Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California

Mangyayari sa Setyembre 14, 2021 ang Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California. Magsisimulang magpadala ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga paketeng Vote-By-Mail sa lahat ng lokal na rehistradong botante isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon at magaalok din ng oportunidad na makaboto nang personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall simula Agosto 16 at sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, Setyembre 14.

Upang matiyak ang napapanahong paghahatid ng inyong pang-eleksyong mga materyales, mangyaring suriin ang impormasyon sa inyong rehistrasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa voterstatus.sos.ca.gov o sa pakikipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon. Kung kailangan ninyong gumawa ng mga pagbabago, bisitahin ang pahinang Gumawa ng mga Pagbabago sa Inyong Rehistrasyon upang suriin ang inyong mga opsiyon.

Para alamin ang inyong mga opsiyon sa pagboto sa nalalapit na eleksyon, bisitahin ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto.

Para magsilbi bilang manggagawa sa lugar ng botohan sa nalalapit na eleksyon, bisitahin ang pahinang Magsilbi Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa nalalapit na recall na eleksyon sa pagkagubernador, mangyaring bisitahin ang webpage ng Kalihim ng Estado ng California o makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sa sfvote@sfgov.org.

Mga Madalas Itanong tungkol sa Pagboto sa Recall na Labanan

 1. Ilang labanan ang kasama sa balota sa Setyembre 14 na eleksyon?
 2. Kailangan ko bang bumoto sa parehong parte ng recall na labanan?
 3. Paano ako boboto sa unang bahagi ng recall na labanan?
 4. Paano ako boboto ng pamalit na kandidato sa pangalawang bahagi ng recall na labanan?
 5. Paano bibilangin ang mga boto sa recall na labanan?
 1. Ilang labanan ang kasama sa balota sa Setyembre 14 na eleksyon?
  Ang labanan lamang sa recall sa pagkagubernador ang tanging labanan na nasa balota para sa Setyembre 14 na eleksyon, ngunit ito’y may dalawang bahagi: ang tanong para sa recall, at ang listahan ng mga papalit na mga kandidato.
   
 2. Kailangan ko bang bumoto sa parehong parte ng recall na labanan?
  Hindi. Maaari ninyong piliing bumoto lamang sa unang bahagi, sa pangalawang bahagi, o sa parehong bahagi. Kung boboto man kayo sa isa o sa parehong bahagi ng recall na labanan, maaari lamang kayong pumili ng isa sa bawat bahagi. Sa madaling salita, huwag kayong boboto ng parehong “Oo” at “Hindi” o pumili ng mahigit sa isang pamalit na kandidato.
   
 3. Paano ako boboto sa unang bahagi ng recall na labanan?
  Gumamit ng panulat na may matingkad na tinta o lapis para punan ang oval katabi ng “Oo” o “Hindi” sa harap ng balota.

  Kapag pinili ng karamihan sa mga botante ang “Oo” sa unang bahagi, matatanggal sa katungkulan si Gobernador Newsom; kapag naman karamihan sa mga botante ang pumili ng “Hindi” sa unang bahagi, mananatili sa katungkulan si Gobernador Newsom.
   
 4. Paano ako boboto ng pamalit na kandidato sa pangalawang bahagi ng recall na labanan?
  Gumamit ng panulat na may matingkad na tinta o lapis para punan ang oval katabi ng pangalan ng kandidato o punan ang oval sa tabi ng blankong espasyo sa ibaba ng listahan at isulat ang pangalan ng kuwalipikadong write-in na kandidato. (Para sa listahan ng mga kuwalipikadong write-in na kandidato, pumunta sa sfelections.org/writein).

  Kung na-recall si Gobernador Newsom (pinili ng karamihan sa mga botante ang “Oo” sa unang bahagi ng recall na labanan), ang pamalit na kandidatong may pinakamaraming boto sa ikalawang bahagi, ang siyang papalit na gobernador.
   
 5. Paano bibilangin ang mga boto sa recall na labanan?
  Independiyenteng bibilangin ang mga boto sa una at ikalawang bahagi ng labanang recall. Kung mas marami ang mga botong “Oo” sa mga botong “Hindi” sa unang bahagi ng labanan, ang kandidatong nakatanggap ng pinakamaraming boto sa pangalawang bahagi ang siyang mahahalal na gobernador.
   

Plano para sa Pag-Abot sa mga Botante para sa Setyembre 14, 2021 na Eleksyon

Nilalayon ng Departamento ng mga Eleksyon na ipaalam sa mga residente ng Lungsod ang kanilang mga opsiyon sa pagboto at iba pang pangunahing impormasyon ukol sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California sa pamamagitan ng pag-bigay ng komprehensibong mga materyales na digital at naka-imprenta, pagpapadala ng opisyal na mga notipikasyon sa koreo, paglalathala ng mga anunsyo sa pahayagan, pagsasahimpapawid ng mga anunsyong pang-serbisyo publiko sa mga estasyon ng telebisyon at radyo, pag-gamit ng social media, at pakikipag-tulungan sa mga lokal na organisasyong non-profit. Inaanyayahan namin kayong suriin ang Setyembre 2021 Plano ng Pag-abot at Pagbibigay Kaalaman sa Botante (PDF) at magbigay ng mungkahi ukol sa mga plano at estratehiya ng Departamento sa pag-abot sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa sfoutreach@sfgov.org, pagtawag sa (415) 554-5685, o pagtakda ng oras para bumisita sa tanggapan ng Departamento upang makausap ang isang miyembro ng Outreach Team.