Nobyembre 8, 2016, Resulta ng Eleksyon – Detalyadong Ulat

 

Tingnan at i-download ang mga detalyadong ulat ng resulta ng Eleksyon noong Nobyembre 8, 2016. Idinadagdag araw-araw sa pahinang ito ang mga ulat tungkol sa mga balotang naitala na, kung saan ang unang ulat ay inilalabas humigit-kumulang 8:45 p.m. sa Gabi ng Eleksyon.

Patuloy kaming nagsusumikap sa pagdagdag ng mahahalagang datos sa aming website.Gamitin ang aming contact form para humiling o magmungkahi ng mga datos.

Pinal na Ulat

Noong Disyembre 6, 2016, sinertipikahan ng Departamento ang mga resulta para sa Nobyembre 8, 2016, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon. Ang mga sumusunod na ulat ay naglalaman ng mga pinal na resulta (sa Ingles lamang).

Pinal na Ulat - 12/06/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Sulat ng Sertipikasyon Sulat ng Sertipikasyon in PDF format      
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Board of Supervisors, District 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Board of Supervisors, District 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
Ulat tungkol sa mga Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Ulat tungkol sa mga Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo in PDF format      
Ulat tungkol sa mga Probisyonal na Balota Ulat tungkol sa mga Probisyonal na Balota in PDF format      
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 21

Paunang Ulat 21 - 12/01/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 20

Paunang Ulat 20 - 11/28/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 19

Paunang Ulat 19 - 11/23/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Board of Supervisors, District 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   RImahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 18

Paunang Ulat 18 - 11/22/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato /th>   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Neighborhood Turnout Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 17

Paunang Ulat 17 - 11/21/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Board of Supervisors, District 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 16

Paunang Ulat 16 - 11/20/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Board of Supervisors, District 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 15

Paunang Ulat 15 - 11/19/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Board of Supervisors, District 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 14

Paunang Ulat 14 - 11/18/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 in RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distritot 3 in RCV report in PDF format     Board of Supervisors, District 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 13

Paunang Ulat 13 - 11/17/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Neighborhood Turnout Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 12

Paunang Ulat 12 - 11/16/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Neighborhood Turnout Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 11

Paunang Ulat 11 - 11/15/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Neighborhood Turnout Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 10

Paunang Ulat 10 - 11/14/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 9

Paunang Ulat 9 - 11/13/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 8

Paunang Ulat 8 - 11/12/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Statement of the Vote in PDF format Statement of the Vote in tab-delimited text format Statement of the Vote in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 7

Paunang Ulat 7 - 11/11/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 6

Paunang Ulat 6 - 11/10/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 5

Paunang Ulat 5 - 11/09/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 4

Ulat 4 - Last Report for Election Night

Paunang Ulat 4 - 11/08/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Botoin PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 3

Paunang Ulat 3 - 11/08/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 2

Paunang Ulat 2 - 11/08/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presinto in text format    
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 1

Paunang Ulat 1 - 11/08/2016
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Pahayag ng mga Boto Pahayag ng mga Boto in PDF format Pahayag ng mga Boto in tab-delimited text format Pahayag ng mga Boto in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato   Listahan ng mga Nakaraang Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Presinto   Bilang ng Pagboto sa Presintoin text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad Bilang ng Pagboto sa Komunidad in PDF format   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format    

Paunang Ulat 0

Paunang Ulat 0 - Zero Reports

Paunang Ulat 0
Ulat PDF Text Excel HTML
Buod Buod in PDF format Buod in text format    
Sulat ng Sertipikasyon Sulat ng Sertipikasyon in PDF format Sulat ng Sertipikasyon in tab-delimited text format Sulat ng Sertipikasyon in Excel format  
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 1 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 BLupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 3 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 7 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 9 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito9 RCV report in HTML format
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in PDF format     Lupon ng mga Superbisor, Distrito 11 RCV report in HTML format
Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato Ballot Image help   Imahe ng Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato in text format    
Bilang ng Pagboto sa Komunidad   Bilang ng Pagboto sa Komunidad in text format    
Ulat tungkol sa mga Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo   Ulat tungkol sa mga Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo in text format    
Ulat tungkol sa mga Probisyonal na Balota Neighborhood Turnout in PDF format   Ulat tungkol sa mga Probisyonal na Balota Excel format  
SHA-512 SHA-512 FAQ   SHA-512 in text format