý vị phải nhập địa chỉ của mình bởi vì các cuộc tranh cử cụ thể mà quý vị được phép bỏ phiếu được xác định căn cứ vào nơi quý vị cư trú và ghi danh bỏ phiếu. Để xem Cẩm nang Hướng dẫn Cử tri của California bằng tiếng Việt trên mạng, hãy truy cập trang mạng  sos.ca.gov.

 2. Yêu cầu nhận bản sao qua đường bưu điện hay email thông qua Công cụ Yêu cầu Nhận Tài liệu Đã dịch. Quý vị cũng sẽ nhận được Cẩm nang Hướng dẫn Cử tri của California bằng ngôn ngữ quý vị đã chọn ngoài tiếng Anh trước mỗi cuộc bầu cử.

 3. Yêu cầu nhân viên phòng phiếu đưa bản sao của lá phiếu tham chiếu. Mọi địa điểm bầu cử của San Francisco đều sẽ có các lá phiếu tham chiếu bằng tiếng Việt. Để biết vị trí địa điểm bầu cử của quý vị, xin hãy sử dụng Công cụ Tìm kiếm Địa điểm Bầu cử và Lá phiếu Tham chiếu.
  Để xem danh sách toàn bộ các địa điểm bầu cử, xin hãy vào phần Danh sách Địa điểm Bầu cử của San Francisco.

 4. Yêu cầu lá phiếu tham chiếu bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại Trung tâm Bầu cử của Tòa Thị chính. Trung tâm này mở cửa 29 ngày trước mỗi cuộc bầu cử và tất cả cử tri của San Francisco đều có thể bỏ phiếu tại Trung tâm Bầu cử thuộc Tòa Thị chính.

Các nguồn trợ giúp khác bằng tiếng Việt:

Trợ giúp qua Điện thoại

Chúng tôi cung cấp trợ giúp từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và vào Ngày Bầu cử từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Để nhận trợ giúp, xin gọi số (415) 554-4375.

Người trợ giúp Riêng


Quý vị có thể dẫn theo tối đa hai người vào phòng bỏ phiếu để hỗ trợ mình đánh dấu lên phiếu bầu.

Cơ quan Bầu cử huấn luyện nhân viên phòng phiếu để hỗ trợ cho những cử tri yêu cầu được trợ giúp trong lúc bỏ phiếu. Nhân viên phòng phiếu có thể giúp đọc lá phiếu và/hoặc đánh dấu sự lựa chọn của cử tri trên lá phiếu bằng giấy hay lá phiếu trên màn hình cảm ứng.

Nhân viên Phòng phiếu Biết Hai Thứ tiếng

Chúng tôi hiện đang tuyển dụng nhân viên phòng phiếu để phục vụ người đi bỏ phiếu tại các địa điểm bầu cử trong toàn San Francisco vào Ngày Bầu cử. Trên thẻ tên của các nhân viên có ghi rõ những ngôn ngữ mà họ có thể nói ngoài tiếng Anh.

Nếu quý vị vừa nói tiếng Anh vừa thạo tiếng Việt và muốn phục vụ cộng đồng của mình đồng thời nhận được một khoản thù lao lên đến $195, hãy truy cập vào trang Trở thành Nhân viên Phòng phiếu.

한국어로 이용

저희가 도와 드리겠습니다!

한국어를 사용하는 샌프란시스코 유권자 여러분께 도움을 드리고자 저희 선거부에서는 참조용 투표용지(팩스 투표용지)를 한국어로 번역해 제공합니다. 참조용 투표용지는 정식 투표용지와 정확히 동일한 내용을 한국어로 번역한 것입니다. 참조용 투표용지는 여러 방법으로 요청하실 수 있습니다.

 1. 참조용 투표용지를 온라인으로 보려면 투표소 및 샘플 투표용지 확인 도구를 사용하시기 바랍니다. 유권자의 주소 및 유권자 등록지가 어디인지에 따라 투표할 수 있는 공직 명단이 정해지므로 자택 주소를 반드시 입력하셔야 합니다. 캘리포니아 유권자 정보 안내서를 온라인에서 한국어로 보려면  sos.ca.gov를 방문하십시오.

 2. 자료 번역본 요청 도구를 사용해 우편 또는 이메일로 받아 보시기 바랍니다. 또한 영어 이외에 선택하신 언어로 된 캘리포니아 유권자 정보 안내서를 매 선거 전에 받아 보실 수 있습니다.

 3. 투표소 투표요원에게 참조용 투표용지 사본을 달라고 요청하시기 바랍니다. 샌프란시스코 내 모든 투표소에는 한국어로 번역된 참조용 투표용지가 비치되어 있습니다. 해당 투표소 위치를 확인하려면 투표소 및 샘플 투표용지 확인 도구를 사용하시기 바랍니다. 전체 투표소 목록은 샌프란시스코 투표소 목록에 나와 있습니다.

 4. 한국어 및 영어로 된 참조용 투표용지가 필요한 경우 시청 투표센터에 요청하시기 바랍니다. 시청 투표센터는 매 선거일로부터 29일 전에 개설됩니다. 샌프란시스코의 모든 유권자는 시청 투표센터에서 투표를 하실 수 있습니다.

한국어 도움 제공:

전화로 도움 요청

월요일~금요일 오전 8시~오후 5시(선거 당일에는 오전 7시~오후 8시)에 도움을 제공합니다.

도움이 필요하시면 (415) 554-4375로 전화주시기 바랍니다.

현장 도움 요청

투표용지에 기표할 때 도움을 줄 사람 최대 2명과 함께 투표 부스에 입장하실 수 있습니다.

투표요원들은 투표 시에 도움을 드릴 수 있도록 선거부로부터 교육을 받았습니다. 투표용지 내용을 읽거나 종이 용지 또는 터치스크린에 기표하실 때 투표요원이 도움을 드릴 수 있습니다.

이중언어 구사 투표요원

선거 당일에 샌프란시스코 전역에 위치한 투표소에서 유권자에게 도움을 제공할 투표요원을 모집하고 있습니다. 투표요원이 착용하는 명찰에는 영어 이외에 구사 가능한 언어가 표시됩니다.

영어 및 한국어를 구사하는 분으로서 지역사회를 위해 일하면서 최대 $195를 받고자 하신다면 투표요원으로 활동하기 페이지를 방문하시기 바랍니다.